Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Καθαρισμός πεδίων
1839 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 92
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/1953
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2000
Άρθρο 100
το αρχειοφυλακείο δεν αποτελεί χωριστή δημόσια ή άλλη υπηρεσία κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο σχετικό για το αρχειοφυλακείο κεφάλαιο του Κώδικα αυτού. δ) Έκτακτες εισφορές, δωρεές και χορηγίες. ε) Τα δικαιώματα για την έκδοση αντιγράφων συμ­ βολαίων και κάθε είδους πράξεων για χρήση του Δη­ μοσίου και στ) Κάθε άλλο έσοδο που θα προκύψει από οποια­ δήποτε άλλη αιτία με απόφαση του διοικητικού συμβου­ λίου.
Άρθρο 101
Κάθε Συμβολαιογραφικός Σύλλογος μεριμνά ώστε να αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη για την εγκατάσταση των υπη­ ρεσιών του και των υπηρεσιών του αρχειοφυλακείου κα­ τά τα ειδικότερα οριζόμενα στο κεφάλαιο «Περί αρχειο­ φυλακείων».
Άρθρο 115/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αναπτύξεως. στ) Τραπεζικές και άλλες Ανώνυμες Εταιρίες στις οποίες το Δημόσιο ή τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου ή έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορή­ γηση. Εξαιρούνται η Εθνική και η Εμπορική Τράπεζα, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 117 του πα­ ρόντος, εκτός εάν χορηγούν δάνεια για λογαριασμό του Οργανισμού Εργατικής
Άρθρο 115/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που διέπονται κατ' αρχήν από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου μετα­ ξύ των οποίων: αα) Επιχειρηματικής φύσης (Δημόσιες Επιχειρήσεις), όπως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΜ.ΤΑ.), ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), τα Ηλεκτρικά Μεωφορεία Αθηνών ­ Πειραιώς (Η.Μ.Π.Α.Π.), το Κεφάλαιο Ασφάλισης, Πιστώσεων, Εξαγωγών (Κ.Α.Π.Ε.), οι Ηλεκτρικοί Σιδηρό­ δρομοι Αθηνών
Άρθρο 142
υφίσταται συμβολαιογράφος που προβλέπεται στο κεφάλαιο τρίτο αυτού του Κώδικα.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/03/2001
Άρθρο πρώτο
με συγκε­ κριμένο ή δυνάμενο να προσδιορισθεί πρόσωπο· ζ) με τον όρο "ναρκωτικά φάρμακα" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στα κεφάλαια Ι και 11 της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά φάρμακα με τις σχετικές τροποποιή­ σεις· η) με τον όρο "ψυχότροπες ουσίες" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στους πίνακες Ι
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι υφιστάμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετα­ σχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του[ Ν. 2166/1993] ή του[ Ν. 2386/1996] (ΦΕΚ 43 Α}), υπο­ χρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την α­ ξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του[ Ν. 2842/2000].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}/Άρθρο 15
Σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1η Ιανουαρί­ ου 2002, η υποβολή και ο έλεγχος των δηλώσεων και η εκ­ καθάριση των οικείων φόρων γίνεται με τη χρήση του στα­ θερού μετατροπέα του ευρώ.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/11/2001
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­ δήματος προστίθεται καινούργιο εδάφιο που έχει ως εξής: 2 Νοεμβρίου 2001 «Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοι­ ώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορι­ σμένης ευθύνης.»
Άρθρο 5
Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') και της[ παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993] (ΦΕΚ 137 Α') , όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν, δεν περιλαμβάνουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ως προς τον οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 17 ­ 31 του[ Ν. 1676/1986] (ΦΕΚ 204 Α'). Η[ παράγραφος 41 του άρθρου 15 του Ν
Άρθρο 12
Στο[ Ν. 1969/1991] (ΦΕΚ 167 Α') μετά το άρθρο 45α προ­ στίθεται νέο άρθρο 45β, που έχει ως εξής: «Άρθρο 45β Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια 1. Επιτρέπεται, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου, η διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου (περαιτέρω «διασπώ­ μενο κεφάλαιο») σε δύο ή περισσότερα νέα αμοιβαία κε­ φάλαια (περαιτέρω «επωφελούμενα κεφάλαια»), με δυ­ νατότητα ταυτόχρονης
Άρθρο 13
Στο[ άρθρο 45α του Ν. 1969/1991] προστίθεται παρά­ γραφος 11, που έχει ως εξής: «11. Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή αφορμή τη συγχώνευ­ ση αμοιβαίων κεφαλαίων βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες Α.Ε. διαχειρίσεως και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτονται στα συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στα επωφελούμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στους μεριδιού­ χους».
Άρθρο 14
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρη­ ματιστήριο Αξιών Αθηνών από ημεδαπές ανώνυμες εται­ ρείες μετόχους της Εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), για την κάλυψη της αύξη­ σης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, απαλλάσ­ σεται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό
Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο[ άρθρο 41 του Ν. 2676/1999] μετά το εδάφιο 4 προ­ στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα τα ακίνητα θα αναλύονται και με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ οι μετοχές και τα με­ ρίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα αναλύονται και με βάση τις τρέχουσες τιμές».
Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο[ άρθρο 42 του Ν. 2676/1999] επέρχονται οι ακό­ λουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 2α μετά το εδάφιο 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στην Επιτροπή εφόσον απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μετέχουν οι ορισθέντες ως αναπληρωματικά μέλη». β) Στο τέλος της παραγράφου 3.δ προστίθεται το ακό­ λουθο εδάφιο: «Η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθή­ κες των αγορών κεφαλαίων, να εισηγείται
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2002
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 αντικαθίστανται, ως εξής: "α) οι μετοχές, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλ­ λοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οδηγία 2001/44" Το κεφάλαιο ΙΑ' του[ ν. 1402/1983] αντικαθίσταται ως α­ κολούθως: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων
Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται για κάθε απαίτηση που αφορά: α) Στις επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που α­ ποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρη­ ματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προ­ σανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και για ποσά που πρέπει να εισπραχθούν στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών. β) Στις γεωργικές εισφορές και άλλα τέλη που προβλέ­ πονται
Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού νοούνται: α) Ως εισαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί και οι φόροι ισοδυ­ νάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών και οι επιβα­ ρύνσεις επί των εισαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ει­ δικών καθεστώτων για ορισμένα εμπορεύματα προερχό­ μενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. β) Ως εξαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί
Οι αιτήσεις συνδρομής, ο εκτελεστός τίτλος που επι­ τρέπει την είσπραξη και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρο­ νται στο κεφάλαιο αυτό συνοδεύονται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους της αρμόδιας αρχής.
Ή αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται: α) Να παρέχει την προβλεπόμενη από τα προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού συνδρομή, εάν η είσπραξη της απαίτησης, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη, μπο­ ρεί να δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η νο­ μοθεσία της επιτρέπει ένα τέτοιο μέτρο για παρόμοιες ε­ θνικές απαιτήσεις. β) Να παρέχει την προβλεπόμενη
Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυ­ τού, δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν από αυτήν παρά μό­ νο στο αναφερόμενο στην αίτηση συνδρομής πρόσωπο, στα πρόσωπα και τις αρχές τις αρμόδιες για την είσπραξη της απαίτησης και στις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί των υποθέσεων που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων.
Ή Ελλάδα παραιτείται με τον όρο της αμοιβαιότητας απέναντι στα λοιπά κράτη μέλη από οποιαδήποτε απαίτη­ ση για την απόδοση των εξόδων που προκύπτουν από την αμοιβαία συνδρομή, την οποία παρέχει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού. Τα έξοδα αυτά ει­ σπράττονται σε βάρος του οφειλέτη κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποτελούν ε­ μπόδιο για την παροχή ευρύτερης αμοιβαίας συνδρομής, την οποία η Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη θα συμφωνούσαν μεταξύ τους, περιλαμβανομένου και του τομέα της κοινο­ ποίησης των δικαστικών και εξώδικων πράξεων.
Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται: α) να επεκτείνονται ή περιορίζονται οι κατηγορίες απαιτήσεων που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαί­ ου αυτού, β) να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, με σκοπό προσαρμογής τους στις διατάξεις πράξεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών καθορίζονται: α) Ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων που προβλέπονται α­ πό το κεφάλαιο αυτό ή από τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του κεφαλαίου αυ­ τού, β) οι αρμόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων αυτών, γ) η τελωνειακή ή φορο­ λογική
Από τη δημοσίευση το νόμου αυτού καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις: α) το κεφάλαιο ΙΑ' του[ ν. 1402/1983] [ΦΕΚ 167 Α', 18.11.1983 (άρθρα 86­98)], β) το [π.δ. 134/1994] (ΦΕΚ 93 Α', 21.6.1994).
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/09/2003
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για: α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας, β) το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές, 12 Σεπτεμβρίου 2003 γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των με­ τόχων και τις αρμοδιότητές τους, δ) τα δικαιώματα των μετόχων, ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εται­ ρείας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­ κών και Εμπορικής Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη με­ τοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η ευθύνη του μετόχου περιο­ ρίζεται στην αξία των μετοχών του.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ή τρίτων προς την εται­ ρεία διατηρούνται και μετά την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας. Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν υποχρέω­ ση να καταβάλουν το κεφάλαιο που είχαν αναλάβει να κα­ λύψουν στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατ' εξαίρεση μπορεί να οριστεί με το καταστατικό ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αποκτούν εμπράγματα δικαι­ ώματα σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά πο­ σοστό μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό του εκάστο­ τε εταιρικού κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό ότι το διοι­ κητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση μπορούν να απο­ φασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εται­ ρείας μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο κα­ ταστατικό, με έκδοση νέων μετοχών. Στο καταστατικό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κα­ τά τις διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχε­ ται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης μετόχων της εται­ ρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφά­ λαιο. Αν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτί­ μησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο καταστατι­ κό ή στην απόφαση αύξησης του κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτο­ δικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτη­ ση του διοικητικού συμβουλίου ή μετόχων που εκπροσω­ πούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, εάν αυτοί δεν συμφώνησαν στη λήψη της απόφασης ή δεν ήταν πα­ ρόντες στη γενική συνέλευση.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμ­ βούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η αίτηση πε­ ριέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν η αί­ τηση δεν γίνει δεκτή, η γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Μονομελούς
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου αναβάλλεται υπο­ χρεωτικώς, για μία μόνο φορά και για δέκα το πολύ ημέ­ ρες, η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 25
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφο­ ρίες για τις υποθέσεις της εταιρείας. Αν οι πληροφο­ ρίες δεν παρασχεθούν, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκού­ σιας δικαιοδοσίας, διατάσσει την παροχή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα τρία εικοστά του εταιρικού κεφαλαίου το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμ­ φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας, αν πιθανολογείται κα­ κή διαχείριση των υποθέσεών της. Με την απόφασή του το δικαστήριο διατάσσει κάθε
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ/Άρθρο 28/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Για τις ανάγκες της εκκαθάρι­ σης, οι εκκαθαριστές επέχουν θέση διοικητικού συμβου­ λίου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτε­ ρου κεφαλαίου του νόμου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας ση­ μειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επω­ νυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώ­ νυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελ­ τίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυ­ ρώθηκε με το[ Ν. 2238/1994] (ΦΕΚ 151 Α}), β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγ­ γραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδα­ πή, δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των με­ τόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2003
που απομένει κεφαλαιοποιείται. Αν η διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας των πλοίων είναι αρνητική, μεταφέρεται σε χρέωση λογαρια­ σμών αποθεματικών και αν δεν επαρκούν μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο. Τα αποθεματικά που χρεώνονται, εφόσον έχουν σχημα­ τισθεί από αφορολόγητα έσοδα ή εισοδήματα φορολο­ γηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογι­ κής υποχρέωσης, φορολογούνται αυτοτελώς στο όνομα
συμμετοχής της. Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, με­ ριδίων ή μερίδων των εταιρειών των περιπτώσεων α', β', γ' κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανεί­ ων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοι­ βαία κεφάλαια, περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2004
Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απα­ σχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελμα­ τική δραστηριότητα, αμειβόμενη, ή να συμμετέχει στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο επιχείρησης που τελεί υπό τον κατά νόμο έλεγχο της Επι­ τροπής ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση της συμμετοχής ισχύει
Στον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προ­ στίθεται Κεφάλαιο 15, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) ΑΡΘΡΟ 134 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματι­ στηριακή αγορά, συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Κα­ ταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές Κατα­
Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Διευκρινίζεται ότι ως υποκείμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων θεωρού­ νται τόσο τα τηρούμενα για σκοπούς εφαρμογής των Διε­ θνών
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντίκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ή ρυθμίζει διαφορε­ τικά τα θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου σε σχέση με τις επιχειρήσεις καζίνων, στο εξής αρμόδια για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εί­ ναι η Επιτροπή.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/08/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζεται προαιρετικός, ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογι­ κών διαφορών που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες φο­ ρολογικές υποθέσεις, με σκοπό την περαίωσή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
για το οποίο έχει υπο­ γραφεί Διοικητική Επίλυση Διαφοράς, τότε για τις ανά­ γκες του παρόντος κεφαλαίου η περίπτωση αυτή θεωρεί­ ται μόνο ως παράβαση Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
/1961] (ΦΕΚ 81 Α ), εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του εδαφίου β της περίπτωσης ζ της[ παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961] και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του άρθρου 3 του Ν. 1066/1980 (ΦΕΚ 183 Α ), όπως ίσχυσαν. ι) Φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του[ Ν. 2859/2000] (ΦΕΚ 248 Α ). ια) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του[ άρθρου 31 του Ν. 2040/1992] (ΦΕΚ 70 Α ). ιβ) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 29
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμο­ γής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α , Β και Γ του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την καταβολή του προβλεπόμενου στην προη­ γούμενη παράγραφο φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υποχρέου για τα κεφάλαια αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η εισαγωγή των κεφαλαίων θα γίνεται μέσω τραπε­ ζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εγκατεστη­ μένων στην ημεδαπή, με δήλωση ­ εξουσιοδότηση του εν­ διαφερομένου προς την τράπεζα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων και να τον αποδίδουν με ειδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, τη­ ρώντας το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο όσον αφορά την ταυτότητα των ενδιαφερομένων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η καταβολή του φόρου νομιμοποιεί φορολογικά τη χρήση των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα και απαλλάσ­ σει τον υπόχρεο από γεγεννημένες φορολογικές υποχρε­ ώσεις, καθώς και από τυχόν φορολογικά αδικήματα που προέβλεπε ή προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά και μόνο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο­ νται οι λοιπές μη φορολογικού χαρακτήρα διατάξεις, ιδίως των Νόμων 2331/1995 και 3034
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα, ο τύπος και το περιε­ χόμενο της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνομολο­ γούνται ή έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πιστωτικά ιδρύματα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή προκειμένου περί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Στην περίπτωση απαιτήσεων από κάθε είδους συμ­ βάσεις δανείων ή πιστώσεων που είχαν συνομολογηθεί κατά την ισχύ του[ Ν. 2789/2000] και το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 2.201.000,00 ευρώ, όπως αυτές είχαν δια­ μορφωθεί την 31.12.1999 με το κεφάλαιο, τους συμβατι­ κούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα ή το αρ­ χικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις 400.000,00 ευρώ, δεν εφαρ­ μόζονται οι διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Προκειμένου περί οφειλών κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σχετικών με την επαγγελματική τους αυτή δρα­ στηριότητα, που υπάγονται στις διατάξεις του[ άρθρου 30 του Ν. 2789/2000], όπως ισχύει, το συνολικό ύψος τους δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατά περίπτω­ ση ληφθέντος κεφαλαίου ή προκειμένου περί αλληλό­ χρεων λογαριασμών το διπλάσιο του ποσού της οφειλής, όπως διαμορφώθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις των κεφαλαίων Α , Β και Γ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από τη 15η Ιουλίου 2004.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2004
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστί­ θεται περίπτωση στ' ως εξής: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης που κα­ ταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων με­ τοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό ει­ σόδημα του έτους μέσα στο οποίο
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής : «Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νό­ μιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β',γ',δ',ε
Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του[ Ν. 3283/2004] (ΦΕΚ 210 Α') και του[ Ν. 2778/1999] (ΦΕΚ 295 Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομέ­ νων των διατάξεων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου του νόμου αυ­ τού, ο τύπος και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δη­ λώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Η μείωση του συντελεστή φορολογίας παρέχεται για τα δύο (2) πρώτα οικονομικά έτη από το χρόνο της ολο­ κλήρωσης της συγχώνευσης με τις ακόλουθες προϋπο­ θέσεις: α) Η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία έχει κα­ τά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το κάτωθι ποσό κεφαλαίου: αα) προκειμένου για προσωπική εταιρεία, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3
του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται, για τις επιστροφές που διενερ­ γούνται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά, ε) για τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσί­ ευση του παρόντος και μετά και στ) για τους λοιπούς φό­ ρους, τέλη και εισφορές, για πράξεις, συναλλαγές ή έγ­ γραφα, για τις οποίες η υποχρέωση γεννιέται
Κύριο έργο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνη­ σης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατά­ ξεων που σχετίζονται με τις εθνικές
ή ζημίες, συντελεστής καθαρού κέρδους και ύψος δαπανών, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και η προέλευση κεφαλαίων. γ. Τα χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Σελίδα 1 από 92