297 Α' 2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 36 - Καταργούμενες διατάξεις
06 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 297
6 Δεκεμβρίου 2005

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 36Καταργούμενες διατάξεις

Α. Από την έναρξη της ισχύος του πρώτου μέρους του νόμου αυτού καταργούνται: α. Η υπ’ αριθμ. Κ3−4114 της 22.12.1986 του Υπουργού Εμπορίου, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Κ27521 της 23.9.1993 απόφαση του ιδίου. β. Η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. Κ210200/2002. γ. Οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου. δ. Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του. Β. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992. β) Οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2081/ 1992. γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3377/2005.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους.