297 Α' 2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26 - Τροποποιήσεις διατάξεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
06 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 297
6 Δεκεμβρίου 2005

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών» αντικαθίσταται από τη φράση «Κυριακάτικων Αγορών». β) To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός των Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας επιτροπής η οποία συγκροτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών κάθε Ν.Α..» γ) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ο αριθμός «7» που περιέχεται στη φράση «που αναφέρονται στην παράγραφο 7» από τον αριθμό «6». δ) Στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής: «6. Αν κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου διαπιστώνεται ότι, με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας ή δεν αξιολογήθηκαν προηγουμένως στοιχεία και έγγραφα του ελεγχομένου τα οποία κρίνονται επαρκή για τη διαπίστωση της μη τέλεσης παράβασης, ο ελεγχόμενος μπορεί, με αίτησή του προς την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, να ζητήσει τον επανέλεγχο της υπόθεσής του και τη μη βεβαίωση του προστίμου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε κάθε Περιφέρεια της χώρας συγκροτούνται, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, αντίστοιχα, Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από υπαλλήλους με βαθμό Α΄ των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι Επιτροπές αυτές αποφαίνονται επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.» ε) Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίοδος ως εξής: «Στον ίδιο ειδικό κωδικό μπορεί να μεταφέρονται κονδύλια και από άλλους κωδικούς της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς.» στ) Από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η λέξη «Λήμνος».

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους.