73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 103 - Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 103Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Μετά το άρθρο 27Α του ν. 4058/2012, όπως προστίθεται με το άρθρο 102 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Β ως εξής: «Άρθρο 27Β Στελέχωση 1. Τα Τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μετακινείται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, από το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Τμημάτων της παραγράφου 1 διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα Τμήματα της παραγράφου 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα. 3. Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και όλα τα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωμάτευση από αξιωματικούς του οικείου Σώματος ως εξής: α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμημάτων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Τμήματος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων συντάσσονται από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος. γ. Η έκθεση αξιολόγησης του Γενικού Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συντάσσεται από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος και υπόκειται σε γνωμάτευση από τον άμεσο προϊστάμενο του συντάκτη. δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώματος. 5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο. 6. Tου Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. προΐσταται Γενικός Συντονιστής. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να τοποθετείται ως Γενικός Συντονιστής ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 7. Ο Γενικός Συντονιστής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων. 8. Ο Γενικός Συντονιστής ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτού και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του. β. Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των Τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος. γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις. ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. ζ. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. η. Αξιολογεί και αποφασίζει για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα κράτη−μέλη, σε περίπτωση που αυτές αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας. θ. Ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα επιτήρησης συνόρων και διασυνοριακού εγκλήματος. 9. Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. επιλέγονται και τοποθετούνται, με απόφαση του Γενικού Συντονιστή, ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθετούνται προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με συναφή εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. 10. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ανάγεται στα καθήκοντά τους. 11. Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άμεσα με τα Τμήματα της παραγράφου 1 του παρόντος, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του σκοπού και των επιμέρους δράσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τα ως άνω Τμήματα, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά. 12. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συστήνονται έως πενήντα (50) θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των προϊσταμένων των οργανικών του μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Συντονιστή, κατανέμονται οι θέσεις αυτές στα τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και καθορίζονται ανά Τμήμα η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθμός του προσωπικού για την κάλυψή τους. 13. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό.»

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ