142 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 1729/1987
Άρθρο 5
28 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3583
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5

Στο άρθρο 4 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 A΄), οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 που προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α΄/3.12.1996) αντικαθίστανται ως εξής: «5. Στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της Ε.2589/960/Β0034/10.8.2005 (ΦΕΚ 1157 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα άρθρα 5 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 273/2004 και στα άρθρα 3, 4 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 111/2005, οι οποίες δεν τηρούν τις οριζόμενες στα άρθρα αυτά υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000,00) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ. 6.α. Στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εισαγωγή, εξαγωγή, δραστηριότητες μεσαζόντων, κατοχή, αποθήκευση, παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, διανομή, διάθεση στην αγορά προδρόμων ουσιών της κατηγορίας 1, των παραρτημάτων των Κανονισμών (ΕΚ) 273/2004 και 111/2005, οι οποίες δεν έχουν λάβει την έγκριση που προβλέπεται από το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται πρόστιμο από έξι χιλιάδες (6.000,00) έως εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ. β. Στις επιχειρήσεις, φορείς και Υπηρεσίες που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της κ.υ.α. Ε.2589/960/Β0034/10.8.2005 που δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη ειδική έγκριση, επιβάλλεται πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000,00) έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. γ. Στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εισαγωγή, εξαγωγή, δραστηριότητες μεσαζόντων, κατοχή, αποθήκευση, παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, διανομή, διάθεση στην αγορά προδρόμων ουσιών της κατηγορίας 2 ή σε εξαγωγές της κατηγορίας 3, των παραρτημάτων των Κανονισμών (ΕΚ) 273/2004 και 111/2005, οι οποίες δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της κ.υ.α. E.2589/960/ B0034/10.8.2005 δικαιολογητικά για την καταχώρησή τους, επιβάλλεται πρόστιμο από τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) έως έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ. δ. Στις επιχειρήσεις, φορείς και Υπηρεσίες που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της κ.υ.α. Ε.2589/960/Β0034/10.8.2005, που δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη ειδική καταχώρηση, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500,00) έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. ε. Στις επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν ή διαθέτουν πρόδρομες ουσίες της κατηγορίας 1, του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 273/2004, σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατέχουν την έγκριση του άρθρου 2 ή την ειδική έγκριση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της KYA E.2589/960/Β0034/10.8.2005, επιβάλλεται πρόστιμο από τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) έως έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ. στ. Στις επιχειρήσεις, οι οποίες προμηθεύουν πελάτη με πρόδρομες ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2 του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 273/2004 και δεν έχουν λάβει τη δήλωση πελάτη της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού 273/2004, επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000,00) έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ. ζ. Στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει βεβαίωση καταχώρησης ή στους δικαιούχους που έχουν λάβει βεβαίωση ειδικής καταχώρησης και δεν επικαιροποιούν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει για να λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. 7.α. Στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν γνωστοποιούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές περιστατικά όπως ασυνήθεις παραγγελίες ή συναλλαγές προδρόμων ουσιών, από τα οποία διαφαίνεται ότι οι ουσίες αυτές, που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ή προορίζονται προς εισαγωγή, εξαγωγή ή δραστηριότητες μεσαζόντων, ενδέχεται να διοχετευθούν στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, όπως έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 273/2004 και την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 111/2005, μπορεί να ανακληθεί η έγκριση και να επιβληθεί πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000,00) έως εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ. β. Στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν αποστέλλουν εντός των τασσόμενων από τις αρμόδιες αρχές προθεσμιών, τις αιτούμενες πληροφορίες, ή που δεν παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 273/2004, 111/2005 και 1277/2005, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των στοιχείων μετά την εκπνοή της οριζόμενης προθεσμίας, εφόσον δεν καθοριστεί νέα προθεσμία από τις αρμόδιες αρχές. 8.α. Τα ποσά που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. β. Με το παρόν καταργούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 46 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄).»

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ