47 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4465/2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
04 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
4 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4465
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη- γίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογα- ριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογα- ριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 27Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μεταφέ- ρουν σε ειδικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋ- πολογισμού τους μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, προκει- μένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων τους που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλους φορείς.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στις περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης υπαλλή- λων που προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς που δεν επιχορηγούνται από τον τα- κτικό προϋπολογισμό, γενικά ή ειδικά για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύνανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό Κωδι- κό Αριθμό Εξόδων. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης και καλύπτεται από τις πιστώσεις που μεταφέρουν τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοι- κήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνω- ση - πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 18 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.»

Άρθρο 28

Οι υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138) εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) της Τ.Ε. κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για την τελική κατάταξη των ανω- τέρω απαιτείται η προσθήκη πλασματικού χρόνου δύο (2) ετών. Οποιαδήποτε αύξηση του βασικού μισθού συμ- ψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 29Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2628/1998

Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Για τις αποδοχές και τις εν γένει πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές και αποζημιώσεις των προσλαμβανόμενων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».

Άρθρο 30Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4270/2014

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από: i) περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμ- βουλίου του Κράτους, ii) την Προεδρία της Δημοκρατίας, iii) δημόσιες αρχές της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους, δημόσια μουσεία και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δύναται, είτε με απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κα- τόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας αντίστοι- χα, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ, να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ παρ. 1).».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 31Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 3429/2005ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο της υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρ- θρου 147 του ν. 4270/2014 (Α΄143), καταρτίζουν εσωτε- ρικό κανονισμό λειτουργίας. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης των προαναφε- ρόμενων φορέων και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας περιλαμβά- νει τουλάχιστον: α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών των φορέων της πα- ραγράφου 1, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσιών πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των δι- ευθυντικών στελεχών, γ) τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Κάθε δημόσια επιχείρηση και οργανισμός και νο- μικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) παρακολουθεί την εφαρμογή του εσωτερικού κανο- νισμού λειτουργίας και του καταστατικού των προανα- φερόμενων φορέων, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που τους αφορά, β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συμ- βούλιο ή στο όργανο διοίκησης, καθώς και στη γενική συνέλευση των μετόχων ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύ- οντος Υπουργείου, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτι- κών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβου- λίου ή του οργάνου διοίκησης με τα συμφέροντα της επιχείρησης και οργανισμού ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή παράβασης των διατάξεων του νό- μου αυτού από μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του προέ- δρου και του διευθύνοντος συμβούλου, του διοικητή ή του γενικού διευθυντή, γ) ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο ή το όργανο διοίκη- σης, καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου, για τους ελέγχους που διενεργεί, δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του επο- πτεύοντος Υπουργείου και διευκολύνει με κάθε πρό- σφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Συνιστάται Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Στο μητρώο αυτό εντάσσο- νται εσωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτ- λου σπουδών της αλλοδαπή, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της ημε- δαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελ- ματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζο- νται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες και κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα τόσο για την ένταξη των υποψηφίων στο μητρώο όσο και για τη λειτουργία και οργάνωση του μητρώου. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων του Υπουρ- γού Οικονομικών και τη δημοσίευση της ανοικτής πρό- σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το υφιστάμενο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών παραμένει σε ισχύ. Στις δημόσιες επιχειρήσεις απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε κάθε οργανισμό, καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγρά- φου 1 ορίζεται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές όλων των ανωτέρω φορέων ορίζονται από το Μητρώο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπά- γονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα των φο- ρέων που ελέγχουν, παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση α΄ της παρ. 5, που προστέθηκε στο άρθρο 4 του ν. 3429/2005 με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113), αντικαθίσταται ως εξής: «α) Σε κάθε δημόσια επιχείρηση συνιστάται επιτρο- πή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, ένα από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητο, εφαρμο- ζόμενων αναλόγως για το μέλος αυτό των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) και να έχει απο- δεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται και παύονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της επιχείρησης. Σε κάθε οργανισμό, καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγρά- φου 1, συνιστάται επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη του οργάνου διοίκησής του, ένα από τα οποία πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η επιτροπή ελέγχου συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Η επιτροπή ελέγχου αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας επιχείρησης ή του οργάνου διοίκησης του ορ- γανισμού και του Ν.Π.Ι.Δ., με κριτήριο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και υποβάλλει τα πορίσματά της στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό που ασκεί την εποπτεία της δημόσιας επιχεί- ρησης και οργανισμού ή του Ν.Π.Ι.Δ..».

Άρθρο 32Τροποποιήσεις του άρθρου 52 ΚΦΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την περι- πτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και την παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η λή- πτρια εταιρεία δεν αποδίδει στα εισφερόμενα περιου- σιακά στοιχεία φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην εισφέρουσα, αμέσως πριν από την εισφορά ενεργητικού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «7. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η εισφέ- ρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από το φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού. Η εισφέρουσα εταιρεία αποτιμά τους τίτ- λους που λαμβάνει από τη λήπτρια εταιρεία στην αγο- ραία τους αξία, κατά το χρόνο της εισφοράς ενεργητικού. Εξαιρετικά, εάν η εισφέρουσα εταιρία μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολο- κλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμε- να περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013, καταργείται.

Άρθρο 33Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής ΔιαδικασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ε΄, που προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄170) με την περιπτωση ζ΄ της παρ. 9 της υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4446/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περι- πτώσεις ε΄, ζ΄, η΄ και ιδ΄ της παραγράφου 1».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την έναρξη της ισχύος του ν. 4446/2016.

Άρθρο 35Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Στο άρθρο 26 του ν. 4416/2016 (Α΄ 160) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Τρά- πεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που πραγματο- ποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας ίδρυσής της, απαλ- λάσσονται, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248), από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.».

Άρθρο 36

Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγρά- φου.».

Άρθρο 37Τροποποίηση του Σχεδίου Σύμβασης Δωρεάς Μετοχής της Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛITIΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Παράρτημα 2 της από 26.3.2009 Σύμβασης Δω- ρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύ- ρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου», που κυρώθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3785/2009 (Α΄ 138), αντι- καθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο τροποποί- ηση της σύμβασης γίνεται τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 της ίδιας, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3785/2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 22.2.2017.

Άρθρο 38Τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή έχει δικό της επιστημονικό και διοικη- τικό προσωπικό. Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ επιβλέπει και συντονίζει το έργο του συνόλου του προσωπικού της Επιτροπής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 προστί- θεται στοιχείο ια΄ ως εξής: «ια) παρακολουθεί και διατυπώνει γνωμοδοτήσεις προς την πολιτεία για τη μόνιμη και σταθερή ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής στα δικαιώματα του ανθρώπου και την τήρηση αξιόπιστου και αποτε- λεσματικού συστήματος καταγραφής περιστατικών δι- ακρίσεων, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) από ένα πρόσωπο οριζόμενο από τη Γ.Σ.Ε.Ε., ένα πρόσωπο οριζόμενο από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ένα πρόσωπο οριζόμενο από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι φορείς που ορίζουν τα μέλη της Επιτροπής επι- λέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα με διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας τους. Για τα μέλη της Επιτροπής προβλέπονται ισάριθμοι ανα- πληρωτές, που ορίζονται όπως και τα τακτικά μέλη της. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα με αποδε- δειγμένες γνώσεις και εμπειρία στο πεδίο της προστα- σίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρό- ντος άρθρου, πλην της περίπτωσης του στοιχείου ια΄, δεν ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής: α) πρόσωπα που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, εκτός του Προέδρου της Επιτρο- πής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, β) μέλη της Κυ- βέρνησης και Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, αιρετοί σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Επιγενόμενη απόκτηση των ιδιοτήτων αυτών επιφέρει αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής.». β) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως αντι- καθίσταται με το εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται από την αμέσως επόμενη μετά τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου συγκρότηση της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού για θη- τεία τριών (3) ετών. Ο διορισμός των μελών ανακαλεί- ται μόνο για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για αποδεδειγμένη ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Σε περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης το νέο μέλος συ- μπληρώνει την αρξάμενη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι τη νόμιμη συ- γκρότηση της Επιτροπής για την επόμενη κάθε φορά θητεία των μελών της. β. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων είναι δυνατόν να αντικαθίστανται με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους που εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Επιτροπής. Ο νέος εκπρόσωπος συμπληρώνει την αρξάμενη θητεία του προκατόχου του.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων συμ- μετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου και αποχωρούν πριν τη λήψη αποφάσεως. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ενημερώνουν στην αρχή κάθε συνεδρίασης την Ολομέλεια ή τα Τμήματα της Επι- τροπής για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί εφόσον έχουν ορισθεί ένα από τα μέλη του εδαφίου β΄, δύο από τα μέλη του εδαφίου γ΄, ένα από τα μέλη του εδαφίου ιβ΄ και τα μέλη των εδαφίων θ΄ και ιγ΄ της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, προστί- θεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: «8. Τα μέλη της Επιτροπής δεν ευθύνονται, δεν διώκο- νται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος νόμου. Δίωξη επιτρέπεται κα- τόπιν εγκλήσεως μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 3 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, προστί- θεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η Επιτροπή, με απόφαση της Ολομέλειας μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με ανώτατα εκπαι- δευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς για την εκπλήρωση της αποστολής της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Πρόεδρος έχει τη διαρκή παρακολούθηση, επί- βλεψη και συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής. Την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής, ημεδαπής ή αλλοδα- πής, καθώς και ενώπιον των διεθνών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή απουσιάζει, εκπροσωπούν την ΕΕΔΑ κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι (Α΄ Αντιπρόεδρος, Β΄ Αντιπρόεδρος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι αποτελούν το Προεδρείο της Επιτροπής, το οποίο επι- λαμβάνεται των τρεχόντων και εκτάκτων θεμάτων που σχετίζονται με την αποστολή ή τη λειτουργία της Επι- τροπής στο μεταξύ δύο τακτικών συνεδριάσεων της Ολομέλειας διάστημα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Με απόφαση της Ολομέλειας καταρτίζεται και τρο- ποποιείται ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πράξη του Προέδρου της. Με τον Κανονισμό ρυθμίζο- νται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία τμημάτων, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων και των μελών, η διαδικασία κλήσης και ακρόασης των προσώπων που καλούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το άρθρο 5 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικα- θίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή υποβάλλει την ετήσια έκθεσή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Υπουργούς, στους αρχη- γούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. Η συζήτηση της ετήσιας έκθεσης στη Βουλή γίνεται κατά τα προβλεπό- μενα στον Κανονισμό της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2667/1998 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Συνιστώνται έξι (6) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η πλήρωση τριών (3) εκ των ανωτέρω θέσεων πραγματοποιείται ύστερα από δημόσια πρόσκληση της Επιτροπής για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλο- γή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις δια- τάξεις των παραγράφων 2, 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, από πέντε (5) μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν ψήφο, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό της. Οι λοιπές τρεις (3) θέσεις ειδικού επι- στημονικού προσωπικού καλύπτονται είτε με απόσπα- ση μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας είτε με μετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπι- κού με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Η επιλογή, η απόσπαση και η μετάταξη διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 7 του ν. 2667/1998 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Επιτροπής προΐσταται ένας εκ των μελών του ειδι- κού επιστημονικού προσωπικού της Επιτροπής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Συντονιστή. Ο Συντονιστής ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας μετά από εισήγηση του Προέ- δρου της Επιτροπής. Ο Συντονιστής επικουρεί τον Πρόε- δρο της Επιτροπής στην επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών του διοικητικού και επιστημονικού προσωπι- κού της, παρίσταται στις συνεδριάσεις του Προεδρείου της Επιτροπής και παρέχει την αναγκαία ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής, επικουρεί από κοινού με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό της Επιτρο- πής την Ολομέλεια και τα τμήματα στη λειτουργία τους και μετέχει στις εργασίες τους. Ο Συντονιστής λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή ίση με το ποσό της περίπτωσης αζ΄ του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστώνται μία (1) οργανική θέση γραμματέα κα- τηγορίας ΠΕ και πέντε (5) οργανικές θέσεις γραμματεια- κής και τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα- ση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται μετά από εισήγηση της Ολομέλειας της Επιτροπής:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 μπο- ρεί να γίνει και με απόσπαση ή μετάταξη ή μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργα- ζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασ- δήποτε μορφής που τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και της κείμενης νομοθεσίας.».

Άρθρο 39Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 59 του ν. 4403/2016

(Α΄ 125) η ημερομηνία «30.12.2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.12.2017».

Άρθρο 40Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρί- ου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυ- τεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστι- κών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής: α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου, β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισο- μερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβό- λου το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί- ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση απο- χής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθε- σης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος κατα- βάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων δια- δίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερί- ζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκη- σης (Ο.Τ.Α). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Πολιτικής Δι- κονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότη- σης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής: α) είκοσι (20) ευρώ, ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονο- μελούς Πρωτοδικείου, β) τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρω- τοδικείου, γ) σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του Εφετείου. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισο- μερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβό- λου το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί- ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση απο- χής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντι- καθίσταται ως εξής: «Με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους δια- δίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά σε μεταγενέστερη δικάσιμο, που ορίζεται αμέσως με επι- σημείωση στο πινάκιο. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 4 του άρθρου 226 εφαρμόζονται και εδώ. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης το δικα- στήριο μπορεί να διατηρήσει την, κατά το άρθρο 565 παράγραφος 2, αναστολή. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Τα- μείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ποσού πενήντα (50) ευρώ. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επι- στρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 44 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) με τίτλο «Με- ταβατικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 44 Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα κατα- βλητέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ποσά, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με το τελευταίο, κατα- βάλλονται για τα ένδικα βοηθήματα, τα ένδικα μέσα, τις αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου επί αιτήματος αναβολής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρ- ξη ισχύος του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) υποθέσεις.

Άρθρο 41Έκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227) και της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), ως καθα- ρό εισόδημα για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες νοείται αυτό που προ- κύπτει κατά την παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμείς υπο- θέσεις ενώπιον της Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 42Ρυθμίσεις ζητημάτων Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται διαζευκτικό «ή» και υποπερίπτωση εε΄ ως εξής: «εε) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκο- ντα προϊσταμένου Τμήματος.»

Άρθρο 43Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα που αναφέ- ρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του παρόντος και τα οποία εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, από: αα) τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, i) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 (Α΄246), ii) κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), iii) ή ως αποτέλεσμα οριστικής διαγραφής ή συμφωνί- ας ρύθμισης χρεών των οφειλετών δανείων ή πιστώσεων, ββ) τη μεταβίβαση, δηλαδή την πώληση ή την εισφορά δανείων ή πιστώσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ή του ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τη μεταβίβασή τους σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλη εταιρεία ή νομική οντότητα εφόσον τη διαχείρισή τους πραγματοποιεί πιστωτικό ίδρυμα κατά τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσε- ων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του χρέους ή η με- ταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης, αντιστοίχως. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η χρεωστική διαφορά ισούται με το συνολικό ποσό της διαγραφής μείον τους μη εγγεγραμμένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται ή, αντιστοίχως, με το ποσό της ζημίας στην περίπτωση μεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων. β. Τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων ή πιστώσεων των νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26, οι οποίες αφορούν διαγραφές χρέους ή μεταβιβάσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του εκά- στοτε φορολογικού έτους της λογιστικής διαγραφής, δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα του έτους αυτού έως την επέλευση των γεγονότων της περίπτωσης α΄, οπότε και μετατρέπονται σε χρεωστικές διαφορές, εφαρμοζομένης της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα- ραγράφου. γ. Το συνολικό ποσό της ανωτέρω χρεωστικής διαφο- ράς της περίπτωσης α΄, καθώς και της προσωρινής δια- φοράς της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των αναφερομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27Α, συσ- σωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογιστεί έως τις 30 Ιουνίου 2015. Η απόσβεση της ανωτέρω χρεωστι- κής διαφοράς καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσμά- των της οικείας χρήσης. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα έχουν σχηματίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για το χρέος που διαγράφεται ή μεταβιβάζεται, πρόσθετη ειδική πρόβλεψη, η εν λόγω πρόβλεψη αντιλογίζεται σε πίστωση των αποτελεσμά- των του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποι- ήθηκε η διαγραφή ή η μεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης και αποτελεί για αυτά φορολογητέο κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζο- νται από 1.1.2016.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι παράγραφοι 2,4,9 και 10 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, λαμβά- νεται υπόψη ο φόρος εισοδήματος, όπως αυτός υπολο- γίζεται με βάση τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή και εφόσον ο συντελεστής αυτός δεν θα υπερβαίνει το φορολογικό συντελεστή που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015, ο οποίος αναλογεί: α) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο υπολει- πόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 27 που έχει προκύψει σε βάρος των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλά- δος ή τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, νομικών προσώ- πων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26, β) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο υπολει- πόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και στις προσωρινές διαφορές που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και γ) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λο- γισθεί αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονο- μικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του φόρου που υπολογίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις β΄ και γ΄ δεν μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να υπερβεί το συνολικό ποσό φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζη- μίες λόγω πιστωτικού κινδύνου, που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, αφού αφαιρεθούν: αα) Τυχόν ποσό οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτη- σης, το οποίο προέκυψε σε περίπτωση λογιστικής ζημίας χρήσης κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και το οποίο αφορά στις ανωτέρω συσσωρευμένες προ- βλέψεις, ββ) το ποσό του φόρου που αναλογεί σε τυχόν μετα- γενέστερες ειδικές φορολογικές προβλέψεις οι οποίες αφορούν στις ανωτέρω συσσωρευμένες προβλέψεις και γγ) το ποσό του φόρου που αναλογεί στις ετήσιες απο- σβέσεις της χρεωστικής διαφοράς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27, εφόσον και κατά το μέρος που η χρεωστική διαφορά αντιστοιχίζεται με τις ανωτέρω προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου. Η αντιστοίχιση της χρεωστικής διαφοράς με τις προβλέψεις και λοιπές ζημίες λόγω πι- στωτικού κινδύνου πραγματοποιείται εξατομικευμένα, ανά οφειλέτη ή ανά χαρτοφυλάκιο δανείων ή πιστώσεων κατά την αναλογία των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 προς το σύνολο: i) των ανωτέρω συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου και ii) των προβλέ- ψεων και λοιπών εν γένει ζημιών που λογίσθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου για τον υπολογισμό της ανωτέρω αναλογίας κατ’ έτος αφαιρούνται από τον αριθμητή και από τον παρονομαστή τα ποσά των χρεω- στικών διαφορών που προέκυψαν και αντιστοιχίσθηκαν στα προηγούμενα φορολογικά έτη. Ο φόρος που υπολογίζεται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, μετατρέπεται, στο σύνο- λό του ή μερικά με τον τρόπο που περιγράφεται κατω- τέρω, κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέ- λεσμα χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζημία, σύμ- φωνα με τις, κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων. Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του συνολι- κού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόμενης αναβαλ- λόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμ- φανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες έχουν συ- νταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμ- βανομένης σε αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης [Φορο- λογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης οικονομικών καταστάσεων X λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης)]. Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οι- κονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέ- λευση των μετόχων ή συνεταίρων και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προ- σώπου ή και εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου («συν- δεδεμένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόμου) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις. Προκειμένου για το συμψηφισμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, το νομικό πρόσωπο ή η συνδεδεμένη επιχείρηση μπο- ρεί να υποβάλει εμπρόθεσμα συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία γέννησης της απαίτησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολο- σχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφισθεί, το νομικό πρόσωπο έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το υπόλοιπο (μη συμψηφισθέν) ποσό. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της (αρχικής ή συμπληρωματικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση του προη- γούμενου εδαφίου, το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετα- τροπής), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του πα- ρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, προ του συμψηφισμού της με το φόρο εισοδήματος του φορολο- γικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία. Ως αγοραία αξία των μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων νοείται: α) εφόσον οι μετοχές του νομικού προσώπου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους σταθμι- σμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προη- γούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερο- μηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση ή β) εφόσον πρόκειται για συνε- ταιριστικές μερίδες ή μετοχές που δεν είναι εισηγμένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό του νομικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού.». «4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που έχει λογισθεί επί των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, καθώς και επί της χρεωστικής διαφοράς και των λογιστι- κών διαγραφών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 27, αναφορικά με απαιτήσεις από δάνεια ή πιστώσεις σε εταιρείες του ιδίου εταιρικού ομί- λου, καθώς και σε μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν ποσοστό άνω του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου, μέλη διοικητικών συμβου- λίων, διευθύνοντες συμβούλους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου εταιρικού ομίλου νοείται κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του παρόντος νόμου.». «9. Σε περίπτωση μετατροπής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί του ποσού των συσσωρευ- μένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, καθώς και επί των προσωρινών διαφο- ρών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, το δικαιούχο νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του, το ποσό των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω κά- λυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό της κατά τα ανωτέρω μετατραπείσας φορολογικής απαίτη- σης σε οριστική. Το ως άνω ποσό εγγράφεται σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. 10. Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, αφαιρείται από το υπο- λειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφο- ράς, που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του νομικού προσώπου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27.». β. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας πα- ραγράφου είναι η οριζόμενη στην παρ. 11 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013.

Άρθρο 44Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 27/1975ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φόρος και η εισφορά, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 10 του παρόντος νόμου, καταβάλλεται σε δολάρια Η.Π.Α. ή σε λίρες Αγγλίας, κατό- πιν επιλογής του υπόχρεου με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών, τα οποία μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς τους έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.». β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ποσά φόρου και εισφοράς του παρόντος νόμου που με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων μειώ- νουν τα βεβαιωθέντα ποσά των αρχικών δηλώσεων, συμ- ψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενο φόρο ή εισφορά και αν δεν υπάρχουν τέτοια, επιστρέφονται σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία των νομισμάτων της παραγράφου 1 κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ- ουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2017 και αφορούν σε φορολογικές περιόδους από την ημερο- μηνία αυτή και εφεξής.

Άρθρο 45ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τίθεται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από τη δη- μοσίευση του παρόντος νόμου για την εναρμόνιση των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίοι δεν έχουν λυθεί και εκκαθαρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011(Α΄ 249), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εναρμόνιση, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υποχρεούνται, πέραν των λοιπών στοιχείων που προβλέ- πονται από τις κείμενες διατάξεις και στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα τελευταία τέσσερα εδάφια της παρ. 14 του άρ- θρου 39 του ν. 4030/2011, όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίστανται ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οικοδομικού συνε- ταιρισμού στην υποχρέωση εναρμόνισης του καταστα- τικού του εντός της ως άνω προθεσμίας, ο συνεταιρι- σμός διαλύεται αυτοδίκαια. Η διάλυση αναγνωρίζεται με πράξη του Ειρηνοδίκη, μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιουδήπο- τε έχοντος έννομο συμφέρον. Η πράξη του Ειρηνοδίκη καταχωρίζεται στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) και κοινοποιείται αμελλητί στην ως άνω Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζε- ται δε αναλόγως και η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986.».

Άρθρο 46Ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 (Α΄ 110) εφαρμόζεται και για τις προσλήψεις αναπληρω- τών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018- 2019.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Το άρθρο 22 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 22 Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ 1. Αν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν καλύ- πτονται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρω- ση ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομί- σθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16. 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγη- ση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, μπορεί να καθορίζονται διαφοροποιήσεις από τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρω- τών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην ΕΑΕ. Στις δια- φοροποιήσεις περιλαμβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση κύριου πίνακα κατάταξης στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 16, και, σε περίπτωση εξάντλησής του, η κατάρτιση επικου- ρικού πίνακα στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης στους ανωτέρω πίνακες και η μοριοδότησή τους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπη- ρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων του προηγούμε- νου εδαφίου, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών ανα- πληρωτών της γενικής εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμο- γή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21.». β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμό- ζονται από το σχολικό έτος 2017-2018.».

Άρθρο 47Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 13 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) προ- στίθεται νέο άρθρο 13Α ως εξής: «Άρθρο 13Α Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης 1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώ- λησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστα- τικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σα- ράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστα- τικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελ- ματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθη- κε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ- χής Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή του ως άνω μέ- τρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής. 3. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν φορολογικό έλεγχο αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκα- τάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι ένα (1) μήνα. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατά- στασης του υπόχρεου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την αναστολή λειτουρ- γίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο επιδίδεται σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φο- ρολογικού ελέγχου με κλήση προς ακρόαση για την ανα- στολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών. 4. Η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρ- χής. Με κοινές αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λε- πτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 5. Πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε κάθε περίπτωση παρα- βίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κάθε φορά, επιπλέον αναστολή της επαγγελμα- τικής εγκατάστασης του υπόχρεου για δέκα (10) ημέρες. 6. Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης των προηγούμενων παραγράφων, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεση της απόφασης (ή πράξης) αναστολής, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα. 7. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκα- τάστασης ουδεμία ασκεί επιρροή στις ενοχικές σχέσεις του υπόχρεου με μισθωτούς που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας. 8. Σε κατηγορίες υπόχρεων μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, με τους όρους και τις προϋ- ποθέσεις των οριζομένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ει- δική χρηματική κύρωση ως εξής: α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευ- τέρου εδαφίου της παραγράφου 1 από δύο χιλιάδες πε- ντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 9. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 για τις πράξεις και τις απο- φάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997. 10. Εφόσον οι παραβάσεις της παραγράφου 1 διαπι- στώνονται από άλλες Αρχές στο πλαίσιο ελέγχων της αρ- μοδιότητάς τους, τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται αμελλητί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η αναστολή λειτουργίας της παραγράφου 1 και οι χρηματικές κυρώσεις της παραγρά- φου 8 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται αμελλητί με πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 8 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 11. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4174/2013 ή άλλων διατάξεων με τις οποίες επιβάλλο- νται διοικητικές ή λοιπές φορολογικές κυρώσεις. 12. Για τις πράξεις, τις αποφάσεις και τις εντολές που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο εφαρμόζονται ανά- λογα οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013. 13α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιο- ρίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων της παραγράφου 8. β. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προσδιορίζεται το είδος του φορολο- γικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας και η ειδική χρηματική κύρωση, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ- θρου ισχύουν για διαπιστώσεις από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Οι διατάξεις της παραγρά- φου 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται για διαπιστώσεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 εξακολουθούν να εφαρμόζονται αναλόγως μέχρι την έκδοση των, κατά περίπτωση οριζομένων στο άρθρο αυτό, αποφάσεων.

Άρθρο 48Τροποποίηση του ν. 3475/1955 «Περί τυποποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων - ίδρυση αγορών» (Α΄ 353)

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955 «Περί τυποποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων - ίδρυ- ση αγορών» (Α΄ 353) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Επιπλέον, σε όλες τις περιφέρειες της επικράτειας δύνα- νται να ιδρύονται οργανωμένες αγορές χονδρικής πώλη- σης νωπών αγροτικών προϊόντων ή χονδρεμπορικές αγο- ρές οπωροκηπευτικών ή/και κρεάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι αγορές αυτές ιδρύονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός Οργανω- μένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του άρθρου 41 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί Κεντρικών Αγορών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 49Τροποποίηση του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)

Μετά την υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστί- θεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής: «εε. ΕΠ χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων, όπου οι δραστηριότητες αυτού του τύπου καταλαμβάνουν του- λάχιστον το 60% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του ΕΠ, το δε υπόλοιπο καταλαμβάνεται από δραστηριό- τητες υπαγόμενες στο δεύτερο μέρος του παρόντος. Το ΕΠ χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων αναπτύσσεται και σε περιοχές χονδρεμπορίου.».

Άρθρο 50Καταργητική διάταξη

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 15 του β.δ. 746/1969 «Περί της νομι- κής μορφής διοικήσεως, διαχειρίσεως και οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών» (Α΄ 234).

Άρθρο 51Παραχώρηση ποσοστού συγκυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί ακινήτου προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)

Το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αδιαίρετα, της κυριότητάς του, επί του ακινήτου με ΚΑΕΚ 191116101020, συνολικού εμβαδού 73.627,36 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Παύλου Μελά, της Πε- ριφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρει- ας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου. Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υποχρεούται να παραχωρήσει το ανωτέρω ακίνητο, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, κατ’ άρθρο 84 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), στο Δήμο Παύλου Μελά της Περι- φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προς εξυπηρέτηση λόγων γενικού συμφέροντος.

Άρθρο 52Ρυθμίσεις για τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης ΑερολιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 7 έως 13 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (A΄ 113), όπως συμπληρώθηκαν με την πε- ρίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2668/1998 (Α΄ 282), αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2892/2001, συμπληρώθηκαν με τις παραγρά- φους 2 και 3 του ίδιου άρθρου και τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), αντικαθίστανται ως εξής: «7. Επιβάλλεται ενιαίο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανά- πτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) σε κάθε επιβάτη εμπορι- κών και ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων άνω των δύο (2) ετών, που αναχωρεί από όλους τους ελληνι- κούς αερολιμένες, ως ακολούθως: α) για το διάστημα έως την 1η Νοεμβρίου 2024 επι- βάλλεται τέλος που ανέρχεται σε δώδεκα (12) ευρώ και β) για το διάστημα μετά την 1η Νοεμβρίου 2024 και εφεξής, επιβάλλεται τέλος που ανέρχεται σε τρία (3) ευρώ. 8. Από την καταβολή του τέλους της παραγράφου 7 απαλλάσσονται: α) οι αναχωρούντες επιβάτες από/προς αερολιμένες στους οποίους λειτουργούν αεροπορικές γραμμές που υπάγονται στο καθεστώς των άρθρων 16 έως 13 του Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από/προς αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών, β) οι επιβάτες σε πτήση διαμετακόμισης δηλαδή ίδιος αριθμός πτήσης αφιχθέντος και αναχωρούντος αερο- σκάφους, γ) οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συ- νεχίζουν το ταξίδι τους με την ίδια ή άλλη αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση όλων των εξυπηρετήσεων που παρέχονται σε έναν αερολιμένα (transfer επιβάτες), εφό- σον συνεχίζουν το ταξίδι τους εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, το οποίο θα αποδεικνύεται είτε με την προ- σκόμιση ενιαίου εισιτηρίου, είτε με το απόκομμα του εισιτηρίου της προηγούμενης διαδρομής. Οι εν λόγω επιβάτες καταβάλλουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης εφάπαξ το εν λόγω τέλος, δ) οι επιβάτες πτήσεων κρατικών αεροσκαφών που με- ταφέρουν προσωπικότητες για τις οποίες γίνεται επίσημη υποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση, οι επιβάτες ελ- ληνικών κρατικών αεροσκαφών χρησιμοποιούμενων για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς, καθώς και οι επιβάτες αλλοδαπών κρατικών αεροσκαφών για κράτη με τα οποία υπάρχει αμοιβαιότητα, ε) τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάλη- ψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό, για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων, στ) οι επιβάτες που φθάνουν σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθη- κών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα, καθώς και επιβάτες πτήσεων έρευνας και διάσωσης, ζ) οι επιβαίνοντες σε αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επίσημα οργανωμένες αεραθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ελληνικούς αερολιμένες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος που ρυθμίζουν τις κατηγορίες απαλλαγών. 9. Το κατά την παράγραφο 7 τέλος εισπράττεται με μέριμνα και ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών και σε ειδικές περιπτώσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Αε- ροπορίας (Υ.Π.Α.) και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13), πριν από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος. Το εισπραττόμενο τέλος εκά- στου μηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους είτε εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις μηνιαίας καταβολής, είτε άμεσα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις περι- πτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαρια- σμούς που προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Υ.Π.Α. ή η Α.Π.Α. μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13), χρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακρι- βούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από τις αεροπο- ρικές εταιρείες, η Υ.Π.Α., και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) η Α.Π.Α., επιβάλλει τους κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή τέλη ή/και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενων Τ.Ε.Α.Α., λαμβάνει τα προ- βλεπόμενα μέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατί- θενται και διατίθενται ως εξής: α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρού- ντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ- θέριος Βενιζέλος» κατατίθενται στο λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων» (Τ.Α.Α.Σ.) και διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση Ανάπτυ- ξης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, που κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 (Α΄ 202). Ο λογαρια- σμός «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» χρεώνεται με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατά- θεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α. και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) στην Α.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δα- πανών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Με- ταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους. β) Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης των αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβά- λας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συμβάσεων Παρα- χώρησης των ως άνω αερολιμένων, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν λόγω αερολιμένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) ει- δικούς λογαριασμούς με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκ- συγχρονισμού Αερολιμένα» που συμπληρώνονται με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στους αντίστοιχους Παραχωρη- σιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), στις, κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρού- ντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες της χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και των περιφερειακών αεροδρομίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9, κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα....... (Τ.Α.Ε.Α.)», που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολι- μένα. Τα ως άνω ποσά διατίθενται κατά ποσοστό πενή- ντα τοις εκατό (50%) για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού τους κόστους. Τα ανωτέρω ποσά δύναται να χρησιμοποιού- νται, επίσης, για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του αερολιμένα και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομίου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα, καθώς και για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αε- ροπορικών μεταφορών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της επιδότησης. Οι λογαριασμοί «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα...... (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται με το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α., και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (A΄ 13) στην Α.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Με- ταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους. 10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανά- πτυξης Αερολιμένων θα πραγματοποιείται με τη χρήση, αποκλειστικά ηλεκτρονικών μέσων και η παρακολούθη- ση και ο έλεγχος των εισπράξεων θα πραγματοποιείται από την Υ.Π.Α., και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφα- λαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) την Α.Π.Α., σε κεντρικό επίπεδο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομι- κών, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες πληρωμής και ελέγχου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική πλη- ρωμή και είσπραξη των Τ.Ε.Α.Α.. Με όμοια απόφαση ρυθ- μίζεται και η είσπραξη των τελών χρήσης αερολιμένων. 11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι δια- δικασίες απόδοσης, χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των ειδικών λογαριασμών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της ως άνω παραγράφου 9, η λήψη μέτρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Υποδομών δύνανται να εξαιρούνται της επιβολής Τ.Ε.Α.Α., σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επιβάτες συγκε- κριμένων πτήσεων για λόγους κοινωνικής πολιτικής. Με όμοιες αποφάσεις γίνονται εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγρά- φου 9. 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ποσο- στά και ο τρόπος διάθεσης του τέλους νέου αερολιμένα. 13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβα- σης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθη- νών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του κυρωτικού νόμου 2338/1995 (A΄ 202), της Σύμβασης Παραχώρησης. Ανα- βάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας πε- ριφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλά- δας και Ιονίου, καθώς και της Σύμβασης Παραχώρησης, Αναβάθμισης. Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου και του κυρωτικού νόμου 4389/2016 (A΄ 94), οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του παρόντος άρθρου κα- ταργείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν εξουσιοδότηση για την έκ- δοση κανονιστικής πράξης, αρχίζει από την παράδοση όλων των αερολιμένων της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει με το παρόν, στους αντίστοιχους Παραχωρη- σιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), στις, κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016 (A΄ 94).

Άρθρο 53

Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187) προ- στίθενται εδάφια ως εξής: «Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα προ- γράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του EOT άρχεται με πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμ- βαλλομένου του EOT, φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί με δικά του μέσα και χρήματα συγκεκρι- μένη προωθητική ενέργεια και προσκαλεί τον EOT να συμπράξει στην παραγωγή του προωθητικού προϊόντος για την προβολή του ελληνικού τουρισμού, καλύπτοντας μέρος του κόστους υλοποίησης. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί διατυπώνονται στις σχετικές συμφωνίες, διαμορφώνο- νται από τον αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με τον EOT. Για τη συμμετοχή του EOT στις συμφωνίες αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού. Λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση των ανωτέρω συμφωνιών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού».

Άρθρο 54Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 349 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), έχει εφαρμογή για τον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017». Το προηγούμενο εδά- φιο ισχύει αναδρομικά από 1η Απριλίου 2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 11 του άρθρου 379, όπως αντικα- ταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017». Το προηγούμενο εδά- φιο ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 55

Η προβλεπόμενη στη σύμβαση παραχώρησης του Έρ- γου «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουρ- γία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου «Αυτοκι- νητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη»», που κυρώθηκε με το ν. 3559/2007 (Α΄ 102), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τους νόμους 4354/2015 (Α΄ 176) και 4368/2016 (Α΄ 21), δαπάνη της επιδότησης λειτουργίας και της πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας του παραχωρησιούχου που καταβάλλεται κατά τη συμβατική περίοδο επιδοτούμενης λειτουργί- ας και την περίοδο πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας, αντίστοιχα, δύναται να βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 56

Τα προγράμματα και οι δράσεις του Υπουργείου Του- ρισμού για την κατάρτιση και μετεκπαίδευση εργαζο- μένων, εποχιακά ανέργων, εμπειροτεχνών και ανέργων στον τουριστικό τομέα με στόχο τη βελτίωση της ποιό- τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο δύναται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμ- ματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρι- σμού των ετών 2017, 2018 και 2019.

Άρθρο 57ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 5 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της ΕΥΣΥΔ ΕΠ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία ανα- φέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολο- γούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονι- κό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εκάστου έτους. Η αποζημίωση για το σύνολο του προ- σωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ και θα καλύπτεται από τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προη- γούμενου εδαφίου δύναται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «6.α. Οι ενέργειες της τεχνικής βοήθειας που αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, δι- αχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους των ως άνω ταμείων μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. β. Δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας είναι η Ειδι- κή Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμά- των ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, οι Εντεταλμένες Αρχές του άρθρου 77 και η ΜΟΔ ΑΕ. Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ σε συνεργασία με τις Εντεταλμένες Αρχές καταρτίζουν και εκτελούν πρό- γραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το οποίο εγκρί- νεται από τον Ειδικό Γραμματέα ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης μπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύ- πτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότη- τας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εφαρμόζεται αναλο- γικά η υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δ. Τα προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας δι- ακρίνονται σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες και σε ενέργειες που καλύπτονται από εθνικούς πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ. Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους εγκρίνο- νται σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. ε. Η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), εφαρ- μόζεται και για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας των προγραμ- μάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. στ. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύναται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας της παρούσας παραγράφου, για την υποβοήθηση του έργου της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και των Εντεταλμένων Αρχών.».

Άρθρο 58ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 7 στοιχείο α΄ του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερει- άρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισμού αντίστοιχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των Μο- νάδων τους, της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ και ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επιλέ- γονται μετά από δημόσια εσωτερική προκήρυξη, που πραγματοποιείται από την ΜΟΔ ΑΕ και απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ και του προσωπι- κού που κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 αντικαθί- σταται, ως εξής: «9. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίνεται με από- φαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ- λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εκάστου έτους. Η αποζημίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ και θα καλύπτεται από τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότε- ρα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οι- κονομίας και Ανάπτυξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι προϊστάμενοι επιλέγονται σύμφωνα με τα προ- βλεπόμενα στα αντίστοιχα Περιγράμματα Θέσεων Ερ- γασίας που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και όπου αυτά δεν υφίστανται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες υπουργικές ή κοι- νές υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού τυπικών, ου- σιαστικών ή πρόσθετων προσόντων. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρ- θρου 39, η επιλογή των ανωτέρω προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 ως προς τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 καταργείται.

Άρθρο 59

Στο ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 53Α, ως εξής: «Άρθρο 53Α Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)» 1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνε- ται Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής, κατά τα οριζόμε- να στον Κανονισμό για την εφαρμογή του ΕΟΧ και των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Η ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση της εθνικής στρατηγικής και τις διαβουλεύ- σεις με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, για τη συνεργασία με την Επιτροπή για την υπογραφή των Μνημονίων Κατανόη- σης, την εκπροσώπηση της χώρας στις σχέσεις της με την Επιτροπή και το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ, την κατάρτιση και υποβολή των εκθέσεων στρατηγικής και την παρακολού- θηση και εποπτεία της φυσικής και οικονομικής προόδου των εγκριθέντων έργων και προγραμμάτων των ΧΜ ΕΟΧ. 3. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε δέκα (10) άτομα. Για τα θέματα προσωπικού και επιλογής Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας ΧΜ ΕΟΧ εφαρμό- ζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ και του άρθρου 59 του παρόντος νόμου. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ εξειδικεύ- ονται οι αρμοδιότητες και καθορίζονται η διάρθρωση σε Μονάδες, η κατανομή του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 5. Καταργείται το άρθρο 39 του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) και οι αρμοδιότητες και το προσωπικό που υπηρετεί στο καταργούμενο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συ- ντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικο- νομικού Χώρου μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ειδική Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ.».

Άρθρο 60

Αναστέλλεται η έκδοση, η βεβαίωση, η είσπραξη και η εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Πρωτο- κόλλων Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλων Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης για τις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1151/72 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’ αριθμ. 116/68 και 698/76 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθμ. 110/78 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανή- κουν στο Δήμο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων, μέχρι την κύρωση των οριστικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου των ανωτέρω Δήμων.

Άρθρο 61ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής: «στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής.

Άρθρο 62

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υποδομών και Μεταφορών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000470404170032*