225 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3712/2008

Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41 - Τροποποίηση του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α΄) Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
05 Νοεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225
5 Νοεμβρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3712
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 8 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση: α) η μετάταξη υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών, οι οποίοι απέκτησαν μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, έχει όμως παρέλθει οκταετία από το διορισμό, και διαθέτουν τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του παρόντος, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο αριθμός αυτός των προς πλήρωση θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του Κλάδου, β) η μετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του Κλάδου, εφόσον διαθέτουν τα ειδικά προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος. Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α΄ και β΄ μετατάσσονται μετά από αίτηση τους και επιτυχή συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία που διενεργείται από ειδική Επιτροπή, που συγκροτείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προσωπικού. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του Κλάδου υποδοχής που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών κατατάσσονται, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου στο βαθμό Ε΄, εφόσον δε είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ στο βαθμό ΣΤ΄. Οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό. Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα μετά τους ομοιοβάθμους τους του οικείου Κλάδου, εξελίσσονται δε εφεξής βαθμολογικά κατά τις διατάξεις που διέπουν τον Κλάδο αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4. Μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα επιτρέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.»

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. AΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ