Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογικά Θέματα
Καθαρισμός πεδίων
707 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 36
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι υφιστάμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετα­ σχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του[ Ν. 2166/1993] ή του[ Ν. 2386/1996] (ΦΕΚ 43 Α}), υπο­ χρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την α­ ξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του[ Ν. 2842/2000].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}/Άρθρο 15
Σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1η Ιανουαρί­ ου 2002, η υποβολή και ο έλεγχος των δηλώσεων και η εκ­ καθάριση των οικείων φόρων γίνεται με τη χρήση του στα­ θερού μετατροπέα του ευρώ.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/11/2001
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­ δήματος προστίθεται καινούργιο εδάφιο που έχει ως εξής: 2 Νοεμβρίου 2001 «Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοι­ ώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορι­ σμένης ευθύνης.»
Άρθρο 5
Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') και της[ παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993] (ΦΕΚ 137 Α') , όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν, δεν περιλαμβάνουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ως προς τον οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 17 ­ 31 του[ Ν. 1676/1986] (ΦΕΚ 204 Α'). Η[ παράγραφος 41 του άρθρου 15 του Ν
Άρθρο 12
Στο[ Ν. 1969/1991] (ΦΕΚ 167 Α') μετά το άρθρο 45α προ­ στίθεται νέο άρθρο 45β, που έχει ως εξής: «Άρθρο 45β Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια 1. Επιτρέπεται, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου, η διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου (περαιτέρω «διασπώ­ μενο κεφάλαιο») σε δύο ή περισσότερα νέα αμοιβαία κε­ φάλαια (περαιτέρω «επωφελούμενα κεφάλαια»), με δυ­ νατότητα ταυτόχρονης
Άρθρο 13
Στο[ άρθρο 45α του Ν. 1969/1991] προστίθεται παρά­ γραφος 11, που έχει ως εξής: «11. Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή αφορμή τη συγχώνευ­ ση αμοιβαίων κεφαλαίων βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες Α.Ε. διαχειρίσεως και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτονται στα συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στα επωφελούμενα αμοιβαία κεφάλαια ή στους μεριδιού­ χους».
Άρθρο 14
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρη­ ματιστήριο Αξιών Αθηνών από ημεδαπές ανώνυμες εται­ ρείες μετόχους της Εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), για την κάλυψη της αύξη­ σης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, απαλλάσ­ σεται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό
Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο[ άρθρο 41 του Ν. 2676/1999] μετά το εδάφιο 4 προ­ στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα τα ακίνητα θα αναλύονται και με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ οι μετοχές και τα με­ ρίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα αναλύονται και με βάση τις τρέχουσες τιμές».
Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο[ άρθρο 42 του Ν. 2676/1999] επέρχονται οι ακό­ λουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 2α μετά το εδάφιο 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στην Επιτροπή εφόσον απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μετέχουν οι ορισθέντες ως αναπληρωματικά μέλη». β) Στο τέλος της παραγράφου 3.δ προστίθεται το ακό­ λουθο εδάφιο: «Η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθή­ κες των αγορών κεφαλαίων, να εισηγείται
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2002
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 αντικαθίστανται, ως εξής: "α) οι μετοχές, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλ­ λοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οδηγία 2001/44" Το κεφάλαιο ΙΑ' του[ ν. 1402/1983] αντικαθίσταται ως α­ κολούθως: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων
Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται για κάθε απαίτηση που αφορά: α) Στις επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που α­ ποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρη­ ματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προ­ σανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και για ποσά που πρέπει να εισπραχθούν στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών. β) Στις γεωργικές εισφορές και άλλα τέλη που προβλέ­ πονται
Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού νοούνται: α) Ως εισαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί και οι φόροι ισοδυ­ νάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών και οι επιβα­ ρύνσεις επί των εισαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ει­ δικών καθεστώτων για ορισμένα εμπορεύματα προερχό­ μενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. β) Ως εξαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί
Οι αιτήσεις συνδρομής, ο εκτελεστός τίτλος που επι­ τρέπει την είσπραξη και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρο­ νται στο κεφάλαιο αυτό συνοδεύονται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους της αρμόδιας αρχής.
Ή αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται: α) Να παρέχει την προβλεπόμενη από τα προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού συνδρομή, εάν η είσπραξη της απαίτησης, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη, μπο­ ρεί να δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η νο­ μοθεσία της επιτρέπει ένα τέτοιο μέτρο για παρόμοιες ε­ θνικές απαιτήσεις. β) Να παρέχει την προβλεπόμενη
Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυ­ τού, δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν από αυτήν παρά μό­ νο στο αναφερόμενο στην αίτηση συνδρομής πρόσωπο, στα πρόσωπα και τις αρχές τις αρμόδιες για την είσπραξη της απαίτησης και στις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί των υποθέσεων που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων.
Ή Ελλάδα παραιτείται με τον όρο της αμοιβαιότητας απέναντι στα λοιπά κράτη μέλη από οποιαδήποτε απαίτη­ ση για την απόδοση των εξόδων που προκύπτουν από την αμοιβαία συνδρομή, την οποία παρέχει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού. Τα έξοδα αυτά ει­ σπράττονται σε βάρος του οφειλέτη κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποτελούν ε­ μπόδιο για την παροχή ευρύτερης αμοιβαίας συνδρομής, την οποία η Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη θα συμφωνούσαν μεταξύ τους, περιλαμβανομένου και του τομέα της κοινο­ ποίησης των δικαστικών και εξώδικων πράξεων.
Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται: α) να επεκτείνονται ή περιορίζονται οι κατηγορίες απαιτήσεων που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαί­ ου αυτού, β) να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, με σκοπό προσαρμογής τους στις διατάξεις πράξεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών καθορίζονται: α) Ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων που προβλέπονται α­ πό το κεφάλαιο αυτό ή από τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του κεφαλαίου αυ­ τού, β) οι αρμόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων αυτών, γ) η τελωνειακή ή φορο­ λογική
Από τη δημοσίευση το νόμου αυτού καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις: α) το κεφάλαιο ΙΑ' του[ ν. 1402/1983] [ΦΕΚ 167 Α', 18.11.1983 (άρθρα 86­98)], β) το [π.δ. 134/1994] (ΦΕΚ 93 Α', 21.6.1994).
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/09/2003
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για: α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας, β) το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές, 12 Σεπτεμβρίου 2003 γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των με­ τόχων και τις αρμοδιότητές τους, δ) τα δικαιώματα των μετόχων, ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εται­ ρείας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­ κών και Εμπορικής Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη με­ τοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η ευθύνη του μετόχου περιο­ ρίζεται στην αξία των μετοχών του.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ή τρίτων προς την εται­ ρεία διατηρούνται και μετά την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας. Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν υποχρέω­ ση να καταβάλουν το κεφάλαιο που είχαν αναλάβει να κα­ λύψουν στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατ' εξαίρεση μπορεί να οριστεί με το καταστατικό ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αποκτούν εμπράγματα δικαι­ ώματα σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά πο­ σοστό μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό του εκάστο­ τε εταιρικού κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό ότι το διοι­ κητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση μπορούν να απο­ φασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εται­ ρείας μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο κα­ ταστατικό, με έκδοση νέων μετοχών. Στο καταστατικό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κα­ τά τις διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχε­ ται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης μετόχων της εται­ ρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφά­ λαιο. Αν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτί­ μησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο καταστατι­ κό ή στην απόφαση αύξησης του κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτο­ δικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτη­ ση του διοικητικού συμβουλίου ή μετόχων που εκπροσω­ πούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, εάν αυτοί δεν συμφώνησαν στη λήψη της απόφασης ή δεν ήταν πα­ ρόντες στη γενική συνέλευση.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμ­ βούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η αίτηση πε­ ριέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν η αί­ τηση δεν γίνει δεκτή, η γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Μονομελούς
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου αναβάλλεται υπο­ χρεωτικώς, για μία μόνο φορά και για δέκα το πολύ ημέ­ ρες, η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 25
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφο­ ρίες για τις υποθέσεις της εταιρείας. Αν οι πληροφο­ ρίες δεν παρασχεθούν, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκού­ σιας δικαιοδοσίας, διατάσσει την παροχή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα τρία εικοστά του εταιρικού κεφαλαίου το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμ­ φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας, αν πιθανολογείται κα­ κή διαχείριση των υποθέσεών της. Με την απόφασή του το δικαστήριο διατάσσει κάθε
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ/Άρθρο 28/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Για τις ανάγκες της εκκαθάρι­ σης, οι εκκαθαριστές επέχουν θέση διοικητικού συμβου­ λίου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτε­ ρου κεφαλαίου του νόμου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας ση­ μειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επω­ νυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώ­ νυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελ­ τίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυ­ ρώθηκε με το[ Ν. 2238/1994] (ΦΕΚ 151 Α}), β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγ­ γραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδα­ πή, δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των με­ τόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2003
που απομένει κεφαλαιοποιείται. Αν η διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας των πλοίων είναι αρνητική, μεταφέρεται σε χρέωση λογαρια­ σμών αποθεματικών και αν δεν επαρκούν μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο. Τα αποθεματικά που χρεώνονται, εφόσον έχουν σχημα­ τισθεί από αφορολόγητα έσοδα ή εισοδήματα φορολο­ γηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογι­ κής υποχρέωσης, φορολογούνται αυτοτελώς στο όνομα
συμμετοχής της. Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, με­ ριδίων ή μερίδων των εταιρειών των περιπτώσεων α', β', γ' κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανεί­ ων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοι­ βαία κεφάλαια, περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2004
Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απα­ σχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελμα­ τική δραστηριότητα, αμειβόμενη, ή να συμμετέχει στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο επιχείρησης που τελεί υπό τον κατά νόμο έλεγχο της Επι­ τροπής ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση της συμμετοχής ισχύει
Στον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προ­ στίθεται Κεφάλαιο 15, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) ΑΡΘΡΟ 134 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματι­ στηριακή αγορά, συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Κα­ ταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές Κατα­
Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Διευκρινίζεται ότι ως υποκείμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων θεωρού­ νται τόσο τα τηρούμενα για σκοπούς εφαρμογής των Διε­ θνών
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντίκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ή ρυθμίζει διαφορε­ τικά τα θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου σε σχέση με τις επιχειρήσεις καζίνων, στο εξής αρμόδια για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εί­ ναι η Επιτροπή.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/08/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζεται προαιρετικός, ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογι­ κών διαφορών που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες φο­ ρολογικές υποθέσεις, με σκοπό την περαίωσή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
για το οποίο έχει υπο­ γραφεί Διοικητική Επίλυση Διαφοράς, τότε για τις ανά­ γκες του παρόντος κεφαλαίου η περίπτωση αυτή θεωρεί­ ται μόνο ως παράβαση Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
/1961] (ΦΕΚ 81 Α ), εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του εδαφίου β της περίπτωσης ζ της[ παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961] και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του άρθρου 3 του Ν. 1066/1980 (ΦΕΚ 183 Α ), όπως ίσχυσαν. ι) Φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του[ Ν. 2859/2000] (ΦΕΚ 248 Α ). ια) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του[ άρθρου 31 του Ν. 2040/1992] (ΦΕΚ 70 Α ). ιβ) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 29
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμο­ γής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α , Β και Γ του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την καταβολή του προβλεπόμενου στην προη­ γούμενη παράγραφο φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υποχρέου για τα κεφάλαια αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η εισαγωγή των κεφαλαίων θα γίνεται μέσω τραπε­ ζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εγκατεστη­ μένων στην ημεδαπή, με δήλωση ­ εξουσιοδότηση του εν­ διαφερομένου προς την τράπεζα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων και να τον αποδίδουν με ειδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, τη­ ρώντας το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο όσον αφορά την ταυτότητα των ενδιαφερομένων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η καταβολή του φόρου νομιμοποιεί φορολογικά τη χρήση των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα και απαλλάσ­ σει τον υπόχρεο από γεγεννημένες φορολογικές υποχρε­ ώσεις, καθώς και από τυχόν φορολογικά αδικήματα που προέβλεπε ή προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά και μόνο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο­ νται οι λοιπές μη φορολογικού χαρακτήρα διατάξεις, ιδίως των Νόμων 2331/1995 και 3034
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα, ο τύπος και το περιε­ χόμενο της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνομολο­ γούνται ή έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πιστωτικά ιδρύματα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή προκειμένου περί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Στην περίπτωση απαιτήσεων από κάθε είδους συμ­ βάσεις δανείων ή πιστώσεων που είχαν συνομολογηθεί κατά την ισχύ του[ Ν. 2789/2000] και το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 2.201.000,00 ευρώ, όπως αυτές είχαν δια­ μορφωθεί την 31.12.1999 με το κεφάλαιο, τους συμβατι­ κούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα ή το αρ­ χικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις 400.000,00 ευρώ, δεν εφαρ­ μόζονται οι διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Προκειμένου περί οφειλών κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σχετικών με την επαγγελματική τους αυτή δρα­ στηριότητα, που υπάγονται στις διατάξεις του[ άρθρου 30 του Ν. 2789/2000], όπως ισχύει, το συνολικό ύψος τους δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατά περίπτω­ ση ληφθέντος κεφαλαίου ή προκειμένου περί αλληλό­ χρεων λογαριασμών το διπλάσιο του ποσού της οφειλής, όπως διαμορφώθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις των κεφαλαίων Α , Β και Γ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από τη 15η Ιουλίου 2004.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2004
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστί­ θεται περίπτωση στ' ως εξής: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης που κα­ ταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων με­ τοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό ει­ σόδημα του έτους μέσα στο οποίο
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής : «Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νό­ μιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β',γ',δ',ε
Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του[ Ν. 3283/2004] (ΦΕΚ 210 Α') και του[ Ν. 2778/1999] (ΦΕΚ 295 Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομέ­ νων των διατάξεων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου του νόμου αυ­ τού, ο τύπος και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δη­ λώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Η μείωση του συντελεστή φορολογίας παρέχεται για τα δύο (2) πρώτα οικονομικά έτη από το χρόνο της ολο­ κλήρωσης της συγχώνευσης με τις ακόλουθες προϋπο­ θέσεις: α) Η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία έχει κα­ τά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το κάτωθι ποσό κεφαλαίου: αα) προκειμένου για προσωπική εταιρεία, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3
του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται, για τις επιστροφές που διενερ­ γούνται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά, ε) για τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσί­ ευση του παρόντος και μετά και στ) για τους λοιπούς φό­ ρους, τέλη και εισφορές, για πράξεις, συναλλαγές ή έγ­ γραφα, για τις οποίες η υποχρέωση γεννιέται
Κύριο έργο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνη­ σης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατά­ ξεων που σχετίζονται με τις εθνικές
ή ζημίες, συντελεστής καθαρού κέρδους και ύψος δαπανών, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και η προέλευση κεφαλαίων. γ. Τα χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/02/2005
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους ει­ σοδήματος και κεφαλαίου που επιβάλλονται για λογαρια­ σμό καθενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ή των τοπικών αρχών, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιβάλλονται.
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα, στο συνολικό κεφάλαιο, ή σε στοιχεία του εισοδήματος ή του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων που επι­ βάλλονται στην ωφελεία που προκύπτει από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, καθώς και των φόρων που επιβάλλονται στην υπεραξία που προκύπτει από την ανα­ τίμηση του κεφαλαίου.
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση ειδικότερα είναι: α) στην περίπτωση της Ελ .ηνικής Δημοκρατίας ί) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου φυσικών προ­ σώπων ίί) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου νομικών προσώ­ πων (αποκαλούμενοι στο εξής ως "Ελληνικός φόρος") β) Στην περίπτωση της Λετονίας ί} ο φόρος εισοδήματος εταιρειών (uznemumu ίenaku­ ma nodoklίs) ίί) o φόρος
Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αν: α) επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέ­ χει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφά­ λαιο μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά­ τους, ή β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και σε καθεμιά από τις περιπτώσεις
Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
από προσωπική εταιρία) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα. β) το 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει τη φορολογία της εταιρίας αναφορικά με τα κέρδη εκ των οποίων καταβάλ­ λονται τα μερίσματα.
Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν επηρεάζουν το δικαίωμα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, να επιβάλλει, σύμφωνα με τη δική του φορολογική νομοθεσία, φόρο επί της ωφέλειας από κεφάλαιο, που αποκτάται από την με­ ταβίβαση της κυριότητας μετοχών εταιρίας αυτού του Κράτους.
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από ακίνητη περιου­ σία όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6, η οποία ανήκει σε κά­ τοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται σ' αυτό το άλλο Κράτος.
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από κινητή περιουσία που αποτελεί τμήμα της επαγγελματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης την οποία μια επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή από κινητή περιουσία η οποία συνδέεται με κα­ θορισμένη βάση την οποία διαθέτει κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κρά­ τος για τον σκοπό άσκησης ανεξάρτητων
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από πλοία ή αερο­ σκάφη σε διεθνείς μεταφορές ή από κινητή περιουσία που συνδέεται με την εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων ή αε­ ροσκαφών, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κρά­ τος στο οποίο τα κέρδη από την εκμετάλλευση των ανω­ τέρω αναφερθέντων πλοίων ή αεροσκαφών φορολογού­ νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο σ' αυτό το Κράτος.
Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στην περίπτωση κατοίκου της Ελληνικής Δημοκρα­ τίας, η διπλή φορολογία θα αποφεύγεται ως ακολούθως: α) Όταν ο κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποκτά εισόδημα ή κατέχει κεφάλαιο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να φορολο­ γηθεί στην Λετονία, η Ελληνική Δημοκρατία θα αναγνωρί­ ζει: (ί) ως έκπτωση από το φόρο εισοδήματος αυτού του κα­ τοίκου, ποσό ίσο προς το φόρο
Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στην περίπτωση κατοίκου της Λετονίας, η διπλή φο­ ρολογία θα αποφεύγεται ως ακολούθως: α) Αν κάτοικος αποκτά εισόδημα ή κατέχει κεφάλαιο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, μπορεί να φορολογείται στην Ελληνική Δημοκρατία, εκτός αν μια ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία, η Λετονία αναγνωρίζει: 531 ΦΕΚ (ί) ως έκπτωση από το φόρο εισοδήματος
Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Επιχειρήσεις του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από ένα ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, δεν υπόκεινται στο πρώ­ το μνημονευόμενου Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή υποχρέωση η οποία έχει σχέση με αυτή, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επα­ χθής από τη φορολογία
Άρθρο 30
Κράτη: α) αναφορικά με τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή, σε εισόδημα που προκύπτει την πρώτη ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί του έτους του οποίου δόθηκε η ανα­ κοίνωση, β) αναφορικά με τους άλλους φόρους εισοδήματος και φόρους κεφαλαίου, για φόρους οι οποίοι βαρύνουν οποι­ οδήποτε φορολογικό έτος το οποίο αρχίζει την πρώτη ή μετά την πρώτη ημέρα
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/04/2005
Το άρθρο 72 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ­ ΑΛΚΟΟΛΗ ­ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ­ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ ΤΜΗΜΑ Κ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 72 Πεδίο εφαρμογής 1. Ως ενεργειακά προϊόντα για την εφαρμογή του τρίτου μέρους του παρόντα Κώδικα θεωρούνται τα ακόλουθα προϊόντα: α) ­ Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενι­ σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός
α. Επιτρέπεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλ­ λήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) να συγκροτεί ίδια ή ομαδικά Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Αμοι­ βαίων Κεφαλαίων. Η διαχείριση των συγκροτούμενων Αμοιβαίων Κεφαλαί­ ων δύναται να ανατίθεται σε οποιαδήποτε εταιρία διαχεί­ ρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με συμμετοχή του Μ.Τ.Π.Υ. στην Επενδυτική Επι­ τροπή
Η προθεσμία για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από πρόσωπα φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το[ άρθρο 38 του Ν. 3259/2004] (ΦΕΚ 149/Α'), παρατεί­ νεται μέχρι και την 4η Ιουνίου 2005.
Αθήνα 2004 Α.Ε. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στην «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώ­ νων ­ Αθήνα 2004 Α.Ε.» συνολικού ύψους 459.396.016 ευ­ ρώ από της ιδρύσεώς της για τις αιτίες που αναφέρονται στις εκάστοτε διατάξεις καταβολής, θεωρούνται επιχο­ ρηγήσεις προς την «Ο.Ε.Ο.Α.­ ΑΘΗΝΑ 2004» και δεν αυ­ ξάνουν το μετοχικό της κεφάλαιο.
κεφάλαιο του Ο.Π.Α.Π. δεν δύναται να είναι κα­ τώτερο του τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%).»
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/12/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ή β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της συνέλευση ή γ) δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του διοικητικού της συμβουλίου ή δ) χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες για τις οποίες εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Β .΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Το Κεφάλαιο Β΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται: α) στις ανώνυμες εταιρείες των οποίων μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (χρηματιστήριο), εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, β) στις ανώνυμες εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με τις εισηγμένες εταιρείες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων επιχειρήσεων) χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό («Οργανισμοί»), καθώς και δημόσιες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει: α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά, β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων, γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους, δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
για την παροχή από αυτά κάθε τύπου υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια του έργου της, δ) συντάσσει το σχετικό κεφάλαιο για τις δημόσιες επιχειρήσεις στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, ε) συντάσσει και εκδίδει ετήσιο δελτίο ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιχειρήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών επικουρείται στο έργο της από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το μέρος που αφορά στα οικονομικά των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς επίσης και από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων Εγγυήσεων Δανείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 15
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται οι ανώνυμες εταιρείες της παρ. 5 του άρθρου 1. Οι εταιρείες αυτές ευρίσκονται εκτός του, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επί των ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.[ν. 2190/1920], του [ν. 3016/2002], όπως ισχύουν, και οι λοιπές διατάξεις οι εφαρμοζόμενες σε κάθε άλλη εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά ανώνυμη εταιρεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι ανώνυμες εταιρείες του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά από δοκιμαστική περίοδο ή μη. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Για όσες των εταιρειών του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου το Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και αντ’ αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Ως προς το υφιστάμενο προσωπικό των εταιρειών του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζεται το άρθρο 14, αν οι εταιρείες επιχορηγούνται από το Δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή τους ή εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον κατά τη χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας τίθεται σε ισχύ ο νόμος αυτός ή κατά την προηγούμενη ή την επόμενη αυτής οικονομική χρήση. Στην τελευταία περίπτωση, η προθεσμία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19
Από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί με βάση το [ν. 1955/1991] (ΦΕΚ 112 Α΄) και την εξουσιοδότηση [του άρθρου 5 παράγραφος 6 του ν. 2229/ 1994] (ΦΕΚ 138 Α΄) και όσες δημόσιες επιχειρήσεις έχουν ήδη τεθεί με ρητή διάταξη νόμου εκτός του, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/12/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 16
, ζ) η ανάκληση απαλλοτρίωσης ακινήτων, η) η μεταβίβαση ακινήτων από μη κερδοσκοπικό οικοδομικό συνεταιρισμό στα μέλη του, θ) οι αγορές ακινήτων από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους, κατά τις διατάξεις του[ άρθρου 35 του ν. 2810/2000] (ΦΕΚ 61 Α΄), ι) η μεταβίβαση ακινήτων προς αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, καθώς και η μεταβίβαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
αυτής ή, στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει Υποδιεύθυνση Φορολογίας, τον υπεύθυνο για τη φορολογία κεφαλαίου, με αίτηση του φορολογουμένου ή του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που υποβάλλεται μέσα σε μία τριετία από την οριστικοποίηση της πράξης και, προκειμένου για εγγραφές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη, από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 27
απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Με όμοια απόφαση ανακαλείται η άδεια, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων της ή του παρόντος νόμου. Πριν από την ανάκληση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 28
, ως Πρόεδρο και από τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος και της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του ιδίου Υπουργείου, καθώς και από έναν ορκωτό ελεγκτή, ως μέλη. Το ως άνω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς. 2. Για τον καθορισμό των ποσοστών κέρδους, τα οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα από πέντε τοις εκατό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το άρθρο 3 του α.[ν. 89/1967] αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και οι ιδιώτες οφείλουν να παρέχουν στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κάθε πληροφορία που τους ζητείται και κάθε δυνατή συνδρομή για την απρόσκοπτη εφαρμογή του παρόντος νόμου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 31
Ελλάδα μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του α.[ν. 89/1967], όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του παρόντος, από 1ης Ιανουαρίου 2006, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος, με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέχρι 31 Μαρτίου 2006 στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση της άδειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 36
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και επί εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης, ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενης. Ως πραγματική αξία των μετοχών που εισφέρονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
από την κυβέρνηση, είτε της χώρας του χρεώστη είτε τρίτης χώρας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή στα πλαίσια της δανειακής ή εμπορικής σύμβασης. ζ. Παρεμπόδιση ή καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων Πολιτικά γεγονότα και οικονομικές δυσκολίες που παρουσιάζονται, καθώς και νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται εκτός Ελλάδας, τα οποία παρεμποδίζουν ή καθυστερούν τη μεταφορά κεφαλαίων
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/04/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι περιπτώσεις γ ,΄ δ΄ και ε΄ του[ άρθρου 9 του ν.2578/ 1998] αντικαθίστανται ως εξής: «γ) «μητρική εταιρεία»: η εταιρεία που εμπίπτει στην περίπτωση α΄ και η οποία συμμετέχει κατ’ ελάχιστο όριο με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στο κεφάλαιο εταιρείας που εμπίπτει στην περίπτωση β΄ ή στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας, το οποίο ανήκει εν όλω ή εν μέρει σε μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας της πιο πάνω
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 3
στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του [ν. 1914/1990] (ΦΕΚ 178 A΄), όπως η παραπάνω Οδηγία έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 2004/56/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 127/70/29.4.2004).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 4
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του [ν.1914/1990], όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Πρώτου Κεφαλαίου του [ν. 3312/2005], τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής: 1) Η[ παράγραφος 6 του άρθρου 20 του ν. 1914/1990] αντικαθίσταται ως εξής: «6) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 24
Ως δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κατά το [ν. 1264/1982] που εξαιρούνται της καταβολής αγγελιοσήμου κατά την έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1344/1973 (ΦΕΚ 36 Α΄) νοούνται εκείνες που ανήκουν κατά απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί καταβολής αγγελιοσήμου.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/08/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η[ παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986] αντικαθίσταται ως εξής: «2. (α) Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση και τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης ή το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου περί ανώνυμης εταιρείας που μετατρέπεται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ήμισυ του ελάχιστου μετοχικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 6
με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτουμένων, σύμφωνα με την κατά [το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 2076/1992] (ΦΕΚ 130 Α΄), που προστέθηκε με [το άρθρο 38 παρ. 3β του ν. 2937/2001] (ΦΕΚ 169 Α΄), έκθεση των ορκωτών ελεγκτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 14
συναλλάγματος οφείλουν να έχουν λάβει ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το κανονιστικό πλαίσιο για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες, τη διαφοροποίησή του, ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων καταστημάτων και τους εν γένει αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/12/2006
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις η έκπτωση αυτή παρέχεται και επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, καθώς και αυτά που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής μέσω εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στην παράγραφο 11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: «Ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
πέντε τοις εκατό (5%) λαμβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται ως ακολούθως: α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από αύξηση ή μείωση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξάνονται με την απόδοση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 11
. Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται το άθροισμα: i) των ιδίων κεφαλαίων της, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό, ii) της άυλης αξίας της, iii) της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά το μέρος που η αξία του καθενός από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η[ παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν. 3283/2004] (ΦΕΚ 210 A΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από την ημεδαπή ή αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η[ παράγραφος 3 του άρθρου 33 του ν. 3283/2004] αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει της υπ’ αριθ. 1/317/11.11.2004
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Η[ παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 2778/1999] (ΦΕΚ 295 A΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η φορολόγηση των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του [ν. 3283/2004], όπως ισχύει. Ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 22
Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται ως εξής: Στις διατάξεις του Κεφαλαίου A΄ − ΑΓΑΘΑ− του Παραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 9%) του [ν. 2859/2000]: Α. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 47, 48 και 49 ως εξής: «47. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως εξής: Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ − του Παραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 9%) του [ν.2859/2000] (ΦΕΚ 248 A΄), όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 16 και 17, ως εξής: «16. Επισκευής ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών. 17. Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
επιτροπών τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον στις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
της επιχείρησης και αναφέρονται σε: − τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και μερίσματα των χρησιμοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, − έξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής, − δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, οι φόροι (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις, − αποσβέσεις, έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/04/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος κυρώθηκε με το[ ν. 2859/2000] (ΦΕΚ 248 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως: α) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής: «β) επτά τοις εκατό (7%) για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄ και για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ΄.» β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 καταργείται. γ) Στο παράρτημα IV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 9
Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από 1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/07/2007
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/08/2007
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
«Ειδικός διαπραγματευτής»: πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε συνεχή βάση και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και πωλώντας χρηματοπιστωτικά μέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
με χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση, βάσει των κανόνων και των συστημάτων του, και (γ) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού. 11.«Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές σύστημα το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση ΕΠΕΥ, πιστωτικού ιδρύματος ή διαχειριστή αγοράς και εντός
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ’ αυτών. (δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσοτερα χρηματοπιστωτικά μέσα. (ε) Η παροχή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. (γ) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. (δ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. (ε) Η έρευνα στον τομέα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
μεγέθους: (αα) σύνολο ισολογισμού: 20.000.000 ευρώ, (ββ) καθαρό κύκλο εργασιών: 40.000.000 ευρώ, (γγ) ίδια κεφάλαια: 2.000.000 ευρώ. (γ) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να συμμορφώνονται διαρκώς με τους όρους που τίθενται στο Κεφάλαιο Β΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία ΠΜΔ ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία παρέχει μόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών, ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, απαιτείται να κατατεθεί προηγουμένως σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα το μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς και να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Μερική καταβολή αποκλείεται.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού. Άδεια λειτουργίας μπορεί να χορηγείται και σε υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες εφόσον λειτουργούν τουλάχιστον για ένα (1) έτος και πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι ιδρυτές ή οι μέτοχοι της ΑΕΠΕΥ παρέχουν όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αξιολογήσει ότι η ΑΕΠΕΥ κατά το χρόνο που θα λάβει την άδεια λειτουργίας θα πληροί τις προϋποθέσεις για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Οι ΑΕΠΕΥ όταν κατέχουν κεφάλαια πελατών υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν τα συμφέροντα των πελατών και, εκτός από την περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, να μη χρησιμοποιούν κεφάλαια πελατών για ίδιο λογαριασμό.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Υπάλληλοι και στελέχη ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) που είναι αρμόδιοι κατά περίπτωση: (α) για τη λήψη και τη διαβίβαση εντολών, (β) την εκτέλεση εντολών, (γ) την παροχή επενδυτικών συμβουλών, (δ) τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και (ε) την ανάλυση κινητών αξιών και αγορών χρήματος και κεφαλαίου οφείλουν να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
ΑΕΠΕΥ, η οποία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχών στο κεφάλαιό της με την οποία οι συμμετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή κατέρχονται κάτω από τα όρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ΑΕΠΕΥ γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα ονόματα των μετόχων που κατείχαν ειδικές συμμετοχές
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
υπηρεσίες για συνεχόμενο διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, (β) εάν απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο τρόπο, (γ) εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, −3 (δ) εάν η ΑΕΠΕΥ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, (ε
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
να ρυθμίζονται θέματα της διαδικασίας εκκαθάρισης εν γένει. Εάν, μετά τη θέση ΑΕΠΕΥ στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου αυτού, διαπιστωθεί ότι η υπό εκκαθάριση εταιρία στερείται των αναγκαίων πόρων για την πορεία των εργασιών της εκκαθάρισης, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του[ ν. 2533/1997] (ΦΕΚ 228 Α΄), ύστερα από σχετική αιτιολογημένη αίτηση του Επόπτη, καλύπτει τις δαπάνες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
με οργανωμένη αγορά, εάν πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις με τις οριζόμενες στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού. (β) Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή δυνητικού πελάτη. (γ) Ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενημερωθεί σαφώς ότι, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρεται
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η ΑΕΠΕΥ που λαμβάνει οδηγίες ή εντολές ενός πελάτη με τη μεσολάβηση άλλης ΕΠΕΥ παραμένει υπεύθυνη για την παροχή της υπηρεσίας ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής βάσει αυτών των πληροφοριών ή συστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή τρίτου κράτους μπορούν να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες και να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι ΑΕΕΔ επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά στη λήψη και διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και στην παροχή επενδυτικών συμβουλών που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Οι ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτος − μέλος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους, (δ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Μέτοχος ΑΕΕΔ ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της, έτσι ώστε μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο να κατέρχεται κάτω των ορίων του 20%, 1/3, 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εφόσον η εταιρία παύσει να είναι θυγατρική του μεταβιβάζοντος, υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον παράνομο τρόπο, (γ) εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, (δ) εάν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ΑΕΕΔ σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, (ε) εάν η ΑΕΕΔ έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης απαιτείται να έχει κατατεθεί προηγουμένως το μετοχικό κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Άδεια λειτουργίας μπορεί να χορηγείται σε υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες εφόσον λειτουργούν τουλάχιστον για (1) ένα έτος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
20 του άρθρου 2, στο μετοχικό του κεφάλαιο και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη δια−13 χείριση της οργανωμένης αγοράς για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοίκησης και λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς. Από τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος όταν έχει την ιδιότητα του διαχειριστή αγοράς.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Για τη μεταβίβαση μετοχών του διαχειριστή αγοράς συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις μετοχές σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η απόκτηση μετοχών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η οργανωμένη αγορά πρέπει κατ’ ελάχιστο: (α) να έχει μηχανισμούς για το σαφή εντοπισμό και τη διαχείριση των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών για τη λειτουργία της ή για τα μέλη της, από κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αφ’ ενός της οργανωμένης αγοράς, του διαχειριστή της αγοράς ή των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό του κεφάλαιο και αφ’ ετέρου της υγιούς λειτουργίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ΑΕΠΕΥ και Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες λογίζονται ότι έχουν άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους αυτού και, εφόσον αυτό απαιτείται, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση έγκρισης για την τροποποίηση του καταστατικού και της άδειας λειτουργίας τους με τα απαιτούμενα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 72/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται στα Συστήματα και στους διαχειριστές Συστήματος, εξαιρουμένων του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Β΄ του[ ν. 2198/1994] (ΦΕΚ 43 Α΄), καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του εν λόγω Συστήματος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 73/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η λειτουργία Συστήματος στην Ελλάδα επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του διαχειριστή του Συστήματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 73/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος καθώς και την ύπαρξη κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα ή την υποχρέωση των μελών του για την παροχή ασφαλειών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο διαχειριστής Συστήματος μπορεί να διαχειρίζεται Κεφάλαιο με σκοπό την προστασία του Συστήματος από πιστωτικούς κινδύνους των μελών του. Το κεφάλαιο αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των μελών στο Σύστημα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεών του το Κεφάλαιο εκπροσωπείται από το διαχειριστή του. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει τρίτα πρόσωπα για την άσκηση καθηκόντων θεματοφύλακα. Ο διαχειριστής ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του θεματοφύλακα και των οργάνων του.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η συμμετοχή του μέλους σε Κεφάλαιο προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από το σύνολο των πάσης φύσεως εισφορών του μέλους στο κεφάλαιο, περιλαμβανομένων και των τυχόν προσόδων που προκύπτουν με βάση τους κανόνες διαχείρισης και επένδυσης των διαθεσίμων του.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το Κεφάλαιο μπορεί να λειτουργεί ως κεφάλαιο αλληλοασφαλιστικού χαρακτήρα όταν, σε περίπτωση μη επάρκειας της μερίδας μέλους για την κάλυψη της ζημίας που προκύπτει από υπερημερία του, το εναπομείναν μέρος της ζημίας βαρύνει συμμέτρως τις μερίδες των λοιπών μελών που συμμετέχουν στο κεφάλαιο μειώνοντας αναλόγως τη συμμετοχή τους σε αυτό.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Ο διαχειριστής συστήματος ενεργοποιεί το Κεφάλαιο σε περίπτωση υπερημερίας μέλους σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον Κανονισμό λειτουργίας του Συστήματος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εάν επιβληθεί κατάσχεση στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο τηρούν τα μέλη Συστήματος για τις ανάγκες του διακανονισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο σχετικό Κανονισμό του Συστήματος, η κατάσχεση αυτή δεν παράγει αποτελέσματα ως απολύτως άκυρη: (α) έναντι του Συστήματος, το οποίο δικαιούται να αναλαμβάνει τα κεφάλαια που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εκάστοτε χρηματικών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 79/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επί κινητών αξιών και να εφαρμόζει κατά του υπερήμερου ρήτρες εκκαθαριστικού συμψηφισμού της παραγράφου 1(ιδ) του[ άρθρου 2 του ν. 3301/2004]. (β) Να προβαίνει στη μερική ή ολική κατάπτωση της παρασχεθείσας ασφάλειας, να χρησιμοποιεί, να εκποιεί ή να προβαίνει στην κτήση της κυριότητας των παρασχεθέντων ως ασφάλεια κεφαλαίων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, εφαρμοζομένων των άρθρων 4 έως 6 του[ ν. 3301/ 2004
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μη θιγομένων των διατάξεων του φόρου προστιθέμενης αξίας η είσπραξη ποσών εισφοράς προς Κεφάλαιο για την προστασία Συστήματος που συνιστάται και λειτουργεί κατά τους όρους του Δεύτερου Μέρους του νόμου αυτού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα κεφάλαια Συστήματος απαλλάσσονται των πάσης φύσεως φόρων εισοδήματος ή περιουσίας, με αποκλειστική εξαίρεση τους φόρους επί εσόδων η είσπραξη των οποίων γίνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με παρακράτηση στην πηγή κατά την απόδοσή τους στο δικαιούχο.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ισχύος του παρόντος νόμου Επικουρικό Κεφάλαιο του[ ν. 2471/ 1997] (ΦΕΚ 46 Α΄), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και τους όρους του Κανονισμού του σχετικού Συστήματος.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 11
και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας. Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα.
Σελίδα 1 από 36