160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ
Άρθρο 3 - (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)
06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 23 του ν. 4099/2012 προστίθενται άρ- θρα 23α και 23β, ως εξής: «Άρθρο 23α Πολιτικές και πρακτικές αποδοχών 1. Οι ΑΕΔΑΚ θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που συνάδουν με, την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προ- άγουν ενώ δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων ασύμβατων προς το προφίλ κινδύνου, τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζο- νται και δεν παρακωλύουν το καθήκον της ΑΕΔΑΚ να ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ. 2. Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών περιλαμβά- νουν σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες, τόσο επί των μισθών όσο και επί των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών. 3. Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρμό- ζονται στις κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίες περιλαμ- βάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, όπως και οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των ΑΕΔΑΚ ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι- τροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα κρι- τήρια προσδιορισμού των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 και εφαρμογής των αρχών του άρθρου 23β, ακολουθώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Άρθρο 23β Αρχές για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών 1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολι- τικών και πρακτικών αποδοχών που αναφέρονται στο άρθρο 23α, οι ΑΕΔΑΚ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές, κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο για το μέγεθός τους, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους: α) η πολιτική αποδοχών συνάδει με, την ορθή και απο- τελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προωθεί, ενώ δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, β) η πολιτική αποδοχών ευθυγραμμίζεται με την επι- χειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, περιλαμ- βάνει δε μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων, γ) το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ υιοθετεί την πο- λιτική αποδοχών, εγκρίνει, και επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών είναι δε υπεύθυνο για την επίβλεψη της εφαρμογής τους. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο ανα- λαμβάνονται μόνον από μέλη του διοικητικού συμβουλί- ου της ΑΕΔΑΚ που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις πολιτικές αποδοχών, δ) η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, του- λάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική αξιολόγηση ως προς την συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί, ε) τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει την διενέργεια ελέγχων αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επι- χειρηματικών τομέων που ελέγχουν, στ) αν υπάρχει επιτροπή αποδοχών, οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών των τμημάτων διαχείρισης κινδύ- νου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αυτή, ζ) όπου οι αποδοχές συναρτώνται με επιδόσεις, το συ- νολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε συνδυασμό της αξιολόγησης της επίδοσης του φυσικού προσώπου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετι- κού ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους και των συνολικών αποτελεσμάτων της ΑΕΔΑΚ κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο χρημα- τοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια, η) η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυ- ετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτη- σης που συνιστάται στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δια- δικασία αξιολόγησης βασίζεται στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς κινδύνους του και ότι η καταβολή των αποδοχών που συναρτώνται με επιδόσεις επιμερίζεται στην ίδια η διάρκεια της ανω- τέρω χρονική περίοδο, θ) οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση, ισχύουν μόνο στο πλαίσιο πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχό- λησης του προσωπικού αυτού και ι) οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνο- λικών αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα η σταθερή συνιστώσα αντιπροσωπεύει επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να επιτρέπει την εφαρμογή πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλη- τές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές, ια) οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη κα- ταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία, ιβ) η μέτρηση των επιδόσεων για τον υπολογισμό των μεταβλητών αποδοχών ή ομάδων μεταβλητών απο- δοχών περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό προσαρμογής, που ενσωματώνει όλα τα σχετικά είδη υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων, ιγ) με βάση τη νομική μορφή του ΟΣΕΚΑ και τον Κα- νονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, σημαντικό ποσοστό, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50%, οποιωνδήποτε μεταβλητών αποδοχών αποτελείται από μερίδια ή μετοχές του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμα ιδι- οκτησιακά δικαιώματα, ή ισοδύναμα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές, ή ισοδύναμα μη ρευ- στά μέσα με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα, όπως τα υπόλοιπα μέσα του παρόντος στοιχείου. Στην περίπτωση που η αξία του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΣΕ- ΚΑ είναι μικρότερη από 50% της αξίας του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό 50%. Τα μέσα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο υπόκει- νται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης, με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των με- ριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτρο- πής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να τίθενται περιορισμοί στο είδος και στο σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγο- ρεύονται ορισμένα μέσα. Το παρόν στοιχείο εφαρμόζεται τόσο στο τμήμα των μεταβλητών αποδοχών του στοιχείου ιδ΄ όσο και στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών που δεν υπάγονται στο στοιχείο ιδ΄, ιδ) η καταβολή σημαντικού τμήματος και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον 40% των μεταβλητών αποδο- χών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Η περίοδος που αναφέρεται στο παρόν στοιχείο έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών. Οι μεταβλητές αποδοχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις περί αναβολής καταβάλλονται αναλογικά του εν λόγω χρονικού διαστή- ματος. Στην περίπτωση μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, επιμερίζεται η καταβολή τουλάχιστον του 60% του ποσού, ιε) οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου τμήματός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της συ- νολικής οικονομικής κατάστασης της ΑΕΔΑΚ, και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της επιχει- ρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η σχετική ΑΕ- ΔΑΚ ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει χαμηλές ή αρνητι- κές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλ- λων μέσω αρνητικού μπόνους (malus) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών (clawback), ιστ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται. Εάν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την ΑΕΔΑΚ πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτι- κές παροχές διατηρούνται από την ΑΕΔΑΚ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ΄. Στη περίπτωση υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ΄, με την υποχρέωση πενταετούς περιόδου διακράτησης, ιζ) το προσωπικό υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη, με σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης προς τον κίνδυνο που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις περί αποδοχών και ιη) οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος νόμου. 2. Οι αρχές της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε οποια- δήποτε παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η ΑΕ- ΔΑΚ, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλει άμεσα ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένων των αμοιβών απόδοσης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων ή με- τοχών των ΟΣΕΚΑ προς όφελος εκείνων των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 23α. 3. Οι ΑΕΔΑΚ που είναι σημαντικές από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των δρα- στηριοτήτων τους συγκροτούν επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Η επιτροπή αποδοχών, που συγκροτείται, κατά περί- πτωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ, είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των απο- φάσεων που αφορούν τις αποδοχές, συμπεριλαμβανο- μένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις στους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων της ΑΕΔΑΚ ή του ΟΣΕΚΑ, και οι οποίες λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των εποπτικών του λειτουργιών. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι μέλη του διοικητι- κού συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Όπου προβλέπεται εκπροσώπηση των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο, στην επιτροπή αποδοχών συ- μπεριλαμβάνεται ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Κατά την προετοιμασία των αποφάσεων της, η επιτροπή αποδοχών λαμβάνει υπόψη το μακρο- πρόθεσμο συμφέρον των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερομένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι- τροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, ή τα ποσοτικά όρια βάσει των οποίων οι ΑΕΔΑΚ δεν υποχρε- ούνται να καταρτίζουν επιτροπή αποδοχών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ.»