142 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 718/1977 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ»
Άρθρο 4 - Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3583
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κάτοχοι πτυχίου εκτελωνιστή, θεωρούνται ότι κατέχουν αυτοδικαίως και την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 718/1977 χορηγεί τη σχετική άδεια εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ