297 Α' 2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
06 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 297
6 Δεκεμβρίου 2005

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26Τροποποιήσεις διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών» αντικαθίσταται από τη φράση «Κυριακάτικων Αγορών». β) To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός των Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας επιτροπής η οποία συγκροτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών κάθε Ν.Α..» γ) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ο αριθμός «7» που περιέχεται στη φράση «που αναφέρονται στην παράγραφο 7» από τον αριθμό «6». δ) Στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής: «6. Αν κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου διαπιστώνεται ότι, με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας ή δεν αξιολογήθηκαν προηγουμένως στοιχεία και έγγραφα του ελεγχομένου τα οποία κρίνονται επαρκή για τη διαπίστωση της μη τέλεσης παράβασης, ο ελεγχόμενος μπορεί, με αίτησή του προς την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, να ζητήσει τον επανέλεγχο της υπόθεσής του και τη μη βεβαίωση του προστίμου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε κάθε Περιφέρεια της χώρας συγκροτούνται, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, αντίστοιχα, Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από υπαλλήλους με βαθμό Α΄ των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι Επιτροπές αυτές αποφαίνονται επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.» ε) Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίοδος ως εξής: «Στον ίδιο ειδικό κωδικό μπορεί να μεταφέρονται κονδύλια και από άλλους κωδικούς της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς.» στ) Από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η λέξη «Λήμνος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα ασφάλιση συνάπτεται από ασφαλιστές οι οποίοι ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 23/2005 (ΦΕΚ 31 Α΄) και μετά τη φράση «στις παραγράφους 2 και 3» αντικαθίσταται η φράση «του παρόντος άρθρου» από τη φράση «του άρθρου 17β».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται αναδρομικά από 2.8.2005, ως εξής: «Οι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το ύψος της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε αυτούς που εκτελούν χρέη εισηγητή των υποθέσεων, καθώς και στους βοηθούς τους, στον γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους αναπληρωτές τους, καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται αναδρομικά από 2.8.2005, ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αναπληρωτές τους δεν ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκτός από τα καθήκοντα μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3190/2003, μετά τη φράση ««Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών»» προστίθεται η φράση «και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανογράφησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) προστίθεται παράγραφος 19, ως εξής: «19. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή με θητεία που συμπίπτει με αυτή του γενικού διευθυντή και ανανεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, επιλεγόμενος από το μόνιμο ή με απόσπαση προσωπικό του Ε.Φ.Ε.Τ.. Για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται για την επιλογή του γενικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής αναπληρώνει τον γενικό διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή είναι απών και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού ή όσες αρμοδιότητες μεταβιβασθούν σε αυτόν από τον γενικό διευθυντή. Οι αποδοχές του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3297/ 2004 (ΦΕΚ 259 Α΄) αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής: «1. Συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικών επιστημόνων και πέντε (5) θέσεις βοηθών ειδικών επιστημόνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δέκα (10) τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής, τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού για τη διοικητική υποστήριξη της Γραμματείας της Αρχής, μία (1) θέση ΥΕ κλητήρα και μια (1) θέση ΔΕ οδηγού. 2. Για τα προσόντα και τη διαδικασία διορισμού των ειδικών επιστημόνων και των βοηθών ειδικών επιστημόνων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων και των βοηθών ειδικών επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συνηγόρου του Καταναλωτή εξακολουθεί να διενεργείται μέχρι το τέλος του έτους 2006 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η ενταλματοποίηση των δαπανών εξακολουθεί να γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) η φράση «του άρθρου 9» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 10». Στην παράγραφο 5 το άρθρου 29 του ίδιου νόμου, η φράση «της παραγράφου 5 του άρθρου 14» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 5 του άρθρου 16».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 18 του άρθρου 8 του ν.703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.»

Άρθρο 27

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής: «δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων: Ο κάτοχος της άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον 30.000 επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, την επωνυμία και τα σήματα του κατόχου της Άδειας Εμπορίας υγραερίων που τις διακινεί.»

Άρθρο 28

Το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) επαναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο του ωραρίου της ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο βρίσκονται (υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο ή στεγασμένο χώρο στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων) οι εγκαταστάσεις τους. 2. Η λειτουργία των πρατηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι ελεύθερη καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες. 3. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Νομάρχη καθορίζονται: α) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικώς, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 10% και μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού. β) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25% και μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού. γ) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25% και μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού. Η διάρκεια λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, όπως καθορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και γ ,΄ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών από τη λήξη του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας. 4. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με πίνακες που καταρτίζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δύο (2) φορές το χρόνο και ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου, αντίστοιχα, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών ενώσεων βενζινοπωλών ή, αν αυτές ελλείπουν, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, καθορίζονται μετά από γνώμη της οικείας αντιπροσωπευτικής ένωσης βενζινοπωλών ή, αν αυτή ελλείπει, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος. Η γνώμη που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια υποβάλλεται στον αρμόδιο Νομάρχη δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή εκ μέρους του σχετικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Νομάρχης προβαίνει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω φορέων. 5. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται στους αυτοκινητόδρομους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), καθώς και τα πρατήρια που βρίσκονται σε όλα τα νησιά της χώρας, εκτός από την Εύβοια, την Κρήτη, την Κω, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και τη Σαλαμίνα, μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, καθ’ όλες τις ημέρες, εργάσιμες, Κυριακές και αργίες, χωρίς τους περιορισμούς των ωραρίων ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αποκλειστικά και: α) για τη διάθεση υγραερίου από πρατήρια πώλησης υγραερίου, μικτά ή αμιγή, κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, μόνο για την κίνηση οδικών οχημάτων και β) για τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στις μαρίνες, μόνο για τον ανεφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών και σκαφών αναψυχής και στους χώρους αερολιμένων, μόνο για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών. 6. Απαγορεύεται η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, των οποίων η λειτουργία δεν προβλέπεται από τις αποφάσεις των οικείων Νομαρχών, που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3. Τα πρατήρια αυτά παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά. 7. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τις αποφάσεις των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), καθώς και στις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 29

Η υποπαράγραφος Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής: «Γ. Ειδικώς για την Δ.Ε.Η. και για τις θέσεις διοικητικού ή μη προσωπικού όλων των κατηγοριών, των λιγνιτωρυχείων, των σταθμών παραγωγής (ΑΗΣ και ΥΗΣ) και των αυτόνομων και τοπικών σταθμών παραγωγής (ΑΣΠ και ΤΣΠ) των νησιών, προτάσσονται κατά κατηγορία θέσεων οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας, στην περιοχή του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός παραγωγής ή το λιγνιτωρυχείο και, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών δήμων ή κοινοτήτων του οικείου νομού, εφόσον δηλώσουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της οποίας αποκλείεται οποιαδήποτε μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση.»

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους.