103 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4151/2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 13 - Σύσταση Διεύθυνσης Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων
29 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151
Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 13Σύσταση Διεύθυνσης Έκτακτων Δημοσιονομικών ΕλέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συστήνεται Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, που προστίθεται στις Διευθύνσεις του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210), οι οποίες συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αποστολή της συνιστώμενης Διεύθυνσης είναι η διενέργεια των έκτακτων δημοσιονομικών ελέγχων του άρθρου 13 του ν. 3492/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184). Επίσης, κύριο αντικείμενο της συνιστώμενης Διεύθυνσης είναι και η διενέργεια των ελέγχων των εκκρεμών υποθέσεων της Οικονομικής Επιθεώρησης που περιήλθαν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4081/ 2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Ελέγχων. β. Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης και Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης συνίστανται στα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: α. Τμήμα Α΄. 1. Διαχειριστικός έλεγχος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ύστερα από καταγγελίες για μη χρηστή οικονομική διαχείριση. 2. Έκτακτος έλεγχος κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ή αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3614/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, ή άλλης ελεγκτικής Αρχής. 3. Έκτακτος ή/και συμπληρωματικός έλεγχος της διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, καθώς και των δημόσιων υπόλογων (άρθρο 54 του ν. 2362/1995) και δημόσιων διαχειρίσεων. 4. Επιτόπιος έλεγχος δαπανών της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έλεγχος της έκθεσης που συντάσσεται από τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές ή τις ελεγκτικές ομάδες επί των διενεργούμενων από τη Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως προς την πληρότητά της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προβλεπόμενη από την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θεώρησή της από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επεξεργασία των αντιρρήσεων των φορέων προσώπων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δημοσιονομικό Ελεγκτή ή ελεγκτική ομάδα και κατάρτιση εισήγησης επ’ αυτών στην ΕΣΕΛ. β. Τμήμα Β΄. 1. Εισήγηση στην ΕΣΕΛ για τη διενέργεια ή μη έκτακτων ελέγχων ύστερα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες. 2. Μέριμνα για την έκδοση εντολής ελέγχου ή απόφασης συγκρότησης ελεγκτικής ομάδας κατά περίπτωση. 3. Κατεύθυνση και παρακολούθηση του έργου των Δημοσιονομικών Ελεγκτών επί των διενεργούμενων επιτόπιων ελέγχων. 4. Παροχή οδηγιών προς τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές για την πληρέστερη εκπλήρωση του έργου τους. 5. Μελέτη και επεξεργασία των εκθέσεων των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και εισήγηση προς λήψη των αναγκαίων διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων. 6. Αποστολή των εκθέσεων ή αποσπασμάτων αυτών στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές, καθώς και στα πρόσωπα, κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Διαβίβαση των πράξεων καταλογισμού στα αρμόδια όργανα του ελεγχόμενου φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων προς τις υποδείξεις του ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τήρηση αρχείου εκθέσεων των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και κάθε άλλου στοιχείου για την παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. 5. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ΝΒΕΕ Γενικός Διευθυντής Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΓΔΑΕΕ ΝΒΕΕ»
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ