160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ
Άρθρο 5 - (άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)
06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5(άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 36 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρ- θρο 36α ως εξής: «Άρθρο 36α Ανάθεση λειτουργιών 1. Ο θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις λει- τουργίες του που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 36. 2. Ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36, μόνον εφόσον: α) τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, β) ο θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση αυτή και γ) ο θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανό- τητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου, στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την πε- ριοδική επανεξέταση και τον συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες έχει προβεί ο τρίτος σε σχέση με τα θέματα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 3. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 μπορούν να ανατεθούν από τον θε- ματοφύλακα σε τρίτο μόνον όταν ο τρίτος, ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί: α) διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλο- κότητα των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, τα οποία του έχουν ανατεθεί, β) όσον αφορά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36 υπόκειται σε: αα) αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής ρύθμι- σης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις ελά- χιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και σε εποπτεία στην οικεία επικράτεια (in the jurisdiction concerned) και ββ) εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, προκειμένου να δι- ασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του, γ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιου- σιακά στοιχεία του θεματοφύλακα, κατά τρόπο ώστε να μπορούν οποτεδήποτε να αναγνωρισθούν ότι ανήκουν σε πελάτες ενός συγκεκριμένου θεματοφύλακα, δ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε περίπτω- ση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα στοιχεία του ενερ- γητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους και ε) συμμορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 6 και 8 του άρθρου 36 και στο άρθρο 38. 4. Ο θεματοφύλακας δύναται κατ’ εξαίρεση να αναθέ- τει τα καθήκοντα θεματοφυλακής για χρηματοπιστωτι- κά μέσα σε οντότητα τρίτης χώρας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, μόνον εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνο εφόσον δεν υπάρ- χουν τοπικές οντότητες που πληρούν τις απαιτήσεις της ανάθεσης και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι: α) οι μεριδιούχοι του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν ενημερω- θεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους, ότι η εν λόγω ανάθεση απαιτείται λόγω περιορισμών του δικαίου της τρίτης χώρας, για τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν και για τους κινδύνους που ενέχει η ανάθεση αυτή και β) η ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ έδωσε εντολή στον θεμα- τοφύλακα να αναθέσει τη θεματοφυλακή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων σε τοπική οντότητα. Ο τρίτος μπορεί, με τη σειρά του, να αναθέσει περαι- τέρω τις λειτουργίες αυτές, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ιδίων απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 38 στα αντίστοιχα μέρη. 5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παροχή των υπηρεσιών του ν. 2789/2000 (Α΄21) από τα συστή- ματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται για τους σκοπούς του ως άνω νόμου ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων τρίτων χωρών, δεν θεωρεί- ται ότι αποτελεί ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής.»