174 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3693/2008

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
25 Αυγούστου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
25 Αυγούστου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3693
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες δια τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η καταβολή των ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στους δικαιούχους άμεσα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή από τον δικαιούχο αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986) για την κατάρρευση της κύριας κατοικίας του και τις λοιπές ζημιές που υπέστη από το σεισμό. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται και ότι ο δικαιούχος δεν έλαβε την ίδια παροχή από άλλη πηγή, πλην αυτής που τυχόν έχει καταβληθεί από το Λογαριασμό Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή/και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής ότι ο δικαιούχος κατοικούσε μόνιμα στο ακίνητο που κατέρρευσε ή υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τα ανωτέρω, καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων για τις ζημιές που υπέστη η κατοικία του δικαιούχου και για το μη κατοικήσιμο αυτής.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ