88 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4144/2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 64 - Συμμετοχή ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Υγειονομικές
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 64Συμμετοχή ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Υγειονομικές

Επιτροπές Αναπηρίας Στις υποχρεώσεις των ιατρών που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και όσων συμβάλλονται με αυτόν, περιλαμβάνεται και η συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., αφού προηγηθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση και ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).