73 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011
Άρθρο 122 - Λειτουργικά ζητήματα Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
24 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με ετήσια θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα τους.» β. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι τριμελείς και απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως πρόεδρο, και δύο πτυχιούχους Α.Ε.Ι. με τίτλο σπουδών νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος και το τρίτο μέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και υποβάλλεται στον Υπουργό εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Το δεύτερο μέλος και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μεριμνά ούτως ώστε ο σχετικός κατάλογος να περιλαμβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού προτεινόμενων μελών, ο σχετικός κατάλογος καταρτίζεται και υποβάλλεται στον Υπουργό από την Αρχή Προσφυγών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήματος. Η Αρχή Προσφυγών καταρτίζει τον κατάλογο με τα ίδια κριτήρια που τον καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αν η Αρχή Προσφυγών αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εμπρόθεσμα και με διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών, το τρίτο μέλος των Επιτροπών και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.» γ. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Τα μέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και αμείβονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται είτε με τους ίδιους είτε με τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι συμβάσεις αυτές αποτελούν συμβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της θητείας των μελών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά την εκτέλεση του έργου διέπονται από τις ως άνω συμβάσεις, από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών της παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεων έργου. Ο ορισμός και η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και του μέλους των ως άνω Επιτροπών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματός του. Δικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως μέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαμβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας, καθώς και η συμμετοχή στη σύνθεση των Επιτροπών οποιουδήποτε μέλους, παρά την ύπαρξη λόγου αποχής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1990, Α΄ 45), συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του μέλους της Επιτροπής, ενώ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη των επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές τους, αντικαθίστανται μετά από καταγγελία της σύμβασής τους για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών και στις κείμενες διατάξεις.» Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195). δ. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραμματεία και θέση Διευθυντή, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ως Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, κατά προτίμηση με διοικητική εμπειρία στον τομέα του ασύλου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ο Διευθυντής τοποθετείται στην Αρχή Προσφυγών με θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής προΐσταται της Γραμματείας της Αρχής και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.» ε. Το γ΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 καταργείται. στ. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής δύο Γραφεία: Α. Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την επιστημονική επεξεργασία των φακέλων των προσφυγών κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και Β. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο αναλαμβάνει να υποστηρίζει γραμματειακά την Αρχή Προσφυγών. Το Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως εμπειρογνώμονες – εισηγητές, ενώ το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως γραμματείς. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να ορίζονται οι προϊστάμενοι των ως άνω Γραφείων της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν επιλογής από υπαλλήλους της οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμο προσόντα. ζ. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αναριθμείται σε 9, προστίθεται δε νέα παράγραφος 8 ως εξής: «8. Στη Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών μπορεί να απασχολείται προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 και το π.δ. 164/2004

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ