103 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4151/2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 30
29 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151
Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 30

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η κάτωθι συμφωνία πλαίσιο (Παράρτημα 1 του σχεδίου νόμου) μεταξύ των, αφενός Δημητρίου Γεωργιόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΔΑΕΕ και αφετέρου Νικολάου Ταβουλάρη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 063584), ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. (NBEE Α.Ε.)», η οποία κρίνεται και χαρακτηρίζεται επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία έχει ως εξής: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην Αθήνα σήμερα την 15 Απριλίου 2013 μεταξύ των, αφενός Δημητρίου Γεωργιόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΔΑΕΕ αφετέρου Νικολάου Ταβουλάρη (Α.Δ.Τ. ΑΚ063584), ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. (NBEE Α.E) και έδρα την Αθήνα γίνονται δεκτά τα εξής: 1. Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας υφίσταται η υπ’αριθμ. Σ001Β/00 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Τροποποίηση 3 και Τροποποίηση 10 για την «προμήθεια Πυραυλακάτων για τις ανάγκες του ΓΕΝ». 2. Κατά τη λειτουργία της ως άνω συμβάσεως προέκυψαν δυσεπίλυτα προβλήματα/ θέματα, για τα οποία συμφωνείται με την παρούσα και προς αντιμετώπισή τους να επιχειρηθεί συναινετική τροποποίησή της. 3. Η σκοπούμενη τροποποίηση θα αφορά ιδία τα κάτωθι θέματα: α. Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεως ΤΠΚ 5, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημέρα καταβολής του ποσού παραγράφου 8 παρούσας. β. Αναθεώρηση Χρονοδιαγραμμάτων Υλοποίησης αντικειμένων ΤΠΚ 6 και 7. Ειδικότερα, για την ΤΠΚ 6 η παράδοσή της δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες και για την ΤΠΚ 7 τους 34 μήνες, από την ημέρα καταβολής του ποσού παραγράφου 8 παρούσας. γ. Ανάλυση των Χρονοδιαγραμμάτων σε επιμέρους φάσεις και αντιστοίχιση αυτών με επιμέρους πληρωμές, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ναυπηγικού έργου σε πραγματική βάση. δ. Συμψηφισμός απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από έτερες συμβάσεις από του «εκ του λαβείν» της παρούσας. ε. Ενσωμάτωση στα παραστατικά πληρωμής, της έκθεσης διαπιστευμένου φορέα αναφορικά με τη βεβαίωση της πορείας του εκτελεσθέντος έργου σε συνάρτηση με τις αντιστοιχούσες πληρωμές, πέραν και πλέον των προβλεπόμενων στην Τροποποίηση 10. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται τυχόν αξιώσεις του ανάδοχου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τα σχετικά τιμολόγια και για τις οποίες ο ανάδοχος επιφυλάσσεται να προσφύγει στις νόμιμες διαδικασίες. στ. Ενσωμάτωση στο συμβατικό τίμημα, του ποσού, που θα αναδείξει ο ως άνω φορέας για τις μέχρι σήμερα αναπροσαρμογές, με αντίστοιχη επαύξηση του ως άνω τιμήματος και απόσυρση του όρου των αναπροσαρμογών εφεξής, για την Τροποποίηση 3 και 10. 4. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι προβλέψεις της Σύμβασης 001Β/00, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 5. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέρη θα προχωρήσουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις της σύμβασης, σύμφωνα με σχέδιο Τροποποίησης που θα υποβληθεί από ορισθησόμενη επιτροπή. Το σχέδιο με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του Προέδρου της επιτροπής θα επικυρωθεί με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού πρώτα υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 6. Με την παρούσα ανακαλούνται αμετάκλητα οι επιστολές εκδόσεως εταιρείας ΝΒΕΕ. α. NBEE 18//20.3.13 περί θεμάτων Τροποποίηση No 3 της Σ 001Β/00. β. NBEE 658//22.9.11(επιπρόσθετα κόστη Σ 001Β/00). γ. ΝΒΕΕ 17//15.3.13, περί θεμάτων Τροποποίησης No 10 της Σ 001Β/00, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αφορώσα τα αυτά θέματα. 7. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία τροποποίησης θα ισχύουν η σύμβαση και πέραν αυτής οι τροποποιήσεις No 3 και 10 ως έχουν μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, αναβιώνουν τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών από την επομένη της νόμιμης γραπτής επίδοσης της σχετικής περί αυτού (μη επίτευξη της διαδικασίας Τροποποίησης) γνωστοποιήσεως από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι επιστολές τις ανωτέρω παραγράφου 6. 8. Ρητά συμφωνείται ότι η διαδικασία πληρωμής από τον Αγοραστή (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), των ποσών που αντιστοιχούν στις αναπροσαρμογές του Προγράμματος για τα συμβατικά γεγονότα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και που έχουν τιμολογηθεί από τον Ανάδοχο στο συνολικό ύψος των €25.430.227,07 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30ή Απριλίου 2013, με την προϋπόθεση να έχει τεκμηριωθεί από έκθεση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ή αντιστοιχία μεταξύ του οφειλόμενου και καταβληθέντος συμβατικού τιμήματος με το εκτελεσθέν έργο και τις πραγματοποιηθείσες από τη ναυπηγική μονάδα πληρωμές ή δαπάνες, αναγκαίες για τη ναυπήγηση εκάστου συγκεκριμένου πλοίου. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω σε κάθε περίπτωση μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές το σχέδιο Τροποποίησης της συμβάσεως. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού ή μη υπογραφής του σχεδίου Τροποποίησης της συμβάσεως για οποιαδήποτε αιτία, ισχύουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 ανωτέρω. 9. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης η παρούσα εξακολουθεί να ισχύει μόνο κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση με την τροποποιηθείσα σύμβαση και το νόμο που την επικυρώνει. 10. Οι ανωτέρω πληρωμές θα γίνουν απευθείας στον Ανάδοχο με ευθύνη του και ρητή γραπτή διαβεβαίωσή του ότι δεν τίθενται θέματα εκχώρησής τους σε τράπεζες. Επίσης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα στους εργαζομένους των Ναυπηγείων. 11. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά την κρίση του δύναται να ορίσει σύμβουλο ή ελεγκτική εταιρία συμβούλων η οποία θα παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των εργασιών από την αντισυμβαλλόμενη εταιρία ΝΒΕΕ και τη χρηματοοικονομική ροή. Η εταιρία ΝΒΕΕ υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και κάθε ζητούμενη διευκόλυνση, προκειμένου ο ανωτέρω σύμβουλος του ΥΠΕΘΑ να μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ΝΒΕΕ Γενικός Διευθυντής Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΓΔΑΕΕ ΝΒΕΕ»
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ