142 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 718/1977 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ»
Άρθρο 4 - Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3583
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι εκτελωνιστές, στα γραφεία των οποίων ασκούνται, ήδη, οι ως άνω, υποχρεούνται να χορηγήσουν, σε αυτούς, μετά την απόκτηση του πτυχίου, σχετική βεβαίωση, αναφέροντες το χρόνο της συνολικής απασχόλησής τους, αλλά και τα λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 718/1977. Επιπλέον, για την απόδειξη του ως άνω χρόνου απασχόλησης, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από τους υπαλλήλους εκτελωνιστικών γραφείων και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από όσους έχουν σχέση παροχής υπηρεσιών με εκτελωνιστικά γραφεία.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ