174 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3693/2008

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 - Θέματα παραχώρησης ακινήτου στην Αθλητική Ένωση Λάρισας για τη δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου εν όψει της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
25 Αυγούστου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
25 Αυγούστου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3693
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες δια τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του σωματείου καθορίζονται: α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης. β) Οι αθλητικές και τεχνικές προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου, οι οποίες πρέπει να είναι κατάλληλες για τη διεξαγωγή των αγώνων των εθνικών ελληνικών ομάδων ποδοσφαίρου και αγώνων ποδοσφαίρου εθνικών και διεθνών διοργανώσεων και τη διεξαγωγή των αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων του σωματείου αυτού. γ) Οι αθλητικές και τεχνικές προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης και των συνοδευτικών τους, οι οποίες θα καθοριστούν με βάση τις υπάρχουσες σήμερα εγκαταστάσεις κατά είδος, χρήση, μέγεθος και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης το πρόγραμμα της διάθεσης και λειτουργίας των γηπέδων για την τέλεση και τη διεξαγωγή επίσημων διοργανώσεων ή για την άσκηση της προπονητικής δραστηριότητας θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ως άνω υπ’ αριθμ. 22/17.1.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Η κατασκευή των δώδεκα γηπέδων αντισφαίρισης, εκ των οποίων τα οκτώ γήπεδα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας κατά τρόπο τέτοιο ώστε για καθένα από τα υπάρχοντα γήπεδα που καταστρέφεται να αντικαθίσταται από νέο εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από την καταστροφή του παλαιού. Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του τμήματος του ακινήτου επί του οποίου θα κατασκευαστούν τα γήπεδα αντισφαίρισης μετά των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε έτη μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, μετά την πάροδο της οποίας η χρήση, διοίκηση και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους και όλου του εξοπλισμού τους, όπως θα έχουν διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση ευρίσκονται το χρόνο εκείνον επανέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο Λαρισαίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος Δήμος θα έχει εφεξής την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων. δ) Το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. ε) Οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται για την καλή και εμπρόθεσμη πραγματοποίηση των πιο πάνω εργασιών και επεμβάσεων. στ) Οι όροι και ο τρόπος της διάθεσης από το σωματείο των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες λειτουργίας του υφιστάμενου κλειστού γυμναστηρίου, οι οποίες θα διατίθενται άνευ ανταλλάγματος για την τέλεση των αγώνων. ζ) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος. η) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου θα καταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η υποχρέωση της ως άνω καταβολής αρχίζει δεκαπέντε χρόνια μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως ισχύει. θ) Ο τρόπος παραχώρησης της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στον φορέα διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013, ο χρόνος της χρήσεως των εγκαταστάσεων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως και 15 Αυγούστου 2013, καθώς και ο χρόνος χρήσης τους απο τον παραπάνω φορέα για την πραγματοποίηση των δοκιμαστικών συναντήσεων των αγώνων (test events). ι) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ