142 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 2960/2001
Άρθρο 2 - Μεταβατικές και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3583
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: α) τα εδάφια γ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος 14/18 Φεβρουαρίου 1939, «Κώδικας νόμων περί Φορολογίας του Οινοπνεύματος», τα οποία είχαν διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281 Α΄), β) το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος 4358/1964 (ΦΕΚ 147 Α΄), η περίπτωση (θ) του άρθρου 3 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α΄) για την ισοπροπυλική αλκοόλη, καθώς και η παράγραφος 18 του άρθρου 20 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄), γ) οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 30 του ν. 1954/1991 (ΦΕΚ 97 Α΄), δ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του βασιλικού διατάγματος 13/16 Απριλίου 1920 «περί κώδικος νόμων φορολογίας καπνού».

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ