110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 41 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4151/2013
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 41Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4151/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (A΄ 103), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε- γκτών της ΕΔΕΛ εντάσσονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων που υπηρετούν στις ορ- γανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομι- κών Ελέγχων, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Επίσης, στο Μητρώο Δημοσι- ονομικών Ελεγκτών δύναται να εντάσσονται, πέραν των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη- ρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ- ναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ της παρούσης παραγράφου, για την ένταξή τους στο Μητρώο πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανω- τέρω Υπηρεσίες και εμπειρία σε θέματα εκκαθάρισης δαπανών, λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής δαπανών, εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού, επο- πτείας της διαχείρισης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων κ.λπ.. Η ένταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο.».

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.