258 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3728/2008

Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 23
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
18 Δεκεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
18 Δεκεμβρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3728
Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α), όπως ισχύει, και βρίσκονται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά του Δήμου Αθηναίων και έληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παραταθούν για διάστημα μέχρι έξι ετών από τη λήξη τους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το μηνιαίο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξημένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) καταβαλλόμενο κατά τον τελευταίο χρόνο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο μετά την πρώτη διετία και για κάθε επόμενο χρόνο κατά το ποσοστό του πληθωρισμού συν ένα τοις εκατό (1%). β. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α’) λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2008, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 παρατείνονται αυτοδικαίως και όσες μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων λήγουν ή ενδέχεται να λήξουν, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ