47 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4465/2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 57
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
04 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
4 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4465
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη- γίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογα- ριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογα- ριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «6.α. Οι ενέργειες της τεχνικής βοήθειας που αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, δι- αχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους των ως άνω ταμείων μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. β. Δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας είναι η Ειδι- κή Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμά- των ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, οι Εντεταλμένες Αρχές του άρθρου 77 και η ΜΟΔ ΑΕ. Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ σε συνεργασία με τις Εντεταλμένες Αρχές καταρτίζουν και εκτελούν πρό- γραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το οποίο εγκρί- νεται από τον Ειδικό Γραμματέα ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης μπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύ- πτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότη- τας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εφαρμόζεται αναλο- γικά η υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δ. Τα προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας δι- ακρίνονται σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες και σε ενέργειες που καλύπτονται από εθνικούς πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ. Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους εγκρίνο- νται σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. ε. Η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), εφαρ- μόζεται και για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας των προγραμ- μάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. στ. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύναται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας της παρούσας παραγράφου, για την υποβοήθηση του έργου της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και των Εντεταλμένων Αρχών.».

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υποδομών και Μεταφορών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000470404170032*