160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ
Άρθρο 12 - (άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)
06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 12(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 93 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρ- θρο 93α ως εξής: «Άρθρο 93α Περιπτώσεις παραβάσεων Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει τις κυ- ρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 του παρόντος σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιο- δότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ιδίως δε όταν: α) οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 4, β) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνονται χω- ρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 14, γ) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΕΜΚ αναλαμβάνονται χω- ρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 39, δ) αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παρα- γράφου 3 του άρθρου 15 , ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να μει- ωθεί σε λιγότερο από τα όρια που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παρά- βαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15, στ) ΑΕΔΑΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβα- ση της περίπτωσης ε΄της παραγράφου 1 του άρθρου 19 , ζ) ΑΕΕΜΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβα- ση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, η) ΑΕΔΑΚ, μόλις ενημερωθεί για αποκτήσεις ή εκποιή- σεις συμμετοχών στο κεφάλαιό της, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τις εν λόγω αποκτήσεις ή εκποιήσεις, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15, θ) ΑΕΔΑΚ δεν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαια- γοράς, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και ι) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθ- μίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ια) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σε επί- πεδο δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ιβ) ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθ- μίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40, ιγ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θε- σπίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 22 και 42, ιδ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 42, ιε) θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμ- φωνα με το άρθρο 36, ιστ) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 έως 56, ιζ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν χρησιμοποιεί διαδικασία δια- χείρισης των κινδύνων ή διαδικασία για την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηρι- ακών παραγώγων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, ιη) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως αθετεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση των με- ριδιούχων, που προβλέπονται στα άρθρα 75 έως 84 και ιθ) ΑΕΕΜΚ ή ΑΕΔΑΚ που διαθέτει στην αγορά μερίδια ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείρισή της, σε άλλο κράτος- μέλος δεν τηρεί την απαίτηση κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 91.»