258 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3728/2008

Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 4 - Ελεγκτικά Καθήκοντα
18 Δεκεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
18 Δεκεμβρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3728
Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4Ελεγκτικά Καθήκοντα

Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: α) Έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου, υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α). Σε κάθε περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται να αφαιρούν ή να κατάσχουν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, όπως ισχύει) αλλά να λαμβάνουν αντίγραφα των στοιχείων αυτών. β) Εχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α). γ) Απευθύνουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται υποχρέωση υποβολής των ζητούμενων στοιχείων, τα ζητούμενα στοιχεία, αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των πέντε και μεγαλύτερο των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου. δ) Ελέγχουν την τήρηση της αγορανομικής νομοθεσίας κατά τη μεταφορά προϊόντων και εμπορευμάτων με μέσα μεταφοράς δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ