110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 80 - Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α΄ 250), προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής: «1.α. Μετά την πάροδο της πενταετίας, πέραν των λό- γων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, επι- τρέπεται να γίνει εξαγορά των προνομιούχων μετοχών εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε μετρητά ή με παράδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον Κα- νονισμό 575/2013, ή με συνδυασμό των δύο, με τη σύμ- φωνη γνώμη της εποπτικής αρχής, μη εφαρμοζομένου εν προκειμένω του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση που η εξαγορά γίνει με παράδοση κεφαλαι- ακών μέσων κατηγορίας 2 (ανταλλαγή), αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ονομαστική αξία τους υπολογίζεται με βάση την αρχική τιμή διάθεσης των προνομιούχων μετοχών, β) έχουν τα χαρακτηριστικά που πληρούν τις προϋ- ποθέσεις του Κανονισμού 575/2013 για τα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 2 και ιδίως του άρθρου 63 αυτού, γ) έχουν δεκαετή διάρκεια με δικαίωμα του εκδότη που ασκείται κατά την αποκλειστική του κρίση να προβεί στην ανάκληση ή εξόφληση ή επαναγορά ή πρόωρη αποπληρωμή τους μετά την πενταετία, με έγκριση, της εποπτικής αρχής, δ) η πρόωρη αποπληρωμή πριν την πενταετία επιτρέ- πεται με την έγκριση της εποπτικής αρχής μόνο εφόσον επέλθει εποπτικό ή φορολογικό γεγονός, όπως αυτό ορί- ζεται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Κανονισμού 575/2013, ε) η εξόφλησή τους μετά την πενταετία και οποτεδήπο- τε μέχρι τη λήξη τους, καθώς και όταν συντρέχει η ανω- τέρω περίπτωση δ΄ γίνεται στην ονομαστική τους αξία, στ) κατά την εξαγορά ή την πρόωρη αποπληρωμή καταβάλλονται πάντα οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου, ζ) το ονομαστικό τους επιτόκιο (κουπόνι) είναι σταθε- ρό και καταβάλλεται ανά εξάμηνο την τελευταία ημέρα του έκτου και του δωδέκατου μήνα κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη καταβολή, το επιτόκιο υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη συμπλήρωση της εγγύτερης εκ των ως άνω ημερομηνιών, εφόσον είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, η) το ύψος του επιτοκίου υπολογίζεται με βάση τη μέση απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες του Ιουνίου 2017 αυξημένη κατά πενήντα (50) μονάδες βάσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6%, θ) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και δεκτικά εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά. Το αίτημα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών σύμ- φωνα με την παρούσα παράγραφο υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος εκδίδει σχετική από- φαση τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.. Εφόσον η εξαγορά γίνει με ανταλλαγή κεφαλαι- ακών μέσων κατηγορίας 2, για την ανάληψή τους από το Ελληνικό Δημόσιο υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της τράπεζας, στην οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι ειδικότεροι όροι αυτών των μέσων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω συναλλαγή. 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απαρτία και τις ίδιες προθεσμίες λαμ- βάνονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά (μερική ή ολική) των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1α. Με τις ίδιες αποφάσεις ακυρώνονται οι τίτλοι των προνομιούχων μετοχών και αναπροσαρμόζεται το περί κεφαλαίου ή το περί μετοχών άρθρο του καταστατικού της τράπεζας ανάλογα με την περίπτωση, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότη- τας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.». 3. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προμήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρ- θρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 “Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου” (Α΄ 239).».

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.