47 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4465/2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
04 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
4 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4465
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη- γίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογα- ριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογα- ριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 21Αρμόδιες αρχές (Άρθρο 21 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 7 αρμόδια είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. β) Για την εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6, 8 έως 16 και 19 έως 20 αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. γ) Για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 ορίζονται συναρμόδια τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών. δ) Για την εφαρμογή του άρθρου 25, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο οποίο οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για τη συνολική πληροφόρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμόδιες αρχές και όλα τα πρόσωπα που εργάζο- νται ή έχουν εργαστεί για αρμόδιες αρχές, καθώς και οι εντεταλμένοι από αρμόδιες αρχές ελεγκτές λογαριασμών ή εμπειρογνώμονες, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχο- νται εις γνώσην τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, με την επιφύλαξη των περιπτώ- σεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο ή στον παρόντα νόμο. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Πρώτου Μέ- ρους του παρόντος νόμου, οι αρμόδιες αρχές συνεργά- ζονται μεταξύ τους.

Άρθρο 22Υποχρέωση συνεργασίας (Άρθρο 22 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοι- χες αρχές των λοιπών κρατών-μελών όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους σύμ- φωνα με τον παρόντα νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές επικουρούν τις αντίστοιχες αρχές των λοιπών κρατών-μελών, ιδίως, ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται σε τυ- χόν δραστηριότητες έρευνας ή εποπτείας. β. Για τη διευκόλυνση και την επίσπευση της συνεργα- σίας και ιδίως της ανταλλαγής πληροφοριών, ως σημείο επαφής για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η αρμόδια αρχή διαθέτει την ορ- γανωτική δομή, πρόσωπα και υπηρεσίες με αντικείμενο τη διευκόλυνση της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1β ανταλλάσσει με τις αντίστοιχες αρχές των λοιπών κρατών-μελών χω- ρίς αδικαιολόγητη, καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1β και οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών-μελών που ανταλ- λάσσουν πληροφορίες, μπορούν να ορίσουν κατά την ανταλλαγή ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συμφωνία τους και, στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεσή τους. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1β μπορεί να δια- βιβάζει τις ληφθείσες πληροφορίες στις άλλες αρμόδι- ες αρχές. Εντούτοις δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες σε άλλους φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών που τις κοι- νοποίησαν και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έχουν συναινέσει, πλην δεόντως αιτιο- λογημένων περιστάσεων, οπότε ενημερώνει αμέσως το σημείο επαφής που παρέσχε τις πληροφορίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αιτήματος για συνεργασία σε δραστηριότητα έρευνας ή εποπτείας ή να ανταλλάξει πληροφορίες όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 μόνο εάν: α) αυτή η έρευνα, η επιτόπου εξακρίβωση, η δραστη- ριότητα εποπτείας ή η ανταλλαγή πληροφοριών που ενδέχονται να προσβάλουν την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην Ελλάδα, β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων στην Ελλάδα, γ) έχει ήδη εκδοθεί στην Ελλάδα τελεσίδικη απόφαση αναφορικά με τα ίδια άτομα και τις ίδιες πράξεις. Σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, η αρμόδια αρχή ενη- μερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αί- τημα και της παρέχει όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Άρθρο 23Επίλυση διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών-μελών (Άρθρο 23 της Οδηγίας)

Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να παραπέμπουν το ζήτη- μα στην Ε.Α.Τ., σε περίπτωση που απορρίφθηκε αίτημα για συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πλη- ροφοριών ή δεν δόθηκε συνέχεια σε εύλογο χρονικό διάστημα, και μπορούν να ζητούν τη βοήθεια της Ε.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 (EE L 331 της 15.12.2010). Σε αυτές τις περι- πτώσεις, η απόφαση που λαμβάνει η Ε.Α.Τ. είναι δεσμευ- τική για τις ενδιαφερόμενες ελληνικές αρμόδιες αρχές.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υποδομών και Μεταφορών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000470404170032*