Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: Τελωνειακά Θέματα
Καθαρισμός πεδίων
352 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 18
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/1953
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
που προβλέπονται από τον εν λόγω Κανονισμό.» 16. Στους τίτλους του κεφαλαίου Β΄ και του τμήματος Α΄ που προηγούνται του άρθρου 72 μετά τις λέξεις «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» προστίθενται οι λέξεις «ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ». 17. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΣ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 2007 2008 2009 «ιδ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Επιτρέπεται η θέση των αυτοκινήτων που παράγονται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε φορολογικές αποθήκες και η αποστολή τους σε άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η εξαγωγή τους, με την τήρηση των σχετικών διατάξεων του Κοινοτικού και Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.»
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/07/2007
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/12/2007
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
τα κριτήρια και η διαδικασία για το χαρακτηρισμό και την ανάδειξη μιας λιμενικής εγκατάστασης, ως περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων, καθώς και ο βαθμός εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74 και του Κώδικα. στ) Στους λιμένες της Επικράτειας στους οποίους βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄, εξαιρουμένων των στρατιωτικών
Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με προεδρικό διάταγμα συνιστάται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας που προβλέπεται να λειτουργεί ως σημείο επαφής με τα πλοία σύμφωνα με τον κανόνα 7 του κεφαλαίου ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS και με τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων, των εταιρειών τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο
Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
γραπτώς πληροφορίες ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού και της παραγράφου 2 του Κανόνα 9 του Κεφαλαίου ΧΙ−2 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74. Ο ΥΑΛΕ επεξεργάζεται τις παρεχόμενες πληροφορίες και ενεργεί σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και ειδικές κατευθύνσεις της Ενιαίας Αρμόδιας Αρχής, ως και τις σχετικές προβλέψεις του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, αναφορικά
Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ισοδύναμες ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανόνα 12 του Κεφαλαίου ΧΙ−2 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74 μπορούν να εφαρμόζονται σε πλοία εθνικής κυκλοφορίας και σε λιμενικές εγκαταστάσεις που τα εξυπηρετούν, καθώς επίσης και σε λιμενικές εγκαταστάσεις με περιορισμένες ή ειδικές λειτουργίες. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το[ άρθρο 41 του ν. 2963/2001] (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του ενδέκατου άρθρου του[ ν. 3082/2002] (ΦΕΚ 316 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 41 Διοικητικές κυρώσεις 1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στη Χώρα διατάξεων των νόμων 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α΄) και 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου αυτού, καθώς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο τέταρτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€ για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στην Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε., ορίζεται και καταβάλλεται από την Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ως εξής: α. Ποσό 71.684,44€ με την απόκτηση των μετοχών απ’ την Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. β. Ποσό 200.000,00€ σε δύο (2) συνεχείς χρήσεις από την επόμενη χρήση αυτής της χορήγησης των 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο τέταρτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€ για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται από τον Συνεταιρισμό στον Ο.Α.Σ.Θ. σε τρεις (3) συνεχείς χρήσεις από της χορήγησης των 3 ακεραίων μετοχών (ήτοι εντός των χρήσεων 2011, 2012 και 2013). Τα ως άνω ποσά θα παρακρατούνται
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/03/2013
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ΄: α) Η ανάκριση στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανατίθεται αποκλειστικά η ανάκριση μόνο αυτών των εγκλημάτων. β) Για την επιβολή ή συνέχιση της προσωρινής κράτησης πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45
Τα έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών, που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ΄, καθώς και από δημεύσεις, εισάγονται στον Προϋπολογισμό του Κράτους, σε ιδιαίτερο κωδικό αριθμό εσόδου. Με βάση τα έσοδα αυτά, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών εγγράφονται σχετικές
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/Άρθρο 96
Το πρώτο εδάφιο του[ άρθρου 6 του ν. 3917/2011] (Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δεδομένα του άρθρου 5, τα οποία παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία κατά την κείμενη νομοθεσία, αποθηκεύονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου σε φυσικά μέσα, τα οποία βρίσκονται αποκλειστικά μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εντός της οποίας και διατηρούνται για τους
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 1. Η Άδεια Διαχείρισης Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης, των τύπων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 525 του Καν. (EOK) 2454/93, όπως ισχύει, που στο εξής θα αποκαλείται " Άδεια ", χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 5024626/3058/Α0019/2009 - « Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΚ): Α) 273/2009 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, που προβλέπουν παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής και Β) 312/2009 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/06/2009
τίτλος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, προστίθεται Κεφάλαιο 6 (άρθρα 4ια, 4ιβ, 4ιγ, 4ιδ, 4ιε, 4ιστ, 4ιζ, 4ιη, 4ιθ, 4κ) που αφορά στο σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων κατά τις συναλλαγές τους με τις Τελωνειακές Αρχές και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης EORI. Ο αριθμός EORI (Economic Operators Registration and Identification number), είναι o
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/06/2009
για το οποίο έχει ισχύ η αριθμ. Τ5566/94/Β0019/24-11-08 ΔΥΟ. Οι αριθμ. Τ5473/138/Β0019/22-12-05 και τα σημεία 4 και 5 της αριθμ. Τ4299/90/Β0019/12-9-2007 ΔΥΟ αντικαθίστανται από το κεφάλαιο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» της παρούσας. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ) καλύπτει κάθε πράξη κοινοτικής/κοινής/εθνικής διαμετακόμισης η οποία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2009
και τον τρόπο παρακολούθησης των παραστατικών εγγράφων της διαμετακόμισης σε μηχανογραφημένα και μη τελωνεία» είναι η Τ 879/74/1-3- 2004.
2. Στο ∆εύτερο Μέρος, «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ» στο Τμήμα 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε∆Ε» του Κεφαλαίου 1, τροποποιείται μέρος των οδηγιών που αφορούν
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Α 5017750 ΕΞ 2011/2010 - Λήξη χειμερινής περιόδου Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παράγραφος 2, περίπτωση α’ του ν.2960/2001, για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κωδικών Σ.Ο. 27101941, 27101945 και 27101949 καθώς και για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) των κωδικών Σ.Ο. 27101921 και 27101925 που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για την χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε εικοσιένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2010
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/12/2010
Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) Κεφάλαιο 1 Καθιέρωση Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) 1.1. Γενικά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 (αριθμ. 70/2008/EK- L023/26-1-2008) για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις, προχώρησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων που υποστηρίζουν τις
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2010
κατά 50%.
Ειδικότερα :
1. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα εμπορεύματα του Παραρτήματος III αναπροσαρμόζεται από 11% σε 13%.
2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιούνται οι παράγραφοι 36 και 43 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος III ώστε : § τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων
Σελίδα 1 από 18