297 Α' 2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 35
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
06 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 297
6 Δεκεμβρίου 2005

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναστέλλεται η ένταξη στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης των Γραφείων Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) αναδρομικά από 11.10.2004 έως 31.12.2006. Επίσης αναστέλλεται μέχρι 31.12.2006 η δραστηριότητα της Διευθύνσεως Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, που προβλέπεται στο άρθρο 9 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), στο αντικείμενο που αφορά τη διοίκηση, στελέχωση και λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της αναστολής οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ. με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 του π.δ. 149/2005, διατηρουμένης της Διευθύνσεως Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. (άρθρο 11 του π.δ. 343/2001, ΦΕΚ 231 Α΄) μέχρι 31.12.2006.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους.