102 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2012

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα διοικητικής προσφυγής (Άρθρο 6 της Οδηγίας)
27 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102
27 Απριλίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α. Του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17−3−1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70/21−5−1984),
β. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/ 31−7−1990),
γ. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101/24−5−1988), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130/1−8−1992), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261/29−12−1995), 22 του ν. 2789/ 2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11−2−2000), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 132/27−12−2005) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/ 13−7−2010).
2. Του άρθρου 28 του ν. 39132011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/17−2−2011).
3. Των άρθρων 46 και 47 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 247/27−11−1995).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).
5. Την αριθ. 2876/09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθ. Δ94/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
8. Την αριθ. Δ49/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 6Δικαίωμα διοικητικής προσφυγής (Άρθρο 6 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση διαφωνίας εκ μέρους των χρηστών επί οποιασδήποτε απόφασης του φορέα τροποποιητικής του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος τελών αερολιμένων ή του ύψους των, η επιτροπή χρηστών κατόπιν παροχής εξουσιοδότησης των μελών της, καθώς και κάθε χρήστης έχουν δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή. Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του φορέα, από την επιτροπή χρηστών ή τον χρήστη που έχει έννομο συμφέρον και πρέπει να είναι αιτιολογημένη και επαρκώς τεκμηριωμένη, προκειμένου να εξετασθεί από την Αρχή. Πριν από την έκδοση της απόφασης της Αρχής επί της προσφυγής δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του συστήματος. Ειδική μνεία του δικαιώματος άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται στην σχετική απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή εξετάζει την προσβαλλόμενη απόφαση και από πλευράς νομιμότητας αλλά και κατ’ ουσίαν. Τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν υπόμνημα με τις απόψεις τους κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής. Η σειρά εξέτασης καθορίζεται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας ως προς την κατάθεσή τους. Ιδιαίτερα εξετάζεται από την Αρχή η αιτιολόγηση της απόφασης του φορέα περί τελών ή της τυχόν τροποποίησης του συστήματος τελών αερολιμένων ή του ύψους των και εκδίδεται οριστική απόφαση το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τεσσάρων εβδομάδων από της υποβολής της προσφυγής. Εάν μέχρι τότε δεν καταστεί δυνατόν να εκδοθεί η οριστική απόφαση της Αρχής, αυτή λαμβάνει προσωρινή απόφαση και επιτρέπει προσωρινά την μερική ή ολική εκτέλεση της απόφασης του φορέα περί αερολιμενικών τελών, όταν και κατά το μέρος που πιθανολογείται ότι η προσφυγή είναι αβάσιμη. Σε αντίθετη περίπτωση, παρατείνει την αναστολή έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αρχής. Εντός δύο μηνών από την υποβολή της προσφυγής, η Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την οριστική απόφαση. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις μέχρι ένα μήνα το ανώτερο με απόφαση της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η απόφαση της Αρχής μπορεί να επικυρώνει, να τροποποιεί ή να ακυρώνει αιτιολογημένα μερικά ή ολικά την απόφαση περί τελών αερολιμένων, είναι υποχρεωτική για τα μέρη και καθορίζει και την έναρξη της ισχύος της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάθε απόφαση της Αρχής που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ