160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3156/2003 (Α΄ 157)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι ομολογίες μπορούν επίσης να αποτελούν αντικεί- μενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Δια- πραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007 που λειτουργεί στην Ελλάδα.»