103 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4151/2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
29 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151
Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 11ΘητείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 7 του ν. 3492/2006 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) συναπτά έτη. Με τη συμπλήρωση της εξαετίας, υποχρεωτικά για δύο (2) έτη ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής παύει να υπηρετεί στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.), ενώ παραμένει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικών Ελέγχων (Ε.Δ.ΕΛ.). Μετά την παρέλευση της διετίας, η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή δύναται να ανανεωθεί για μία (1) μόνο φορά. Συνολικά η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξαιρουμένων των Υ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβεί τη δωδεκαετία. Με τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής μετακινείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 16 του ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής: «16. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Ε.Δ.Ε.Λ. δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) συναπτά έτη. Με τη συμπλήρωση της εξαετίας, υποχρεωτικά για δύο (2) έτη ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής της Ε.Δ.ΕΛ. παύει να υπηρετεί στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παραμένει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.. Μετά την παρέλευση της διετίας, η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή δύναται να ανανεωθεί για μία (1) μόνο φορά. Συνολικά η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή της Ε.Δ.ΕΛ. στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξαιρουμένων των Υ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβεί τη δωδεκαετία. Με τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής μετακινείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τις κατηγορίες και κλάδους υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προβλέπονται και στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις του, πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διευθύνσεις οι οποίες είναι αρμόδιες για την άσκηση δημοσιονομικών ελέγχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής, μετά την παρέλευση της πρώτης εξαετίας, δύναται να τοποθετείται ως Δημοσιονομικός Ελεγκτής σε Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και αντιστρόφως, χωρίς να απαιτείται η ενδιάμεση μετακίνησή του για χρονικό διάστημα δύο ετών σε άλλη Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους προϊσταμένους τμημάτων και διευθύνσεων των προαναφερθεισών Γενικών Διευθύνσεων. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση αρχίζει και η ισχύς της διάταξης αυτής.

Άρθρο 12Τήρηση ΜητρώωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζονται και τηρούνται Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ για τις ανάγκες των ασκούμενων δημοσιονομικών ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ δύνανται να εντάσσονται υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όλων των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας. Η ένταξή τους γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ δύνανται να εγγραφούν δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, καθώς και ιδιώτες μετά από δημόσια πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο. β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 μετά τις λέξεις «ελεγκτικές εταιρίες» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ανάθεση σε ελεγκτικές εταιρίες γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 να ανταποκριθεί λόγω εξειδικευμένου αντικειμένου στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων του άρθρου 13 του ν. 3492/2006. Η ΕΣΕΛ, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας για τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου Διεύθυνσης, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομικών. Η ελεγκτική εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Δημοσιονομικού Ελεγκτή ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.» Επίσης, η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) αντικαθίσταται ως εξής: «12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της ΕΔΕΛ να ανταποκριθεί λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου τους στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων της παρ. 2 της περίπτωσης β΄ του άρθρου 15 του ν. 3614/2007. Η ΕΔΕΛ, μετά από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομικών. Η ελεγκτική εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Δημοσιονομικού Ελεγκτή ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασκούν ελέγχους καλύπτονται κατά προτεραιότητα από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών ΕΔΕΛ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Tα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στα Μητρώα αφορούν την προπτυχιακή ή / και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την εμπειρία κατά προτεραιότητα στο σχετικό αντικείμενο. Η πρόσκληση για ένταξη στα Μητρώα λαμβάνει την απαιτούμενη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τρόπος επιλογής των οργάνων αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζεται ευκρινώς και κατά τρόπο, ώστε να τηρείται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στον τρόπο επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται: i) τα προσόντα των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και των Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, ii) τα κριτήρια κατάταξης των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και των Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ σε κατηγορία, iii) η διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων όργανα, iv) ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων και η αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, v) η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και των Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ στους συγκεκριμένους ελέγχους και για την επιλογή αυτών προκειμένου να συμμετάσχουν σε ελέγχους, vi) η διάρκεια και η φύση της θητείας, vii) ο τρόπος αποβολής από τα Μητρώα και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ του παρόντος, οι έλεγχοι της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού διενεργούνται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. β. Σε περίπτωση που το προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου δεν επαρκεί για τη διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δύναται, μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, ως Δημοσιονομικοί Ελεγκτές και Ελεγκτές της ΕΔΕΛ να ορίζονται υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που διαθέτουν σχετικές με το διενεργούμενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ η επιλογή υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που θα διενεργούν ελέγχους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα γίνεται αποκλειστικά από το ανωτέρω Μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ ως Εμπειρογνώμονες ορίζονται υπάλληλοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες, που διαθέτουν σχετικές με το διενεργούμενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εμπειρία, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007 και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ και τη σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών τα προβλεπόμενα Μητρώα της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007 και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 αντικαθίστανται από το προαναφερθέν Μητρώο και καταργούνται οι προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007 και στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 διατάξεις, ενώ η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων γίνεται αποκλειστικά από το ανωτέρω Μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στους διενεργούμενους ελέγχους, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Άρθρο 13Σύσταση Διεύθυνσης Έκτακτων Δημοσιονομικών ΕλέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συστήνεται Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, που προστίθεται στις Διευθύνσεις του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210), οι οποίες συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αποστολή της συνιστώμενης Διεύθυνσης είναι η διενέργεια των έκτακτων δημοσιονομικών ελέγχων του άρθρου 13 του ν. 3492/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184). Επίσης, κύριο αντικείμενο της συνιστώμενης Διεύθυνσης είναι και η διενέργεια των ελέγχων των εκκρεμών υποθέσεων της Οικονομικής Επιθεώρησης που περιήλθαν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4081/ 2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα: α. Τμήμα Α΄ Ελέγχων. β. Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης και Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης συνίστανται στα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: α. Τμήμα Α΄. 1. Διαχειριστικός έλεγχος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ύστερα από καταγγελίες για μη χρηστή οικονομική διαχείριση. 2. Έκτακτος έλεγχος κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ή αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3614/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, ή άλλης ελεγκτικής Αρχής. 3. Έκτακτος ή/και συμπληρωματικός έλεγχος της διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, καθώς και των δημόσιων υπόλογων (άρθρο 54 του ν. 2362/1995) και δημόσιων διαχειρίσεων. 4. Επιτόπιος έλεγχος δαπανών της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έλεγχος της έκθεσης που συντάσσεται από τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές ή τις ελεγκτικές ομάδες επί των διενεργούμενων από τη Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως προς την πληρότητά της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προβλεπόμενη από την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θεώρησή της από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επεξεργασία των αντιρρήσεων των φορέων προσώπων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δημοσιονομικό Ελεγκτή ή ελεγκτική ομάδα και κατάρτιση εισήγησης επ’ αυτών στην ΕΣΕΛ. β. Τμήμα Β΄. 1. Εισήγηση στην ΕΣΕΛ για τη διενέργεια ή μη έκτακτων ελέγχων ύστερα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες. 2. Μέριμνα για την έκδοση εντολής ελέγχου ή απόφασης συγκρότησης ελεγκτικής ομάδας κατά περίπτωση. 3. Κατεύθυνση και παρακολούθηση του έργου των Δημοσιονομικών Ελεγκτών επί των διενεργούμενων επιτόπιων ελέγχων. 4. Παροχή οδηγιών προς τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές για την πληρέστερη εκπλήρωση του έργου τους. 5. Μελέτη και επεξεργασία των εκθέσεων των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και εισήγηση προς λήψη των αναγκαίων διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων. 6. Αποστολή των εκθέσεων ή αποσπασμάτων αυτών στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές, καθώς και στα πρόσωπα, κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Διαβίβαση των πράξεων καταλογισμού στα αρμόδια όργανα του ελεγχόμενου φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων προς τις υποδείξεις του ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τήρηση αρχείου εκθέσεων των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και κάθε άλλου στοιχείου για την παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. 5. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 14Τροποποίηση διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Δημοσιονομικών, Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Πληροφορικής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3614/ 2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Δημοσιονομικών, Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Πληροφορικής.»

Άρθρο 15Κατάργηση διάταξης του ν. 3697/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται το σημείο ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194), που διατηρούσε σε ισχύ τον Ειδικό Λογαριασμό Νο 234039/6 – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ25 Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έσοδα και οι δαπάνες οι οποίες είναι σχετικές με το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε ο καταργούμενος με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ειδικός Λογαριασμός εμφανίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 16

Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων: α) εφημερίων ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ και του Ε.ΚΑ.Β. και β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο 2012 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού ή/και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων δύνανται να εκκαθαριστούν όλες εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανωτέρω διατάξεων. Ειδικότερα, οι πρόσθετες αμοιβές του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, του Αιγινήτειου, Αρεταίειου και ΝΙΜΤΣ, βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων αυτών.

Άρθρο 17Προεδρία της Δημοκρατίας

Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αυτός ισχύει, οι λέξεις «του Προέδρου της Δημοκρατίας» αντικαθίστανται ως εξής: «της Προεδρίας της Δημοκρατίας». Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από 1.1.2013.

Άρθρο 18Δακοκτονία στην Ηλεία

Συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2012 θεωρούνται ως νομίμως συναφθείσες.

Άρθρο 19Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

Στο τέλος του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄247), όπως αυτό προστέθηκε με το ν. 3871/2010 (Α΄141) και έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ζητήματα, σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων. Με όμοια απόφαση, είναι δυνατή, σε περίπτωση διάσπασης ή συγχώνευσης Υπουργείων, η σύσταση, συγχώνευση ή κατάργηση αντίστοιχου αριθμού Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους.»

Άρθρο 20Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης του Δημοσίου, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3458/2006 (Α΄ 94) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4060/2012 (Α΄ 65), αντικαθίσταται ως εξής: «8.α. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Το Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ή στα όργανα, προς τα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, για: i) την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο υφισταμένου καθεστώτος εγγύησης, στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζοντας τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσονται από την υπουργική απόφαση που θεσπίζει το καθεστώς ενίσχυσης, ii) την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων, υπό τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο θεσπισμένου καθεστώτος ενίσχυσης υπό τη μορφή κρατικής εγγύησης, των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ύστερα από αίτημα του φορέα υπέρ του οποίου χορηγήθηκε η εγγύηση ή του πιστωτικού ιδρύματος έναντι του οποίου παρασχέθηκε αυτή. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, μπορεί να καλείται σε ακρόαση ο αιτών την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγυήσεων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου. β. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από: i) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ii) τον Προϊστάμενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. Δ25), με τον νόμιμο αναπληρωτή του, iii) τον Προϊστάμενο της 23ης Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. − Δ23), με τον νόμιμο αναπληρωτή του, iv) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, v) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, vi) τον Προϊστάμενο του Δ’ Τμήματος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. − Δ25), ως εισηγητή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, vii) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως εμπειρογνώμονα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται υπάλληλος του Δ΄ Τμήματος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας του Συμβουλίου. γ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, παρέχεται στο πλαίσιο υφιστάμενου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης παροχής εγγύησης, ανάλογα με το ύψος της παρεχόμενης εγγύησης, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής ή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ή στον Προϊστάμενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η απόφαση για την παροχή της εγγύησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δανειολήπτη και στο πιστωτικό ίδρυμα, με μέριμνα της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ν. 3861/2010).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 12 του ν. 2322/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θεσπίζεται καθεστώς κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των οργάνων προς τα οποία έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με τις οποίες παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ συγκεκριμένου οφειλέτη ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο θεσπισμένου καθεστώτος ενίσχυσης κατά το προηγούμενο εδάφιο κοινοποιούνται στον υπέρ ου η εγγύηση οφειλέτη, στα πιστωτικά ιδρύματα που χορήγησαν την πίστωση και ισχύουν από την ανάρτησή τους στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ν. 3861/2010).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: αα) το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227), όπως το εδάφιο προστέθηκε με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), ββ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄89), γγ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως προστέθηκαν με την υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 6 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). β. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν, κατ’ εφαρμογή της καταργούμενης σύμφωνα με την περίπτωση αα΄ του προηγούμενου εδαφίου, διατάξεως, της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227), παύουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. γ. Αιτήματα φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (Α΄ 143) όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 21Ερμηνευτική διάταξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά το άρθρο δεύτερο του ν. 4080/2012 «Κύρωση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις» προστίθεται ερμηνευτική διάταξη, η οποία έχει ως εξής: «Ερμηνευτική διάταξη: Η αληθής έννοια του χρόνου, στον οποίο αναδράμει η ισχύς των ετήσιων κρίσεων έτους 2012, είναι ότι οι προαγωγές των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα κριθούν κατά τις ετήσιες κρίσεις έτους 2012 και μόνο όσον αφορά στη συμπλήρωση χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό ή συνολικού χρόνου παραμονής σε βαθμό ως τυπικού προσόντος για τη διενέργεια των κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις έτους 2013, ανατρέχουν ημερολογιακά από την 1η Μαρτίου 2012. Η ισχύς της παρούσας διάταξης ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4080/2012

Άρθρο 22Αθλητικά σωματεία

Στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17), μετά τη λέξη «σωματεία» και πριν τη φράση «αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες» προστίθεται η πρόταση «,πλην των αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,».

Άρθρο 23Προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων των ΔΟΥ και των Κτηματικών Υπηρεσιών

Η διάταξη του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί και θα συναφθούν μέχρι 31.12.2013 και αφορούν στην καθαριότητα των κτιρίων των ΔΟΥ και των Κτηματικών Υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2314/1953 (Α΄ 59) και του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125), θεωρούνται νόμιμες και οι σχετικές δαπάνες για παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι 31.12.2013 μπορούν να πληρωθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία.»

Άρθρο 24Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΈνταξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, η οποία αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, ως Πρόεδρο, β) ένα επίτιμο μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή αναπληρωτή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, δ) ένα μέλος ΔΕΠ με ειδικότητα στο Συνταγματικό Δίκαιο ή στο Διοικητικό Δίκαιο, ε) τον Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στ) τον Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής, ζ) τον Διευθυντή Κοινωνικής Ένταξης, η) έναν Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θ) έναν εκπρόσωπο ο οποίος ορίζεται από τον Συνήγορο του Πολίτη. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

To σχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που θα συντάξει η Επιτροπή του παρόντος άρθρου θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή, της οποίας τα μέλη δεν θα λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συγκροτείται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

Άρθρο 25Αξιοποίηση περιουσίας από κληροδότημα

Στο άρθρο 3 του ν. 455/1976 (Α΄ 277) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Αν μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο τρόπος αξιοποίησης που επετράπη με αυτήν κατέστη για οποιονδήποτε λόγο ανέφικτος, είναι δυνατή η αξιοποίηση της περιουσίας σύμφωνα με τον τρόπο που περιέγραψε ο διαθέτης ή ο δωρητής, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας δικαστικής απόφασης.»

Άρθρο 26Παράταση θητείας των μελών των Ανεξάρτητων ΑρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο δεύτερο του ν. 4226/2013 (Α΄49), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα τριών μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναδρομικά από τη λήξη της δίμηνης παράτασης του άρθρου δεύτερου του ν. 4126/2013.

Άρθρο 27Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου ΕξωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανικού Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο, προβλεπόμενο για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ ποσοστό, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την επιτόπια νομοθεσία, και, σε κάθε περίπτωση, βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συναπτόμενη μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σύμβαση πρέπει να γίνεται αναφορά της υποχρέωσης ασφάλισης του εργαζομένου εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανικού Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών» και καταβλήθηκαν μέχρι τις 31.12.2011, είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται.

Άρθρο 28Ρύθμιση δημοσιονομικών θεμάτων Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α.i) Στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄85) προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως ακολούθως, και η υφιστάμενη περίπτωση ζ΄ αναριθμείται σε η΄: «ζ) Εξοφλούν τα χρηματικά εντάλματα του άρθρου 29.» ii) Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της προηγούμενης παραγράφου, όσον αφορά στις δαπάνες του Υπουργείου αυτού.» β. Στο άρθρο 29 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7.α. Ειδικά, τα χρηματικά εντάλματα του τακτικού προϋπολογισμού που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) εξοφλούνται από τις Υπηρεσίες αυτές, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και των διατάξεων του άρθρου δεύτερου παρ.1.β του ν. 3845/2010 (Α΄65), όπως ισχύουν. β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εξόφλησης των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων από τις Υ.Δ.Ε. και καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η ευθύνη αυτών, ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και η διαδικασία αποστολής των εξοφληθέντων ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.» γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι Δ.Ο.Υ. ως αρμόδια όργανα για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων του προηγούμενου εδαφίου, νοούνται εφεξής οι Υ.Δ.Ε.. δ. Το άρθρο 30 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 30 Εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων πριν από την άφιξή τους Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης πληρωμής δαπάνης του Κράτους, επιτρέπεται στους προϊσταμένους των Υ.Δ.Ε. να εντέλλονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, την εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων πριν από την άφιξή τους στους δευτερεύοντες διατάκτες.» ε. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Άρθρο 66 Αρμοδιότητες των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εισπράξεων 1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ενεργούν: α) Την είσπραξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και τη διαχείριση των ενσήμων, αξιών και κάθε υλικού η πώληση του οποίου ανατίθεται αρμοδίως σε αυτές. β) Την είσπραξη εσόδων για λογαριασμό άλλων Δ.Ο.Υ..» στ. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2362/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3871/2010 (Α΄141), καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ιδίου νόμου. ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, η φράση «στο όνομα μονίμων δημοσίων υπαλλήλων» αντικαθίσταται με τη φράση «στο όνομα μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 88 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Η άρση της κατασχέσεως ή εξάλειψη υποθήκης ή ανάκληση άλλης εκ των ανωτέρω πράξεως διοικητικής ή αναγκαστικής εκτελέσεως, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής, η οποία αρχίζει εκ νέου από την ημερομηνία της άρσεως ή της εξαλείψεως ή της ανακλήσεως, αντίστοιχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς: α) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, β) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ’ ου η κατάσχεση, όσο και του κατασχόντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου τόσο του κατασχόντος, όσο και του καθ’ ου η κατάσχεση. 3.α. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στην, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη, πρέπει αναγκαίως αφενός μεν να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου δικαστικού επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις ανωτέρω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5 του διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «περί δικών του Δημοσίου»). β. Η προθεσμία υποβολής της, κατ’ άρθρο 985 παραγράφου 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλώσεως του Δημοσίου, ως τρίτου, είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως στη γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου όπου εδρεύει η υπηρεσία.»

Άρθρο 29ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 (Α΄ 239), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), και στην αρχή του πρώτου εδαφίου αυτής η φράση «Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης (ΕΓΔΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται με τη φράση «Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, (Α΄ 121), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 (Α΄ 239), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), μετά τη φράση «για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους» προστίθεται η φράση «και άλλων οικονομικών πόρων» και στο τέλος της ίδιας ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής: «Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς − Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε.. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.»

Άρθρο 30

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η κάτωθι συμφωνία πλαίσιο (Παράρτημα 1 του σχεδίου νόμου) μεταξύ των, αφενός Δημητρίου Γεωργιόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΔΑΕΕ και αφετέρου Νικολάου Ταβουλάρη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 063584), ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. (NBEE Α.Ε.)», η οποία κρίνεται και χαρακτηρίζεται επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία έχει ως εξής: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην Αθήνα σήμερα την 15 Απριλίου 2013 μεταξύ των, αφενός Δημητρίου Γεωργιόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΔΑΕΕ αφετέρου Νικολάου Ταβουλάρη (Α.Δ.Τ. ΑΚ063584), ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. (NBEE Α.E) και έδρα την Αθήνα γίνονται δεκτά τα εξής: 1. Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας υφίσταται η υπ’αριθμ. Σ001Β/00 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Τροποποίηση 3 και Τροποποίηση 10 για την «προμήθεια Πυραυλακάτων για τις ανάγκες του ΓΕΝ». 2. Κατά τη λειτουργία της ως άνω συμβάσεως προέκυψαν δυσεπίλυτα προβλήματα/ θέματα, για τα οποία συμφωνείται με την παρούσα και προς αντιμετώπισή τους να επιχειρηθεί συναινετική τροποποίησή της. 3. Η σκοπούμενη τροποποίηση θα αφορά ιδία τα κάτωθι θέματα: α. Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεως ΤΠΚ 5, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημέρα καταβολής του ποσού παραγράφου 8 παρούσας. β. Αναθεώρηση Χρονοδιαγραμμάτων Υλοποίησης αντικειμένων ΤΠΚ 6 και 7. Ειδικότερα, για την ΤΠΚ 6 η παράδοσή της δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες και για την ΤΠΚ 7 τους 34 μήνες, από την ημέρα καταβολής του ποσού παραγράφου 8 παρούσας. γ. Ανάλυση των Χρονοδιαγραμμάτων σε επιμέρους φάσεις και αντιστοίχιση αυτών με επιμέρους πληρωμές, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ναυπηγικού έργου σε πραγματική βάση. δ. Συμψηφισμός απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από έτερες συμβάσεις από του «εκ του λαβείν» της παρούσας. ε. Ενσωμάτωση στα παραστατικά πληρωμής, της έκθεσης διαπιστευμένου φορέα αναφορικά με τη βεβαίωση της πορείας του εκτελεσθέντος έργου σε συνάρτηση με τις αντιστοιχούσες πληρωμές, πέραν και πλέον των προβλεπόμενων στην Τροποποίηση 10. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται τυχόν αξιώσεις του ανάδοχου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τα σχετικά τιμολόγια και για τις οποίες ο ανάδοχος επιφυλάσσεται να προσφύγει στις νόμιμες διαδικασίες. στ. Ενσωμάτωση στο συμβατικό τίμημα, του ποσού, που θα αναδείξει ο ως άνω φορέας για τις μέχρι σήμερα αναπροσαρμογές, με αντίστοιχη επαύξηση του ως άνω τιμήματος και απόσυρση του όρου των αναπροσαρμογών εφεξής, για την Τροποποίηση 3 και 10. 4. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι προβλέψεις της Σύμβασης 001Β/00, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 5. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέρη θα προχωρήσουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις της σύμβασης, σύμφωνα με σχέδιο Τροποποίησης που θα υποβληθεί από ορισθησόμενη επιτροπή. Το σχέδιο με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του Προέδρου της επιτροπής θα επικυρωθεί με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού πρώτα υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 6. Με την παρούσα ανακαλούνται αμετάκλητα οι επιστολές εκδόσεως εταιρείας ΝΒΕΕ. α. NBEE 18//20.3.13 περί θεμάτων Τροποποίηση No 3 της Σ 001Β/00. β. NBEE 658//22.9.11(επιπρόσθετα κόστη Σ 001Β/00). γ. ΝΒΕΕ 17//15.3.13, περί θεμάτων Τροποποίησης No 10 της Σ 001Β/00, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αφορώσα τα αυτά θέματα. 7. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία τροποποίησης θα ισχύουν η σύμβαση και πέραν αυτής οι τροποποιήσεις No 3 και 10 ως έχουν μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, αναβιώνουν τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών από την επομένη της νόμιμης γραπτής επίδοσης της σχετικής περί αυτού (μη επίτευξη της διαδικασίας Τροποποίησης) γνωστοποιήσεως από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι επιστολές τις ανωτέρω παραγράφου 6. 8. Ρητά συμφωνείται ότι η διαδικασία πληρωμής από τον Αγοραστή (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), των ποσών που αντιστοιχούν στις αναπροσαρμογές του Προγράμματος για τα συμβατικά γεγονότα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και που έχουν τιμολογηθεί από τον Ανάδοχο στο συνολικό ύψος των €25.430.227,07 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30ή Απριλίου 2013, με την προϋπόθεση να έχει τεκμηριωθεί από έκθεση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ή αντιστοιχία μεταξύ του οφειλόμενου και καταβληθέντος συμβατικού τιμήματος με το εκτελεσθέν έργο και τις πραγματοποιηθείσες από τη ναυπηγική μονάδα πληρωμές ή δαπάνες, αναγκαίες για τη ναυπήγηση εκάστου συγκεκριμένου πλοίου. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω σε κάθε περίπτωση μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές το σχέδιο Τροποποίησης της συμβάσεως. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού ή μη υπογραφής του σχεδίου Τροποποίησης της συμβάσεως για οποιαδήποτε αιτία, ισχύουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 ανωτέρω. 9. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης η παρούσα εξακολουθεί να ισχύει μόνο κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση με την τροποποιηθείσα σύμβαση και το νόμο που την επικυρώνει. 10. Οι ανωτέρω πληρωμές θα γίνουν απευθείας στον Ανάδοχο με ευθύνη του και ρητή γραπτή διαβεβαίωσή του ότι δεν τίθενται θέματα εκχώρησής τους σε τράπεζες. Επίσης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα στους εργαζομένους των Ναυπηγείων. 11. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά την κρίση του δύναται να ορίσει σύμβουλο ή ελεγκτική εταιρία συμβούλων η οποία θα παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των εργασιών από την αντισυμβαλλόμενη εταιρία ΝΒΕΕ και τη χρηματοοικονομική ροή. Η εταιρία ΝΒΕΕ υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και κάθε ζητούμενη διευκόλυνση, προκειμένου ο ανωτέρω σύμβουλος του ΥΠΕΘΑ να μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ΝΒΕΕ Γενικός Διευθυντής Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΓΔΑΕΕ ΝΒΕΕ»
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ