102 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2012

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητες προσωπικού της Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
27 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102
27 Απριλίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α. Του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17−3−1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70/21−5−1984),
β. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/ 31−7−1990),
γ. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101/24−5−1988), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130/1−8−1992), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261/29−12−1995), 22 του ν. 2789/ 2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11−2−2000), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 132/27−12−2005) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/ 13−7−2010).
2. Του άρθρου 28 του ν. 39132011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/17−2−2011).
3. Των άρθρων 46 και 47 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 247/27−11−1995).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).
5. Την αριθ. 2876/09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθ. Δ94/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
8. Την αριθ. Δ49/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αναλυτικά κατά τμήμα είναι: α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αα. Η σύνταξη του προϋπολογισμού λειτουργίας της Αρχής για το επόμενο έτος κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους. αβ. Η σύνταξη του απολογισμού του προηγούμενου έτους εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους. αγ. Γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής και τακτοποίηση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. β. Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας του Συστήματος Τελών Αερολιμένων. βα. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης προς το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και την τήρηση των αρχών που θεσπίζονται τόσο κατά το στάδιο της επιβολής όσο της εφαρμογής του συστήματος τελών των αερολιμένων. Σε περίπτωση που διαπιστώνει παραβιάσεις ή δυσλειτουργία που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μελλοντική μη συμμόρφωση, απευθύνει συστάσεις ή επιβάλλει διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα. ββ. Εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται ενώπιόν της Αρχής, σχετικά με παραβιάσεις των προβλέψεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη, εισηγείται την έκδοση απόφασης με την οποία επιβάλλει μέτρα για την άρση της παράβασης ή απευθύνει συστάσεις. βγ. Εισηγείται την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με τα τέλη αερολιμένων σε περίπτωση που οι χρήστες αμφισβητούν με προσφυγή ενώπιόν της Αρχής τροποποιητική ή οποιαδήποτε περί τελών αερολιμένων απόφαση του φορέα. βδ. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων ή των συστάσεων που εκδίδει η Αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε απόφαση της Αρχής που εκδίδεται κατόπιν άσκησης διοικητικής προσφυγής του άρθρου 6, ή σε σύσταση της Αρχής επί διαπιστουμένων παραβιάσεων των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5, εισηγείται την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης επιβολής προστίμου από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της προηγουμένης ακροάσεως. Επιπλέον για την περίπτωση που στην εν λόγω παράβαση έχει υποπέσει κρατικός φορέας, η υπόθεση παραπέμπεται και στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με πρόταση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου. βε. Εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης κοινού συστήματος τελών αερολιμένων, που καλύπτει τυχόν δίκτυο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του φορέα. Η διαδικασία που τήρησε ο φορέας για τη κατάρτιση του συστήματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις και τις αρχές του παρόντος Π.Δ., και σ’ αυτήν πρέπει να έχουν συμμετάσχει όλοι οι χρήστες και όλοι οι Αερολιμένες, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας κατά το άρθρο 5. βστ. Κατόπιν αιτήσεως του φορέα εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τη δημιουργία κοινού και διαφανούς συστήματος τελών αερολιμένων, σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο, με διαδικασία που στηρίζεται στις ίδιες αρχές του προηγουμένου εδαφίου και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού, βζ. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Τμήματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων, οι οποίοι υποχρεούνται να το διευκολύνουν στο έργο του, παρέχοντας όλα τα αιτούμενα στοιχεία. Η με οποιονδήποτε τρόπο συλλογή στοιχείων τελεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. βη. Συνεργάζεται σε θέματα της αρμοδιότητάς του με αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. βθ. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων της αρμοδιότητός του από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στο σύστημα του ζητηθεί. βι. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ