103 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4151/2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 20 - Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου
29 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151
Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 20Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης του Δημοσίου, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3458/2006 (Α΄ 94) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4060/2012 (Α΄ 65), αντικαθίσταται ως εξής: «8.α. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Το Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ή στα όργανα, προς τα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, για: i) την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο υφισταμένου καθεστώτος εγγύησης, στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζοντας τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσονται από την υπουργική απόφαση που θεσπίζει το καθεστώς ενίσχυσης, ii) την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων, υπό τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο θεσπισμένου καθεστώτος ενίσχυσης υπό τη μορφή κρατικής εγγύησης, των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ύστερα από αίτημα του φορέα υπέρ του οποίου χορηγήθηκε η εγγύηση ή του πιστωτικού ιδρύματος έναντι του οποίου παρασχέθηκε αυτή. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, μπορεί να καλείται σε ακρόαση ο αιτών την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγυήσεων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου. β. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από: i) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ii) τον Προϊστάμενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. Δ25), με τον νόμιμο αναπληρωτή του, iii) τον Προϊστάμενο της 23ης Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. − Δ23), με τον νόμιμο αναπληρωτή του, iv) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, v) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, vi) τον Προϊστάμενο του Δ’ Τμήματος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. − Δ25), ως εισηγητή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, vii) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως εμπειρογνώμονα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται υπάλληλος του Δ΄ Τμήματος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας του Συμβουλίου. γ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, παρέχεται στο πλαίσιο υφιστάμενου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης παροχής εγγύησης, ανάλογα με το ύψος της παρεχόμενης εγγύησης, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής ή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ή στον Προϊστάμενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η απόφαση για την παροχή της εγγύησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δανειολήπτη και στο πιστωτικό ίδρυμα, με μέριμνα της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ν. 3861/2010).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 12 του ν. 2322/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θεσπίζεται καθεστώς κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των οργάνων προς τα οποία έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με τις οποίες παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ συγκεκριμένου οφειλέτη ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο θεσπισμένου καθεστώτος ενίσχυσης κατά το προηγούμενο εδάφιο κοινοποιούνται στον υπέρ ου η εγγύηση οφειλέτη, στα πιστωτικά ιδρύματα που χορήγησαν την πίστωση και ισχύουν από την ανάρτησή τους στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ν. 3861/2010).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: αα) το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227), όπως το εδάφιο προστέθηκε με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), ββ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄89), γγ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως προστέθηκαν με την υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 6 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). β. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν, κατ’ εφαρμογή της καταργούμενης σύμφωνα με την περίπτωση αα΄ του προηγούμενου εδαφίου, διατάξεως, της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227), παύουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. γ. Αιτήματα φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (Α΄ 143) όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ΝΒΕΕ Γενικός Διευθυντής Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΓΔΑΕΕ ΝΒΕΕ»
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ