297 Α' 2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
06 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 297
6 Δεκεμβρίου 2005

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 28

Το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) επαναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο του ωραρίου της ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο βρίσκονται (υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο ή στεγασμένο χώρο στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων) οι εγκαταστάσεις τους. 2. Η λειτουργία των πρατηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι ελεύθερη καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες. 3. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Νομάρχη καθορίζονται: α) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικώς, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 10% και μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού. β) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25% και μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού. γ) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25% και μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού. Η διάρκεια λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, όπως καθορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και γ ,΄ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών από τη λήξη του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας. 4. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με πίνακες που καταρτίζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δύο (2) φορές το χρόνο και ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου, αντίστοιχα, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών ενώσεων βενζινοπωλών ή, αν αυτές ελλείπουν, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, καθορίζονται μετά από γνώμη της οικείας αντιπροσωπευτικής ένωσης βενζινοπωλών ή, αν αυτή ελλείπει, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος. Η γνώμη που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια υποβάλλεται στον αρμόδιο Νομάρχη δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή εκ μέρους του σχετικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Νομάρχης προβαίνει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω φορέων. 5. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται στους αυτοκινητόδρομους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), καθώς και τα πρατήρια που βρίσκονται σε όλα τα νησιά της χώρας, εκτός από την Εύβοια, την Κρήτη, την Κω, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και τη Σαλαμίνα, μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, καθ’ όλες τις ημέρες, εργάσιμες, Κυριακές και αργίες, χωρίς τους περιορισμούς των ωραρίων ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αποκλειστικά και: α) για τη διάθεση υγραερίου από πρατήρια πώλησης υγραερίου, μικτά ή αμιγή, κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, μόνο για την κίνηση οδικών οχημάτων και β) για τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στις μαρίνες, μόνο για τον ανεφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών και σκαφών αναψυχής και στους χώρους αερολιμένων, μόνο για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών. 6. Απαγορεύεται η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, των οποίων η λειτουργία δεν προβλέπεται από τις αποφάσεις των οικείων Νομαρχών, που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3. Τα πρατήρια αυτά παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά. 7. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τις αποφάσεις των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), καθώς και στις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου.»

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους.