88 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4144/2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 60 - Ρυθμίσεις προσωπικού – ΕΤΑΑ –
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 60Ρυθμίσεις προσωπικού – ΕΤΑΑ –

Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 3863/2010 και αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το τακτικό προσωπικό που προσλήφθηκε ή θα προσληφθεί μετά την 1.10.2008 στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ βάσει προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ πριν την 1.10.2008, καθώς και όσοι μετατάγησαν βάσει της αριθ. Πρωτ. 23058/17.3.2008 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ με μετάταξη βάσει των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 και υπηρετούν στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών και ΕΔ, υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, δηλαδή ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1211/1981, στην Ειδική Προσαύξηση της κύριας σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1γ του ν. 3518/ 2006, στον Τομέα επικουρικής ασφάλισης Μηχανικών και ΕΔΕ για επικουρική σύνταξη, στο Τ.Π.Δ.Υ. για εφάπαξ παροχή και στον κλάδο Υγείας Τεχνικών για υγειονομική περίθαλψη. Τα πρόσωπα υπάγονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ασφαλιστικό καθεστώς από την ημερομηνία πρόσληψης ή μετάταξής τους.»