Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Καθαρισμός πεδίων
4 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/09/2016
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η προσαρμογή προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, πραγματοποιείται ατελώς.
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η περίπτωση δ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3606/2007] αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Εάν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ΑΕΕΔ σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η [παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3606/2007] αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγη- σης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλ- λεται το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.»
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 12
η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παρα- γράφου 3 του άρθρου 15 , ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 19
(ΣΕΔΥΚΑ,) τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. Κάθε φορέας προτείνει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζο- νται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώτερο στέλεχος της Επιτροπής Κε- φαλαιαγοράς.»
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
. πληροφορίες για τη νομική κατάσταση του εκδότη, ii. επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδότη, iii. πληροφορίες για πιθανά επενδυτικά σχέδια του εκδότη, iv. πληροφορίες για τους μετόχους/εταίρους με ποσο- στό πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) και για το κεφάλαιο. Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 22
22, και ββ) σκοπός της συμμετοχής της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο της εταιρίας είναι η εφαρμογή κοινής επιχειρηματικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την ανάπτυξη ακινήτου ή ενότητας ακινήτων ελάχιστης αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με επεν- δυτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΕΑΠ
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 4
ΕΕ) Το[ άρθρο 36 του ν. 4099/2012] αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 36 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα 1. Η ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ή κατά περίπτωση η ΑΕΕΜΚ, μεριμνά για τον ορισμό, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαι- αγοράς, ενός μόνο θεματοφύλακα. 2. Ο θεματοφύλακας είναι: α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 15/03/2012
Άρθρο 97/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Όταν οι γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα με εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δημοψήφισμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 95/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
κεφαλαίου οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης αποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων των νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα θεωρούνται ετεροδημότες και όταν διαμένουν σε άλλους δήμους του Νομού Αττικής.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/08/2017
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η περίπτωση ιδ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014] (Α΄107), αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) προβαίνει σε πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος, κατά παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος νόμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άρθρα 28, 52 ή 63 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η παράγραφος 12 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του[ ν. 2859/2000] αντικαθίσταται ως εξής: «12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπο- ρά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).».
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μετά την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του[ ν. 2859/2000] (Α΄ 248), προστί- θεται νέα παράγραφος 7α ως εξής: «7α. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για αν- θοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπου- μπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η παρ. 17 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτή- ματος ΙΙΙ του[ ν. 2859/2000] αντικαθίσταται ως εξής: «17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των προς λιανική πώληση συσκευασμέ- νων τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309).».
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24
Η [παρ. 1 του άρθρου 175Α του ν. 4270/2014], αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Για τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005], που υποβάλ- λουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογι- σμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 155Α, σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους διαπιστώνεται αρνητική από- κλιση άνω του 10
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζο- νται αναλογικά και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005], καθώς και τους λοιπούς εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον Κρατικό Προϋ- πολογισμό.».
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 2
του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που προ- βλέπεται στις περιπτώσεις α΄και β΄. Στο πλαίσιο της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 9, της παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παρα- γράφου 2 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντί- στοιχους ορισμούς
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19
περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας. 2. Όλοι οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με τους οποίος συνάπτεται μνημόνιο της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005], υποβάλλουν, μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπο- λογισμού τους στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρε- σιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειμένου περί Α.Δ.Α
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 3
που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης. 3. Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληρο- φορίες σχετικά με τον Όμιλο ΠΕ: α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το Μετοχικό Κεφάλαιο, τα συσσω- ρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι συ- νεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των δια- δικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνονται με κοινή από- φαση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 8
Στο Κεφαλαίο Η΄ του Μέρους Πρώτου του[ ν. 4170/ 2013], που προστέθηκε με το[ άρθρο 4 του ν. 4378/2016], προσαρτάται Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπό- σπαστο μέρος των διατάξεων του παρόντος, ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ 1. «Όμιλος»: σύνολο επιχειρήσεων που σχετίζονται μέσω ιδιοκτησίας ή ελέγχου τέτοιου είδους που είτε
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 32
για το έτος 2018. Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014-2018 υπερβεί απολογιστικά το ποσό που ορίζεται στο σημείο Γ» του προοιμίου, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.». 5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συνυποσχετι- κού
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 80/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του άρθρου 1 του ν. 3723/2008], προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απαρτία και τις ίδιες προθεσμίες λαμ- βάνονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά (μερική ή ολική) των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1α. Με τις ίδιες αποφάσεις ακυρώνονται οι τίτλοι των προνομιούχων μετοχών και αναπροσαρμόζεται το περί κεφαλαίου ή το περί μετοχών άρθρο του καταστατικού της τράπεζας
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/12/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 4336/2015] (Α΄ 94) που εισάγεται με το άρθρο 2, παράγραφος Α΄: «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», υποπαράγραφος Α.4.«Τροποποιήσεις του[ ν. 3869/2010]», αντικαθίσταται η φράση «του[ ν. 3859/2010]» με τη φράση «του[ ν. 3869/ 2010]».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στην παρ. 10 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 4336/2015] (Α΄ 94) που εισάγεται με το άρθρο 2, παράγραφος Α΄«Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», υποπαράγραφος Α.4. «Τροποποιήσεις του[ ν. 3869/ 2010]», αντικαθίσταται η φράση «του[ ν. 3859/2010]» με τη φράση «του[ ν. 3869/2010]».
Σελίδα 1 από 1