174 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3693/2008

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ
Άρθρο 43 - Μεταβατική διάταξη
25 Αυγούστου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
25 Αυγούστου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3693
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες δια τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 43Μεταβατική διάταξη

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή και οι ελεγκτικές εταιρείες και κοινοπραξίες ελεγκτών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται ότι έχουν λάβει άδεια ως νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία αντιστοίχως, σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με οποιαδήποτε ιδιότητα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, αναφερόμενοι στη βαθμίδα εγγραφής τους και το στάδιο επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 226/1992 και το χρόνο πρακτικής τους άσκησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου. Με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ αποφασίζονται για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ