47 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4465/2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 38 - Τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)
04 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
4 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4465
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη- γίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογα- ριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογα- ριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38Τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή έχει δικό της επιστημονικό και διοικη- τικό προσωπικό. Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ επιβλέπει και συντονίζει το έργο του συνόλου του προσωπικού της Επιτροπής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 προστί- θεται στοιχείο ια΄ ως εξής: «ια) παρακολουθεί και διατυπώνει γνωμοδοτήσεις προς την πολιτεία για τη μόνιμη και σταθερή ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής στα δικαιώματα του ανθρώπου και την τήρηση αξιόπιστου και αποτε- λεσματικού συστήματος καταγραφής περιστατικών δι- ακρίσεων, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) από ένα πρόσωπο οριζόμενο από τη Γ.Σ.Ε.Ε., ένα πρόσωπο οριζόμενο από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ένα πρόσωπο οριζόμενο από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι φορείς που ορίζουν τα μέλη της Επιτροπής επι- λέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα με διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας τους. Για τα μέλη της Επιτροπής προβλέπονται ισάριθμοι ανα- πληρωτές, που ορίζονται όπως και τα τακτικά μέλη της. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα με αποδε- δειγμένες γνώσεις και εμπειρία στο πεδίο της προστα- σίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρό- ντος άρθρου, πλην της περίπτωσης του στοιχείου ια΄, δεν ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής: α) πρόσωπα που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, εκτός του Προέδρου της Επιτρο- πής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, β) μέλη της Κυ- βέρνησης και Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, αιρετοί σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Επιγενόμενη απόκτηση των ιδιοτήτων αυτών επιφέρει αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής.». β) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως αντι- καθίσταται με το εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται από την αμέσως επόμενη μετά τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου συγκρότηση της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού για θη- τεία τριών (3) ετών. Ο διορισμός των μελών ανακαλεί- ται μόνο για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για αποδεδειγμένη ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Σε περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης το νέο μέλος συ- μπληρώνει την αρξάμενη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι τη νόμιμη συ- γκρότηση της Επιτροπής για την επόμενη κάθε φορά θητεία των μελών της. β. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων είναι δυνατόν να αντικαθίστανται με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους που εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Επιτροπής. Ο νέος εκπρόσωπος συμπληρώνει την αρξάμενη θητεία του προκατόχου του.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων συμ- μετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου και αποχωρούν πριν τη λήψη αποφάσεως. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ενημερώνουν στην αρχή κάθε συνεδρίασης την Ολομέλεια ή τα Τμήματα της Επι- τροπής για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί εφόσον έχουν ορισθεί ένα από τα μέλη του εδαφίου β΄, δύο από τα μέλη του εδαφίου γ΄, ένα από τα μέλη του εδαφίου ιβ΄ και τα μέλη των εδαφίων θ΄ και ιγ΄ της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, προστί- θεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: «8. Τα μέλη της Επιτροπής δεν ευθύνονται, δεν διώκο- νται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος νόμου. Δίωξη επιτρέπεται κα- τόπιν εγκλήσεως μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 3 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, προστί- θεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η Επιτροπή, με απόφαση της Ολομέλειας μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με ανώτατα εκπαι- δευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς για την εκπλήρωση της αποστολής της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Πρόεδρος έχει τη διαρκή παρακολούθηση, επί- βλεψη και συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής. Την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής, ημεδαπής ή αλλοδα- πής, καθώς και ενώπιον των διεθνών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή απουσιάζει, εκπροσωπούν την ΕΕΔΑ κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι (Α΄ Αντιπρόεδρος, Β΄ Αντιπρόεδρος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι αποτελούν το Προεδρείο της Επιτροπής, το οποίο επι- λαμβάνεται των τρεχόντων και εκτάκτων θεμάτων που σχετίζονται με την αποστολή ή τη λειτουργία της Επι- τροπής στο μεταξύ δύο τακτικών συνεδριάσεων της Ολομέλειας διάστημα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Με απόφαση της Ολομέλειας καταρτίζεται και τρο- ποποιείται ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πράξη του Προέδρου της. Με τον Κανονισμό ρυθμίζο- νται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία τμημάτων, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων και των μελών, η διαδικασία κλήσης και ακρόασης των προσώπων που καλούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το άρθρο 5 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικα- θίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή υποβάλλει την ετήσια έκθεσή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Υπουργούς, στους αρχη- γούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. Η συζήτηση της ετήσιας έκθεσης στη Βουλή γίνεται κατά τα προβλεπό- μενα στον Κανονισμό της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2667/1998 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Συνιστώνται έξι (6) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η πλήρωση τριών (3) εκ των ανωτέρω θέσεων πραγματοποιείται ύστερα από δημόσια πρόσκληση της Επιτροπής για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλο- γή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις δια- τάξεις των παραγράφων 2, 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, από πέντε (5) μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν ψήφο, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό της. Οι λοιπές τρεις (3) θέσεις ειδικού επι- στημονικού προσωπικού καλύπτονται είτε με απόσπα- ση μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας είτε με μετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπι- κού με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Η επιλογή, η απόσπαση και η μετάταξη διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 7 του ν. 2667/1998 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Επιτροπής προΐσταται ένας εκ των μελών του ειδι- κού επιστημονικού προσωπικού της Επιτροπής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Συντονιστή. Ο Συντονιστής ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας μετά από εισήγηση του Προέ- δρου της Επιτροπής. Ο Συντονιστής επικουρεί τον Πρόε- δρο της Επιτροπής στην επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών του διοικητικού και επιστημονικού προσωπι- κού της, παρίσταται στις συνεδριάσεις του Προεδρείου της Επιτροπής και παρέχει την αναγκαία ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής, επικουρεί από κοινού με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό της Επιτρο- πής την Ολομέλεια και τα τμήματα στη λειτουργία τους και μετέχει στις εργασίες τους. Ο Συντονιστής λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή ίση με το ποσό της περίπτωσης αζ΄ του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστώνται μία (1) οργανική θέση γραμματέα κα- τηγορίας ΠΕ και πέντε (5) οργανικές θέσεις γραμματεια- κής και τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα- ση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται μετά από εισήγηση της Ολομέλειας της Επιτροπής:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 μπο- ρεί να γίνει και με απόσπαση ή μετάταξη ή μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργα- ζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασ- δήποτε μορφής που τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και της κείμενης νομοθεσίας.».

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υποδομών και Μεταφορών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000470404170032*