47 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4465/2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
04 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
4 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4465
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη- γίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογα- ριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογα- ριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 24Κυρώσεις (Άρθρο 26 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρ- θρων 4 έως 6 και 8 έως 20 του παρόντος νόμου, εφαρμό- ζεται το άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191). Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, οι κυρώσεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών. β) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του τε- λευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Καταστατικού αυτής, καθώς και να επιβάλει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4261/2014.

Άρθρο 25Αξιολόγηση (Άρθρο 27 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή πληροφό- ρηση σχετικά με τα ακόλουθα, για πρώτη φορά έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2018 και έκτοτε ανά διετία: α) τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρω- μών με τα άρθρα 4, 5 και 6, β) τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις διασφάλισης της ύπαρξης δικτυακών τόπων σύγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 7, γ) τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών για τους οποίους έχει γίνει αλλαγή και την αναλογία των αιτήσεων αλλαγής που έχουν απορριφθεί, δ) τον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που προ- σφέρουν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρα- κτηριστικά, τον αριθμό αυτών των λογαριασμών που έχουν ανοιχτεί και την αναλογία των αιτήσεων για λο- γαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά που απορρίφθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τα πιστωτι- κά ιδρύματα υποβάλλουν την πληροφόρηση των πε- ριπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματός της, η οποία μπορεί με απόφασή της να εξειδικεύει τις επιμέρους απαιτήσεις για την εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υποδομών και Μεταφορών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000470404170032*