110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881
Άρθρο 8 - (άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 8(άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Στο Κεφαλαίο Η΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/ 2013, που προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4378/2016, προσαρτάται Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπό- σπαστο μέρος των διατάξεων του παρόντος, ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ 1. «Όμιλος»: σύνολο επιχειρήσεων που σχετίζονται μέσω ιδιοκτησίας ή ελέγχου τέτοιου είδους που είτε απαιτείται να συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληρο- φόρησης βάσει των εφαρμοζόμενων αρχών λογιστικής είτε θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το Μετοχικό Κεφά- λαιο οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο. 2. «Επιχείρηση»: οποιαδήποτε μορφή άσκησης επιχει- ρηματικών δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013. 3. «Όμιλος ΠΕ»: οποιοσδήποτε Όμιλος που περιλαμ- βάνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, η φορολογική κατοικία των οποίων βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές Δικαιοδοσίας ή περιλαμβάνει επιχείρηση η φορολογική κατοικία της οποίας βρίσκεται σε μια περιοχή Δικαιο- δοσίας και υπόκειται σε φορολόγηση όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη περιοχή Δικαιοδοσίας, και δεν είναι Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ. 4. «Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ»: όσον αφορά σε οποιο- δήποτε Φορολογικό Έτος του Ομίλου, Όμιλος με συνο- λικά ενοποιημένα έσοδα κάτω των 750.000.000 ευρώ ή κατά προσέγγιση ισοδύναμου ποσού σε τοπικό νόμισμα, τον Ιανουάριο του 2015, κατά το Φορολογικό Έτος το αμέσως προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος Υποβο- λής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του για το εν λόγω προηγού- μενο Φορολογικό Έτος. 5. «Συνιστώσα Οντότητα»: οποιαδήποτε από τις ακό- λουθες: α) οποιαδήποτε χωριστή επιχειρηματική μονάδα Ομίλου ΠΕ που συμπεριλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΠΕ για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή θα συμπερι- λαμβανόταν σε αυτές εάν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εν λόγω επιχειρηματικής μονάδας Ομίλου ΠΕ αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο· β) οποιαδήποτε χωριστή επιχειρηματική μονάδα που εξαιρείται από τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστά- σεις του Ομίλου ΠΕ αποκλειστικά για λόγους μεγέθους ή ουσίας· γ) οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση οποιασδήποτε χωριστής επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α’ ή β’, με την προϋπό- θεση ότι η επιχειρηματική μονάδα συντάσσει ξεχωριστή οικονομική κατάσταση για την εν λόγω μόνιμη εγκατά- σταση για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρη- σης, κανονιστικής ρύθμισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ελέγχου εσωτερικής διαχείρισης. 6.«Αναφέρουσα Οντότητα»: η Συνιστώσα Οντότητα που υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της εκ μέρους του Ομίλου ΠΕ. Η Αναφέρουσα Οντότητα μπορεί να είναι η Τελική Μητρική Οντότητα ή Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή οποιαδήποτε οντότητα περιγράφε- ται στην παρ. 1 του Τμήματος II. 7. «Τελική Μητρική Οντότητα»: Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία πληροί τά ακόλουθα κριτήρια: α) κατέχει άμεσα ή έμμεσα επαρκές Μετοχικό Κεφά- λαιο σε μία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντό- τητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται γενικά στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της, ή θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το Μετοχικό Κεφάλαιο της αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της· β) δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα Μετοχικό Κε- φάλαιο, όπως περιγράφεται στην περιπτ. α’, στην πρώτη Συνιστώσα Οντότητα. 8. «Παρένθετη Μητρική Οντότητα»: Συνιστώσα Οντό- τητα του Ομίλου ΠΕ στην οποία έχει ανατεθεί από τον εν λόγω Όμιλο ΠΕ, ως μοναδική αντικαταστάτρια της Τελικής Μητρικής Οντότητας, να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας αυτής της Συνιστώσας Οντότητας, εκ μέρους του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β’ της παρ. 1 του Τμήματος II. 9. «Φορολογικό Έτος»: ετήσια λογιστική περίοδος για την οποία η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της. 10. «Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων» εκείνο το Φορολογικό Έτος του οποίου τα οικονομικά και επιχειρη- σιακά αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στην Έκθεση ανά Χώρα, που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ. 11. «Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών»: συμφωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ενός κράτους μέλους της ΕΕ και μιας Δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε Διεθνή συμφωνία, με την οποία απαιτείται η αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ των Δικαιοδοσιών των Συμβαλλόμε- νων Μερών. 12. «Διεθνής Συμφωνία»: η Πολυμερής Σύμβαση σχετι- κά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα, οποιαδήποτε διμερής ή πολυμερής φορολογική σύμβαση ή οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής φορο- λογικών πληροφοριών στην οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος το κράτος μέλος και με τους όρους της παρέχει κατά νόμο εξουσία για την ανταλλαγή φορολογικών πλη- ροφοριών μεταξύ των διάφορων Δικαιοδοσιών, συμπε- ριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών. 13. «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»: οι οι- κονομικές καταστάσεις ενός Ομίλου ΠΕ, στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της Τελικής Μητρικής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εμφανίζονται ως εάν να επρόκειτο για ενιαία οικονομική οντότητα. 14. Ο όρος «Συστημική Αδυναμία» όσον αφορά σε Δι- καιοδοσία σημαίνει είτε ότι μια Δικαιοδοσία διαθέτει εν ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών με κράτος μέλος, αλλά έχει αναστείλει την αυτόματη ανταλλαγή (για λό- γους άλλους από αυτούς που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας) ή ότι μια δικαιο- δοσία κατ’ εξακολούθηση παρέλειψε άλλως να παράσχει αυτόματα σε κράτος μέλος τις Εκθέσεις ανά Χώρα που βρίσκονται στην κατοχή της για Ομίλους ΠΕ που έχουν Συνιστώσες Οντότητες στο εν λόγω κράτος μέλος. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) η οντότητα έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και β) ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ δεν υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην οικεία Δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας· ββ) η Δικαιοδοσία στην οποία έχει τη φορολογική κατοικία της η Τελική Μητρική Οντότητα έχει συνάψει ισχύουσα Διεθνή συμφωνία, στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, αλλά δεν έχει συνάψει ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία η Ελλάδα να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων· βγ) έχει σημειωθεί Συστημική Αδυναμία της Δικαιοδο- σίας της φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας, η οποία έχει κοινοποιηθεί από την Ελλάδα στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει τη φορολογική κα- τοικία της σε αυτήν. Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία στην Ελλάδα,όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ζητεί από την Τελική Μητρι- κή Οντότητα να της παράσχει όλες τις αναγκαίες πλη- ροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα, σύμφω- να με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ. Εάν, παρά ταύτα, η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα δεν έλαβε ή δεν απέκτησε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να υποβάλει την Έκθεση για τον Όμιλο ΠΕ, η Συνιστώσα αυτή Οντότητα υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, τις οποίες έλαβε ή απέκτησε, και ανακοινώνει στις ελληνικές φορολογι- κές αρχές ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες. Αυτό δε θίγει το δικαίωμα των ελληνικών φορολογικών αρχών να επιβάλ- λουν τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία κυρώσεις, και να ενημερώνουν όλα τα κράτη μέλη για την άρνηση αυτή. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ, που έχουν τη φορολο- γική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή πε- ρισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β’, ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλλει την Έκθε- ση ανά Χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ για οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος Υπο- βολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ και να γνωστοποιήσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συ- νιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9ΑΑ, οι ελληνικές φορολογικές αρχές κοινοποιούν τη ληφθείσα Έκθεση ανά Χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην Έκθεση ανά Χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολο- γική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Όταν Συνιστώσα Οντότητα δεν μπορεί να λάβει ή να αποκτήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υπο- βολή της Έκθεσης ανά Χώρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ, τότε αυτή η Συνιστώσα Οντότητα δεν είναι επιλέξιμη για να οριστεί ως η Αναφέρουσα Οντό- τητα για τον Όμιλο ΠΕ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρούσας υποπερίπτωσης. Ο κανόνας αυτός δε θίγει την υποχρέωση της Συνιστώσας Οντότητας να ανακοινώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληρο- φορίες. 2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β΄ της παρ. 1, οντότητα που περιγράφεται στην παρ. 1 δεν απαιτείται να Χώρα για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, εάν ο Όμιλος ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα,. έχει καταστήσει διαθέ- σιμη την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ όσον αφορά στο εν λόγω Φορολογικό Έτος μέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η οποία υπο- βάλλει την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα στη φορολογική αρχή της Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της. κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ ή πριν από αυτή και, σε περίπτωση που η Παρένθετη Μητρική Οντότητα έχει φορολογική κατοικία σε περιοχή Δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ή Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Πα- ρένθετης Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ· β) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Πα- ρένθετης Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία η Ελλάδα εί- ναι Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων· γ) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Πα- ρένθετης Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει περίπτωση Συστημικής Αδυναμίας στην Ελλάδα· δ) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας έχει ενημερωθεί, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, από τη Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στη Δικαιοδοσία του ότι αυτή αποτελεί την Παρένθετη Μη- τρική Οντότητα· ε) έχει παρασχεθεί κοινοποίηση στην Ελλάδα, σύμφω- να με την παρ. 4. 3. Οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλάδα ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές εάν αποτε- λεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη Μητρι- κή Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορο- λογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα. 4. Σε περίπτωση που Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλά- δα, δεν αποτελεί ούτε την Τελική Μητρική Οντότητα ούτε την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ούτε τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 1, κοινοποιεί αυτή στις ελληνικές φορολογικές αρχές την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατεί- νεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα. 5. Η Έκθεση ανά Χώρα διευκρινίζει το νόμισμα των ποσών που αναφέρει. Β. Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα 1. Σκοπός Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται για την υποβολή στοι- χείων σχετικά με την κατανομή εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός Ομίλου Πολυ- εθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. 2. Αντιμετώπιση υποκαταστημάτων και μόνιμων εγκαταστάσεων Τα στοιχεία της μόνιμης εγκατάστασης υποβάλλονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας, όπου αυτή βρίσκεται και όχι σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας της επιχειρη- ματικής μονάδας της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση. Η υποβολή στοιχείων στη φορολογική Δικαιοδοσία κατοικίας, για την επιχειρηματική μονάδα της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση, δεν περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που σχε- τίζονται με τη μόνιμη εγκατάσταση. 3. Περίοδος που καλύπτεται από το ετήσιο υπόδειγμα Το υπόδειγμα καλύπτει το φορολογικό έτος της Ανα- φέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ. Για τις Συνιστώσες Οντότητες, κατά την κρίση της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ, το υπόδειγμα αντανακλά με τρόπο συνεκτικό μία από τις ακόλουθες πληροφορίες: α) πληροφορίες για το φορολογικό έτος των σχετικών Συνιστωσών Οντοτήτων που λήγει την ίδια ημερομηνία με το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ ή λήγει εντός της δωδεκάμηνης περιόδου που προηγείται της εν λόγω ημερομηνίας- β) πληροφορίες για όλες τις σχετικές Συνιστώσες Οντότητες που αναφέρθηκαν για το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ. 4. Πηγές δεδομένων Κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ χρησιμοποιεί με τρόπο συνε- κτικό τις ίδιες πηγές δεδομένων από έτος σε έτος. Η Ανα- φέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει δεδομένα από τις ενοποιημένες δέσμες υποβαλλόμενων στοιχείων, τις χωριστές υποχρεωτικές οι- κονομικές καταστάσεις ανά οντότητα, τις κανονιστικές οι- κονομικές καταστάσεις ή τους λογαριασμούς εσωτερικής διαχείρισης. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνεί η αναφορά των εσόδων, των κερδών και του φόρου στο υπόδειγμα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Εάν χρη- σιμοποιούνται υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις ως βάση για την υποβολή στοιχείων, όλα τα ποσά μετα- τρέπονται στο δηλωθέν νόμισμα λειτουργίας της Ανα- φέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ, σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία για το έτος που δηλώνεται στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγμα- τος. Δεν-,χρειάζεται ωστόσο να γίνονται προσαρμογές για διαφορές στις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται στη μια ή στην άλλη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ παρέχει σύντομη περιγραφή των πηγών δεδομένων που χρησι- μοποιήθηκαν για την κατάρτιση του υποδείγματος στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγ- ματος. Εάν υπάρχει μεταβολή στην πηγή δεδομένων που χρησιμοποιείται από έτος σε έτος, η Αναφέρουσα Οντό- τητα του Ομίλου ΠΕ εξηγεί τους λόγους για τη μεταβο- λή και τις συνέπειες της, στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγματος. Γ. Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα 1. Επισκόπηση της κατανομής εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας (Πίνακας 1) 1.1. Περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Στην πρώτη στήλη του υποδείγματος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ απαριθμεί όλες τις περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας, στις οποίες έχουν τη φορο- λογική κατοικία τους Συνιστώσες Οντότητες του Ομί- λου ΠΕ. Η περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας ορίζεται ως κρατική ή μη κρατική περιοχή Δικαιοδοσίας που έχει δημοσιονομική αυτονομία. Περιλαμβάνεται χω- ριστή γραμμή για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ, που η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ θεωρεί ότι δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους σε καμία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όταν Συνιστώσα Οντότητα έχει την κατοικία της σε περισ- σότερες από μία περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας, εφαρμόζεται ο κανόνας διευθέτησης διαφορών της εφαρμοστέας φορολογικής σύμβασης για να προσδι- οριστεί η περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κα- τοικίας. Όταν δεν υπάρχει ισχύουσα φορολογική σύμ- βαση, η αναφορά της Συνιστώσας Οντότητας γίνεται στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας του τόπου άσκησης της πραγματικής διοίκησης της Συνιστώσας Οντότητας. Ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκη- σης προσδιορίζεται με βάση τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. 1.2. Έσοδα Στις τρεις στήλες του υποδείγματος υπό τον τίτλο «Έσοδα» η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ ανα- φέρει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες Ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με συν- δεδεμένες επιχειρήσεις· β) το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες Ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογι- κής Δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με ανεξάρτητα μέρη· γ) το συνολικό άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτ. α’ και β’. Τα έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από πωλήσεις αποθε- μάτων και περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες, δικαιώ- ματα εκμετάλλευσης, τόκους, ασφάλιστρα και οποιαδή- ποτε άλλα ποσά. Τα έσοδα δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που λαμβάνονται από άλλες Συνιστώσες Οντότητες και οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μερίσματα στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας του πληρωτή. 1.3. Κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος Στην πέμπτη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρου- σα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των κερδών (ζημιών) προ φόρου εισοδήματος για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία έκτακτων εσόδων και εξόδων. 1.4. Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (σε ταμειακή βάση) Στην έκτη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πράγματι καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περι- οχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Οι καταβληθέντες φόροι περιλαμβάνουν φόρους που καταβάλλονται σε ταμει- ακή βάση από τη Συνιστώσα Οντότητα στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας και σε όλεςτις άλλες περιοχέςφορσλογικής-Δικαιοδοσίας. Περιλαμβά- νουν επίσης τους παρακρατούμενους φόρους στην πηγή που καταβάλλονται από άλλες οντότητες (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ανεξάρτητες επιχειρήσεις) για πληρωμές στη Συνιστώσα Οντότητα. Ως εκ τούτου, εάν η εταιρεία Α με κατοικία στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Α εισπράττει τόκους στην περιοχή φορολογικής Δικαι- οδοσίας Β, ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Β αναφέρεται από την εταιρεία Α. 1.5. Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος (τρέχον έτος) Στην έβδομη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρου- σα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο των οφειλόμενων τρεχόντων φορολογικών εξόδων που καταχωρίζεται για φορολογούμενα κέρδη ή ζημίες του έτους υποβολής εκθέσεων για όλες τις Συνιστώσες Οντό- τητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Τα τρέχοντα φορολογικά έξοδα αντικατοπτρίζουν μόνο πράξεις του τρέχοντος έτους και δεν περιλαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους ή προβλέψεις για αβέβαιες φορολογικές υποχρεώσεις. 1.6. Μετοχικό Κεφάλαιο Στην όγδοη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο του Μετο- χικού Κεφαλαίου όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογι- κής Δικαιοδοσίας. Όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστά- σεις, το μετοχικό κεφαλαίο αναφέρεται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει καθορισμένη κεφαλαιακή απαίτηση στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της μόνιμης εγκατάστασης για κανονιστικούς σκοπούς. 1.7. Συσσωρευμένα κέρδη Στην ένατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των συ- νολικών συσσωρευμένων κερδών όλων των Συνιστω- σών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας κατά το τέλος του έτους. Όσον αφορά σης μόνιμες εγκαταστάσεις, τα συσ- σωρευμένα κέρδη αναφέρονται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελούν μόνιμη εγκατάσταση. 1.8. Αριθμός εργαζομένων Στη δέκατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει τον συνολικό αριθ- μό εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδο- σίας. Ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί να αναφερθεί ως έχει κατά το τέλος του έτους, βάσει των μέσων επιπέ- δων απασχόλησης για το έτος, ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση με συνεκτική εφαρμογή στις διάφορες περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας και από έτος σε έτος. Για τον σκοπό αυτό, οι ανεξάρτητοι εργολήπτες που συμμετέ- χουν στις συνήθεις δραστηριότητες λειτουργίας της Συ- νιστώσας Οντότητας μπορούν να αναφέρονται ως εργα- ζόμενοι. Επιτρέπεται η εύλογη στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά του αριθμού των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά δεν στρεβλώνει ουσιαστικά τη σχετική κατανομή των εργαζομένων στις διάφορες περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας. Εφαρμόζονται συνεκτικές. προσεγγίσεις από έτος σε έτος και για τις διάφορες οντότητες. 1.9. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Στην ενδέκατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρου- σα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο της καθαρής λογιστικής αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορο- λογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστά- σεις, τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα ούτε άυλα ή χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία. 2. Κατάλογος με όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνονται σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας (πίνακας 2) 2.1. Συνιστώσες Οντότητες με κατοικία στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Η Αναφέρουσα Οντότητατου Ομίλου ΠΕ απαριθμεί, ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας και ονομασία νομικής οντότητας, όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 των γενικών οδηγιών όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, η μόνιμη εγκατάσταση αναφέρεται σε σχέση με την πε- ριοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται. Σημειώνεται η νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση. 2.2. Περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της οργάνωσης ή σύστασης, αν διαφέρει από την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το όνομα της περιοχής φορολογικής Δικαιοδοσίας βά- σει του δικαίου της οποίας έχει οργανωθεί ή συσταθεί η Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, εάν είναι διαφο- ρετική από την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας. 2.3. Κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ προσδιορίζει τη φύση της (των) κύριας (-ων) επιχειρηματικής (-ών) δραστηριότητας (-ων) που ασκείται (-ούνται) από τη Συνιστώσα Οντότητα στην αντίστοιχη περιοχή φορο- λογικής Δικαιοδοσίας, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα κατάλληλα τετραγωνίδια.».

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.