160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26 - Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης
06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 26Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Διεθνή Οργανισμό ΧρηματοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλ- λων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η συμφωνία ίδρυσης της οποίας κυρώθηκε με το ν. 1942/1991 (Α΄48), ή ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματο- δότησης (ΔΟΧ), η συμφωνία ίδρυσης του οποίου κυρώ- θηκε με το ν.δ. 3759/1957 (Α΄ 191), η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπό- μενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με τις παραπάνω πράξεις των ως άνω Οργανισμών σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομέ- νων των τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 (Α΄178), όπως εκάστοτε ισχύει, κα- θώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αυτές ως άνω πράξεις, διενεργούμενες από ημε- δαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματο- δότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτού- μενων ή δημοσίων έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 (Α΄94) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007(Α΄ 64), της παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ (EE L 94) και της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) και υπό την προϋπό- θεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης, υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος και με την επιφύλα- ξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι ΕΤΑΑ και ΔΟΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 1.