174 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3693/2008

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ
Άρθρο 42 - Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
25 Αυγούστου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
25 Αυγούστου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3693
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες δια τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΕΛΤΕ μπορεί να επιτρέψει τη διαβίβαση σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, φύλλων εργασίας και άλλων εγγράφων που αναφέρονται σε ελεγκτική εργασία και βρίσκονται στην κατοχή νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στους οποίους έχει χορηγήσει επαγγελματική άδεια, υπό τους ακόλουθους όρους: Α) όλα τα έγγραφα αφορούν ελέγχους εταιρειών που έχουν εκδώσει κινητές αξίες στην τρίτη χώρα που αιτείται τη διαβίβαση ή εταιρείας που ανήκει σε όμιλο που εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρίτη χώρα που αιτείται τη διαβίβαση, Β) η διαβίβαση γίνεται μέσω της ΕΛΤΕ κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής που αιτείται τη διαβίβαση, Γ) οι αρμόδιες αρχές που αιτούνται τη διαβίβαση έχουν χαρακτηρισθεί ως επαρκείς από την Επιτροπή, Δ) οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕΛΤΕ στο πλαίσιο που οριοθετείται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, Ε) η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο ΙV της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ