160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ
Άρθρο 4 - (άρθρο 1 παρ. 4, 6 και 9 της Οδηγίας 2014/91/
06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4(άρθρο 1 παρ. 4, 6 και 9 της Οδηγίας 2014/91/

ΕΕ) Το άρθρο 36 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 36 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα 1. Η ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ή κατά περίπτωση η ΑΕΕΜΚ, μεριμνά για τον ορισμό, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαι- αγοράς, ενός μόνο θεματοφύλακα. 2. Ο θεματοφύλακας είναι: α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, ή β) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα ή ΕΠΕΥ που εδρεύ- ει σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κε- φαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαι- τήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανο- νισμού (ΕΕ) 575/2013, και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κα- τώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) [άρθρο 28 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36]. 3. Ο ορισμός του θεματοφύλακα αποδεικνύεται με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες προ- κειμένου ο θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει οριστεί θεματοφύ- λακας, όπως καθορίζονται στον παρόντα νόμο και σε άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις. 4. Ο θεματοφύλακας: α) διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η επαναγο- ρά, η εξαγορά, και η ακύρωση των μεριδίων του ΟΣΕ- ΚΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, β) διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των με- ριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών απο- φάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, γ) εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, δ) διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ κατα- βάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις κανο- νιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και τον Κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. 5. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη πα- ρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και, ειδικότερα, ότι τα κεφάλαια που καταβάλλονται από μεριδιούχους ή για λογαριασμό μεριδιούχων κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, έχουν εισπραχθεί. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει, επίσης, ότι όλα τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαρια- σμούς μετρητών οι οποίοι: α) ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, β) ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στις πε- ριπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 (Β΄2137) και γ) τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης του Διοικητικού Συμβου- λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 (Β΄2137). Εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν μπορεί να καταχωρίζονται στους λογαρια- σμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β΄ ή μετρητά που ανήκουν στον θεματοφύλακα. 6. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε θεματοφύλακα ως εξής: α) για χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας: αα) θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρη- ματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να παραδοθούν σε φυσική μορφή στον θεματοφύλακα και ββ) διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρημα- τοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι σε χωριστούς λογαριασμούς στα βιβλία του θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της από- φασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ανοίγονται στο όνο- μα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ότι ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β) Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, ο θεματοφύλακας: αα) επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ προβαίνοντας σε αξιολόγηση του κατά πό- σον ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ έχει την κυριότη- τα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ και σε εξωτερικές αποδείξεις, όποτε αυτές είναι διαθέσιμες και ββ) τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότη- τα του ΟΣΕΚΑ ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, το οποίο έχει πάντοτε ενημερωμένο. 7. Ο θεματοφύλακας παρέχει σε τακτική βάση στην ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ πλήρη κατάλογο όλων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. 8. Τα στοιχεία του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογα- ριασμό. Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει οποιαδή- ποτε συναλλαγή σε φυλασσόμενα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της μεταβίβασης, της ενεχυρίασης, της πώλησης και του δανείου. Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα επιτρέπεται μόνον όταν: α) αυτή διενεργείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, β) ο θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, γ) η επαναχρησιμοποίηση είναι προς όφελος του ΟΣΕ- ΚΑ και προς το συμφέρον των μεριδιούχων και δ) η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας, την οποία λαμβάνει ο ΟΣΕ- ΚΑ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων. Η αγοραία αξία της ασφάλειας ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην αγοραία αξία των επαναχρησιμοποι- ούμενων στοιχείων του ενεργητικού, επαυξημένη κατά ορισμένο ποσό (premium). 9. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή/και οποιουδήποτε τρίτου εγκατεστημένου στην Ελλά- δα στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του εν λόγω θεματοφύ- λακα ή/και του εν λόγω τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους. 10. Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, τρεις (3) τουλάχι- στον μήνες νωρίτερα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ. Ο θεματοφύ- λακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, κατόπιν εγκρί- σεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραι- τηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρω- τοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκη- ση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα, η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, μέσω σταθερού μέσου και αναρ- τώντας τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαια- γοράς, κατόπιν γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος εφό- σον αφορά πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί με απόφασή του να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο ή τεχνικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 5, 6, 8 και 10.»