297 Α' 2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 30 - Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
06 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 297
6 Δεκεμβρίου 2005

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 30Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Α. 1. Με την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και από το χρόνο που αυτό καταστεί προσβάσιμο σύμφωνα με το άρθρο 18, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Βιβλία Προσωπικών Εταιριών, Μητρώα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Κεντρικό, στα ειδικά και στα νομαρχιακά Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών και στα Μητρώα Επωνυμιών και Μελών του οικείου Επιμελητηρίου. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, ως έγγραφο νοείται και το έγγραφο που παράγεται με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλον τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα. Β. 1. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων και των κανονισμών, που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2081/1992, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του νόμου αυτού. 2. Αν, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λειτουργούν αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα. 3. Ο διαχωρισμός ή η συνένωση Τμημάτων, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, γίνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της πρώτης εκλογικής διαδικασίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η καταβολή των ποσών που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και ο χρόνος καταβολής και οι δόσεις των ανωτέρω ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2006. Η θητεία των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2081/1992 για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων διατηρούνται και παραμένουν αρμόδιες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Η θητεία των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε. που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι εκλογές που θα διεξαχθούν κατά τα προηγούμενα εδάφια θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους.