142 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 718/1977 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ»
Άρθρο 3 - Επανεργοποίηση διαγωνισμών για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3583
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 718/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Ο διαγωνισμός προς απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή διενεργείται, ανά Τελωνειακή Περιφέρεια, μία φορά κάθε τρία (3) έτη και σε χρόνο που οι εργασιακές συνθήκες επιβάλλουν την ανάγκη διενέργειάς του, σε καθεμία από αυτές, η δε προκήρυξη αυτού δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του, αφού ζητηθεί και η γνώμη του οικείου κατά Τελωνειακή Περιφέρεια Συλλόγου Εκτελωνιστών.»

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ