103 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4151/2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 5 - Διοικητικές διατάξεις
29 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151
Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Διοικητικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 του ν. 4002/2011 Διευθύνσεις «Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Μελών Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών», καθώς και «Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων», μετονομάζονται σε «Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών» και «Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων», αντίστοιχα. β. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4002/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση κστ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «κστ) Άσκηση έφεσης κατά των πράξεων κανονισμού σύνταξης ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και άσκηση ενδίκων μέσων κατά των πράξεων του αρμοδίου Κλιμακίου και κατά των αποφάσεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 οι λέξεις «στην παράγραφο 7» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην παράγραφο 6». β. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011, οι λέξεις «υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κ΄». γ. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011, οι λέξεις «υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κα΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπό στοιχεία α΄ μέχρι και κ΄, καθώς και υπό στοιχείο κη΄». δ. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 οι λέξεις «αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής» διαγράφονται. ε. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης, στο Τμήμα αυτό ανήκει η αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης των λογοτεχνών καλλιτεχνών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: − της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και − όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των Α.Ε.Ι. ββ) υπαλλήλους του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.)». β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε. Τμήμα Ε΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς: − της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, − όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), − της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), − της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας και − των Εκκλησιαστικών Σχολών. ββ) υπαλλήλους και συμβούλους: − του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), − υπαλλήλων και ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών, − υπαλλήλων και μελών του τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). γγ) υπαλλήλους: − της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, − του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και − της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δημόσιων βιβλιοθηκών. δδ) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4002/ 2011 αντικαθίστανται ως εξής: «9. Η Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 8, υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ζ΄ αρμοδιότητες. β. Τμήμα Β΄ Διεθνών Σχέσεων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 8, υπό στοιχεία η΄ μέχρι και ι΄ αρμοδιότητες. γ. Τμήμα Γ΄ Προκαταβολής Σύνταξης Το Τμήμα αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) την επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΔΑΥΚ, ββ) τον έλεγχο των στοιχείων που απαιτούνται για την καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007 και γγ) την παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς τις Διευθύνσεις Προσωπικού – Οικονομικού των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων στο ΔΑΥΚ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4, των περιπτώσεων ια΄ έως και ιζ΄ της παρ. 8, καθώς και της παρ. 12 του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α΄ 37) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την ψήφιση του παρόντος άρχεται και η ισχύς των προβλεπομένων στο ανωτέρω κεφάλαιο, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του, καταργούμενης κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ΝΒΕΕ Γενικός Διευθυντής Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΓΔΑΕΕ ΝΒΕΕ»
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ