142 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 2960/2001
Άρθρο 2 - Μεταβατικές και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
28 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3583
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 2 στοιχείο α΄ του άρθρου 4 της Δ245/88ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β΄/6.4.1988), που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α΄/7.4.1989), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, το αργότερο μέσα σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που συνταξιοδοτείται, μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του μέσα σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της άφιξής του στην Ελλάδα που θα ληφθεί υπόψη, και».

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ