88 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4144/2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 77 - Καταργούμενες διατάξεις
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 77Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται: α) οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3 της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 4 του ν. 344/1976, η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 344/1976, τα άρθρα 36 και 37 του ν. 344/1976, η περίπτωση β΄ του άρθρου 48 του ν. 344/1976 και η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 3996/2011 (Α΄170), β) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3996/2011, γ) η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3996/2011, δ) η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3996/2011, ε) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 και η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄188), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205), στ) η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α΄ 295). ζ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84), η) η παρ. ΙΙ του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), θ) το άρθρο 23 του ν. 3659/2007, ι) το άρθρο 20 του ν. 1199/1981, ια) η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4075/2012 (Α΄89), ιβ) η παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), ιγ) το άρθρο 20 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται από την ημερομηνία που ίσχυσε, ιδ) κάθε άλλη ρύθμιση αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.