160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ
Άρθρο 15 - (άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)
06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 15(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 94α του ν. 4099/2012 προστίθεται άρ- θρο 94β ως εξής: «Άρθρο 94β Ενθάρρυνση καταγγελιών 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι- τροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι μηχανισμοί και η διαδικασία για την ενθάρρυνση καταγγελιών όσον αφορά σε ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις του παρόντος νόμου, και ιδίως: α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη καταγγελιών για παραβάσεις και τη συνέχεια που δίδεται στις καταγγελίες αυτές, β) κατάλληλη προστασία τουλάχιστον έναντι αντιποί- νων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης, για εργαζομένους σε ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΜΚ και θεματοφυλά- κων, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράτ- τονται εντός των εν λόγω εταιριών και γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτή- ρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβά- σεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), δ) σαφείς κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευ- τικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει παράβαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από την κείμενη νομο- θεσία στο πλαίσιο ερευνών ή επιγενόμενης δικαστικής διαδικασίας. 2. Η καταγγελία από υπαλλήλους των ΑΕΕΜΚ, ΑΕΔΑΚ και των θεματοφυλάκων για παραβάσεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιο- δότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την ΕΑΚΑΑ δεν αποτελεί παράβαση περιορισμού σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, επιβαλλόμενου από σύμβαση ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, ούτε συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση. 3. Οι ΑΕΔΑΚ, οι ΑΕΕΜΚ και οι θεματοφύλακες αυτών θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.»